Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3897z ostatnich 7 dni
13522z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej

Przedmiot:

Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej

Data zamieszczenia: 2018-05-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Termy Maltańskie Sp. z o. o.
ul. Termalna 1
61-028 Poznań
powiat: Poznań
tel. 61 222 61 01, faks 61 222 61 57
info@termymaltanskie.com.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej wokół wodnego placu zabaw na terenie Kompleksu Termy Maltańskie w Poznaniu. Szczegółowe wymagania zostały określone w Opisie przedmiotu zamówienia(OPZ) stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 1do ogłoszenia

Dokument nr: 05/P-10-30/2018

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 11.05.2018r. godz. 10:15
15. Miejsce otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego - sala konferencyjna I piętro.
16. Formy porozumiewania się: pisemnie, fax, e-mail - dane do korespondencji wskazane w punkcie 1.
17. Pytania do treści ogłoszenia i załączników należy składać w terminie do dnia 08.05.2018r. godz. 14:00.

Składanie ofert:
11. Termin składania ofert: 11.05.2018r. godz. 10:00
12. Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego, sekretariat I piętro.
13. Formy składania - osobiście, pisemnie, fax, e-mail (adresy podane w pkt. 1).

Miejsce i termin realizacji:
Maksymalny termin realizacji zamówienia: do 30 maja 2018r.

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH - takie same dla każdej Części zamówienia:
5.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie opisuje tego warunku, dokumenty potwierdzające spełnienie warunku
oświadczenie, którego przykład stanowi Załącznik nr 3 do Ogłoszenia.
5.2. Zdolności technicznej lub zawodowej
a) w zakresie dysponowania osobami przewidzianymi do realizacji zamówienia -Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował osobą przewidzianą do kierowania robotami posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie kierowania robotami budowlanymi.
dokumenty potwierdzające spełnienie warunku
oświadczenie, którego przykład stanowi Załącznik nr 3 do Ogłoszenia oraz wykaz
osób, którego przykład stanowi Załącznik nr 5 do Ogłoszenia.
b) w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający wymaga aby Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat wykonał co najmniej 1 zamówienie polegającego na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej na powierzchni co najmniej 50 m2.
dokumenty potwierdzające spełnienie warunku
oświadczenie, którego przykład stanowi Załącznik nr 3 do Ogłoszenia oraz wykaz wykonanych robót, którego przykład stanowi Załącznik nr 6 do Ogłoszenia wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia (np. referencje, protokół odbioru robót itp.). 5.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający wymaga aby wykonawca posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 30.000,00 zł
(słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).
dokumenty potwierdzające spełnienie warunku
oświadczenie, którego przykład stanowi Załącznik nr 3 do Ogłoszenia oraz polisa OC lub inny dokument potwierdzający posiadanie wymaganego ubezpieczenia. 5.4. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu, należy przedłożyć:
5.4.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia lub wskazanie podstaw do wykluczenia i podjętych środkach naprawczych - przykład Załącznik nr 3 do Ogłoszenia
5.4.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Ustawy ust. 5 pkt. 1, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; UWAGA: Wykonawcy, którzy nie spełnia choć jednego warunku zostaną wykluczeni z prowadzonego postępowania, a oferta zostanie odrzucona.
Udzielanie odpowiedzi: Zamawiający udzieli odpowiedzi najpóźniej na 1 dzień przed upływem terminu do składania ofert.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.