Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
416z dziś
4233z ostatnich 7 dni
14828z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie projektu budowlanego dla kanalizacji deszczowo-drenażowej

Przedmiot:

Opracowanie projektu budowlanego dla kanalizacji deszczowo-drenażowej

Data zamieszczenia: 2018-05-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg w Lubiczu
ul. Toruńska
87-162 Lubicz
powiat: toruński
tel. 566 782 709, faks 566 782 709
drogi@lubicz.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Lubicz
Wadium: 1.900 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
opracowanie projektu budowlanego dla kanalizacji deszczowo-drenażowej w Krobi
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo - wykonawczej na obszarze Gminy Lubicz dla kanalizacji deszczowo - drenażowej w Krobi ul. Olszynowa, Jaśminowa, Okrągła, Orzechowa, Osiedlowa, Jesionowa, Długa, Owocowa, Srebrna. 3.2. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje: 3.2.1. Opracowanie koncepcji kanalizacji obejmującej swoim zakresem całą zlewnię wraz z inwentaryzacją urządzeń melioracyjnych pod kątem oceny możliwości hydraulicznych w ilości 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 szt. w wersji elektronicznej w formacie pdf. 3.2.2. Przygotowanie materiałów, złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 3.2.3. Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej w ilości 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 szt. w wersji elektronicznej w formacie pdf. 3.2.4. Wykonanie map sytuacyjno - wysokościowych do celów projektowych koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia - w wersji papierowej i cyfrowej. 3.2.5. Opracowanie operatu wodno-prawnego, złożenie wniosku o uzyskanie decyzji- pozwolenia wodno- prawnego na wprowadzenie wód deszczowych i drenażowych do rurociągu melioracyjnego, obniżenie poziomu wód gruntowych, wykonanie urządzeń wodnych (drenaż), obniżenie zwierciadła wody gruntowej na czas realizacji robót w ilości 4 egz. w wersji papierowej oraz 4 szt. w wersji elektronicznej w formacie pdf. 3.2.6. Uzyskanie decyzji-pozwolenia wodno-prawnego na wprowadzenie wód deszczowych i drenażowych do rurociągu melioracyjnego, obniżenie poziomu wód gruntowych, wykonanie urządzeń wodnych (drenaż), obniżenie zwierciadła wody gruntowej na czas realizacji robót. 3.2.7. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego kanalizacji deszczowo- drenażowej na długości ca 2500 m, wraz z kompletem dokumentów i uzgodnień niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia robót złożenie wniosku w ilości po 4 egz. w wersji papierowej oraz 1 szt. w wersji elektronicznej w formacie pdf. 3.2.8. Uzyskanie pozwolenia na budowę (ewentualnie zgłoszenia robót budowlanych). 3.2.9. Opracowanie inwentaryzacji dendrologicznej w ilości 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 szt. w wersji elektronicznej w formacie pdf. 3.2.10. Opracowanie szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - w ilości 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 szt. w wersji elektronicznej w formacie pdf. 3.2.11. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego, ofertowego i przedmiaru robót w ilości 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 szt. w wersji elektronicznej w formacie pdf. 3.2.12.W przypadku zaistnienia kolizji uzbrojenia podziemnego w opracowaniu projektowym powinny zostać ujęte projekty obejmujące usunięcie kolizji i powinny być one uzgodnione z właścicielami urządzeń (o ile w toku postępowania taka konieczność nastąpi). 3.2.13. Uzyskanie pisemnej zgody właścicieli działek, na których będą projektowane urządzenia, na umieszczenie tych urządzeń oraz prawo do dysponowania ich gruntem na cele budowlane. 3.3. Do zadań Wykonawcy będzie należało m.in.: 3.3.1. Uzyskanie i zamieszczenie w projekcie budowlanym wykazu i kopii (w razie potrzeby uwierzytelnione): stanowisk, uzgodnień, opinii, warunków i innych pism uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania, 3.3.2. Opracowanie projektu budowlanego spełniającego wymogi art. 34 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane t. jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1332 z późn. zm. wymaganym do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w sprawie zgłoszenia robót. 3.3.3. Opracowanie oraz pozyskanie wszelkich dokumentów, opinii, uzgodnień w zakresie wymaganym do złożenia w imieniu Zamawiającego wniosku o wydanie oraz uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w sprawie zgłoszenia robót, uzgodnienia z poszczególnymi zarządcami dróg, ze starostwem powiatowym, z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, z regionalną dyrekcją ochrony środowiska w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia, raportu oddziaływania na środowisko - o ile są wymagane) oraz złożenie wniosku wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - (w przypadku konieczności jej uzyskania), regionalnym zarządem gospodarki wodnej (Wody Polskie) i innymi organami, z którymi uzgodnienie jest niezbędne. 3.3.4. Dokonanie wizji lokalnej w terenie objętym dokumentacją w celu oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania. 3.3.5. Uczestniczenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację robót w oparciu o niniejszą dokumentację, w szczególności poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz dokonywanie zmian dokumentacji. 3.3.6. Sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach, którego Wykonawca będzie zobowiązany w szczególności: 3.3.6.1. Stwierdzać w toku wykonywania robót budowlanych zgodność ich realizacji z przedmiotem umowy. 3.3.6.2. Udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących przedmiotu umowy. 3.3.6.3. Udzielać Zamawiającemu wyczerpujących odpowiedzi na zadane pytania dotyczące przyjętych rozwiązań projektowych. 3.3.6.4. Doradzać w innych sprawach dotyczących przedmiotu umowy. 3.4. Wymagania stawiane wykonawcy: 3.4.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych prac projektowych zgodnie z wiedzą techniczną, warunkami technicznymi i jakościowymi. 3.4.2. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia będą uzgadnianie przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. Wykonawca określa telefony kontaktowe, adres poczty elektronicznej oraz innych niezbędnych ustaleń dla sprawnego terminowego wykonania zamówienia. 3.4.3. Zaleca się przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia. 3.4.4. Wykonawca we własnym zakresie zabezpiecza pełną obsługę geodezyjną i geologiczną. Koszty obsługi geodezyjnej i geologicznej należy uwzględnić w cenie oferty. 3.4.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. 3.4.6. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 3 lat. W ramach udzielonej gwarancji, wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za jakość wykonanych prac projektowych oraz ewentualne nieprawidłowości wynikłe na etapie prowadzonych robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację

CPV: 71322200-3

Dokument nr: 554076-N-2018, ZGK.271.522.15.2018

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.lubicz.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-05-15, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-12-30
2019-05-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek, o którym mowa Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że: 5.1.3.1. Posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonał i prawidłowo ukończył co najmniej 2 (dwie) dokumentacje projektowe dla budowy, rozbudowy lub przebudowy kanalizacji deszczowej, dla której uzyskano decyzję pozwolenie na budowę lub zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w sprawie zgłoszenia o wartości nie mniejszej niż 20.000,00 PLN brutto każda - przez jedno zadanie należy rozumieć dokumentację projektową zrealizowaną w oparciu o jedną umowę cywilnoprawną. 5.1.3.2. Dysponuje osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia. Projektant branży sanitarnej co najmniej 1 osoba; posiadająca, co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe (liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych w wymaganej specjalności), w tym doświadczenie w opracowaniu, w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat, co najmniej 1 (jednej) dokumentacji projektowej (dokumentacja opracowana i zakończona) w zakresie branży sanitarnej w zakresie kanalizacji deszczowo-drenażowej - odwodnienie nawierzchni drogi publicznej, melioracje gruntów rolnych, bądź pokrewne i posiada uprawnienia budowlane do projektowania w w/w specjalnościach wydane na podstawie ustawy Prawo Budowlane i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r. poz. 1278) lub inne odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 290) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Do oferty Wykonawca dołącza na podstawie art. 25a ust. 1, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ oraz oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
7.11. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa następujące oświadczenia i dokumenty w zależności od części której dotyczy oferta: 7.11.1. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem składania ofert usług odpowiadających postawionemu minimum wymienionego w pkt. 5.1.3, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ. 7.11.2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami godnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ. 7.11.3. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty i korzysta z nich, o ile są one aktualne.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 20,00
Termin realizacji 20,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.