Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3818z ostatnich 7 dni
15171z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie przecisków rurą stalową

Przedmiot:

Wykonanie przecisków rurą stalową

Data zamieszczenia: 2018-05-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Enea Ciepło sp. z o.o.
ul. Warszawska 27
15-062 Białystok
powiat: Białystok
tel. 085-714-94-00, fax: 85-714-94-07
poczta@mpec.bialystok.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Wadium: 7.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia
2.1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przecisków rurą stalową przy budowie sieci ciepłowniczych na terenie działalności Zamawiającego:
2.1.1. Wykonywanie przeciskow z materiałów dostarczonych przez Zamawiającego,
2.1.2. Wykonywanie przecisków z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę
2.1.3. Wykonywanie przewiertów sterowanych z materiałów dostarczonych przez Zamawiającego.
2.2.Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wartości zamówienia o nie więcej niż 20% wartości ofertowej brutto po cenach wskazanych w ofercie. Zamawiający dopuszcza możliwość zakończenia umowy w mniejszym zakresie, niż wskazany w pkt 2.1. powyżej.
2.3.Komorę startową i odbierającą wykona Zamawiający.
2.4. Projekt budowlany dostarcza Zamawiający.
2.5. Wykonawca ma obowiązek naprawić własnym kosztem i staraniem uszkodzoną w czasie wykonywania przecisku nawierzchnię drogi (wraz z ewentualną infrastrukturą podziemną) .
2.6. Dopuszcza się zmiany długości w poszczególnych średnicach z zachowaniem warunków finansowania, wskazanych w pkt. 2.2.
2.7. 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów.
2.8. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
2.9. Złożenie oferty niespełniającej kryteriów zawartych w SIWZ spowoduje jej odrzucenie.
2.10. 1. Na wykonane Roboty objęte treścią niniejszej umowy WYKONAWCA udziela gwarancji jakości na okres 60 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego odbioru Robót wykonanych na podstawie każdego zlecenia

CPV: 45231110-9

Dokument nr: ZR-07/2018

Składanie ofert:
10.1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w: Enea Ciepło Sp. z o.o., 15-062 Białystok, ul. Warszawska 27, w kancelarii na parterze nie później niż do dnia 11.05.2018 r. do godz. 1100

Wymagania:
Wadium.
11.1. Składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych).
11.2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
11.2.3. pieniądzu,
11.2.4. poręczeniach bankowych,
11.2.5. gwarancjach bankowych,
11.2.6. gwarancjach ubezpieczeniowych.
11.3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na konto Zamawiającego: PKO BP SA 20 1020 1026 0000 1502 0264 0084 z adnotacją: ,,Wadium w sprawie nr ZR-07/2018 - Przeciski".
11.4. Wadium wnoszone w pieniądzu winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed terminem otwarcia ofert.
11.5. Wadium w formach innych niż w pieniądzu (oryginały dokumentów) należy złożyć w kasie Enea Ciepło Sp. z o.o. Białystok ul. Warszawska 27, przed terminem złożenia ofert, a do oferty dołączyć kserokopie tych dokumentów. Dopuszcza się również dołączenie do oferty oryginału dokumentu poświadczającego wniesienie wadium. Niespełnienie tego wymogu spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.
11.6. Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe powinny obejmować warunki utraty wadium.
11.7. Wykonawca traci wadium, gdy:
11.7.3. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie,
11.7.4. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
11.7.5. zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
11.8. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, jeżeli:
10.8.1. upłynął termin związania ofertą;
10.8.2. zawarto umowę w sprawie zamówienia;
10.8.3. postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione, a protest został ostatecznie rozstrzygnięta lub upłynął termin jej wniesienia.
10.9. Wadium zwraca się niezwłocznie na wniosek Wykonawcy:
11.9.3. który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
11.9.4. który został wykluczony z postępowania;
11.9.5. którego oferta została odrzucona.
11.10. Złożenie przez Wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez Wykonawcę prawa do wniesienia protestu.
11.11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
10.2. W przypadku składania oferty drogą pocztową (przesyłka polecona lub poczta kurierska) za termin jej złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego.
10.3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.