Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3897z ostatnich 7 dni
13522z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2018-05-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miejsca Mielec
ul. Żeromskiego 26
39-300 Mielec
powiat: mielecki
17 7888553
Beata.Rzadzkara@um.mielec.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Mielec
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
budowlanych bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie) branży: drogowej, budowlano-konstrukcyjnej, terenów zieleni na realizowanej inwestycji pn. ,,Budowa parku na dawnym wysypisku śmieci wraz z terenami przyległych lasów w ramach inwestycyjnego programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Poprawa, jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Miejskiej Mielec".
1) Zamawiający powierzy sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania,
o którym mowa w pkt 2) w celu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy robót wymagań dotyczących prawidłowości wykonania, jakości stosowanych materiałów
1 robót, kosztów realizacji robót oraz wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, w terminie ustalonym w umowie z Wykonawcą robót.
2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zapewni nadzór inspektorów branżowych, posiadających uprawnienia:
a) budowlane Inspektor Nadzoru w branży konstrukcyjno - budowlanej.
b) budowlane Inspektor Nadzoru w branży drogowej.
c) uprawnienia Inspektora Nadzoru ds. zieleni.
3) Przedmiot zamówienia obejmuje nadzór inspektorski nad realizacją następujących prac:
a) oczyszczenie terenu z chwastów, podrostów i samosiewów, odpadów komunalnych
b) wycinkę drzew i karczowanie pni;
c) prace pielęgnacyjne drzewostanu-trzebież selekcyjna drzew chorych, suchych utrudniających wzrost egzemplarzy cenniejszych, usunięcie gatunków obcego pochodzenia.
d) przygotowanie gruntu pod nowe nasadzenia roślinne;
e) wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z krawężnikami i podbudową ciągu spacerowo-rowerowego;
f) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie cementowo-piaskowej;
g) wykonanie nawierzchni żwirowej na podbudowie ;
h) wykonanie placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią piaskową, matą gumową przerostową;
i) zakup i montaż elementów małej architektury w tym:
- ławki,
- kosze na śmieci.
- Montaż budek lęgowych dla ptaków i domków dla zwierząt-jeży, wiewiórek, nietoperzy j) nasadzenia nowych drzew, krzewów; k) założenie rabat bylinowych; 1) założenie łąki kwietnej; m) założenie trawników parkowych;
n) założenie boiska z naturalnej, wzmocnionej nawierzchni trawiastej; o) oczyszczenie i wyrównanie terenu;
p) prace pielęgnacyjne w pierwszym roku po założeniu roślinności.
q) obsługę geodezyjną (wytyczenie, powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna).
3) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa wzór umowy z załącznikami.

CPV: 71247000-1

Dokument nr: OŚZK.271.25.2018r

Składanie ofert:
d) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16.05.2018 r. do godz. 11: 00 w jednej z poniższych form:
a) pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Miejski w Mielcu, ul. Żeromskiego 26; 39-300 Mielec
b) faxem na numer: 017788505
c) w wersji elektronicznej na e-mail: Beata.Rzadzkara@um.mielec.pl

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia - 31.10.2019 r., z zastrzeżeniem § 2, ust. 1 i 2 wzoru umowy.

Wymagania:
3. Warunki płatności: płatność do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.
4. Inne istotne warunki zamówienia:
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa wyżej oraz w celu zweryfikowania zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia, Wykonawca wraz z ofertą jest zobowiązany złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z treścią załącznika nr 2 do niniejszego zapytania.
2) Doświadczenie zawodowe:
Doświadczenie przy realizacji w ciągu ostatnich 5 lat minimum 2 zamówień obejmujących budowę placu zabaw lub siłowni, o powierzchni użytkowej minimum 350 m2, budowy parku o pow. min. 2ha wraz z nasadzeniami roślinnymi: drzew, krzewów, bylin, zakładania powierzchni trawiastych, chirurgicznych prac pielęgnacyjnych drzewostanu i prac pielęgnacyjnych zieleni miejskiej, montażu małej architektury, budowy nawierzchni alejek parkowych oraz ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni na stanowisku/stanowiskach :
o kierownika budowy lub kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych, lub inspektora nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych,
o kierownika budowy lub kierownika robót drogowych
o inspektora nadzoru terenów zieleni
3) Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem
i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej wskaże osoby, które spełniają następujące wymagania:
Inspektor Nadzoru robót budowlanych:
a) Wymagana liczba osób: min. 1
b) Kwalifikacje zawodowe:
Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej w rozumieniu ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby inżynierów budownictwa. Inspektor Nadzoru robót drogowych :
a) Wymagana liczba osób: min. 1
b) Kwalifikacje zawodowe:
Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy Prawo budowlane oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby inżynierów budownictwa. Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni
a) Wymagana liczba osób: min. 1 osoba
b) Kwalifikacje zawodowe
c) Uprawnienia inspektora nadzoru terenów zieleni, posiadający wykształcenie wyższe pełne w dziedzinie: architektura krajobrazu lub ogrodnictwo o specjalności kształtowania terenów zieleni lub leśnictwo lub ochrona środowiska.
Uwaga:
Stosownie do art. 12a Prawa budowlanego samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. m.in. w ustawie o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 18 marca 2008 r.
W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa wyżej oraz zweryfikowania zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia i którego opis sposobu oceny spełniania został zamieszczony powyżej należy wraz z ofertą - pod rygorem wykluczenia z postępowania - złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
a) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usług nadzoru wraz z załączonymi (potwierdzonymi za zgodność) kopiami dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje
b) Wykaz robót, obejmujących budowę placu zabaw lub siłowni o powierzchni użytkowej minimum 350 m2, budowy parku o pow. min. 2ha wraz z nasadzeniami roślinnymi drzew, krzewów, bylin, zakładania powierzchni trawiastych, chirurgicznych prac pielęgnacyjnych drzewostanu, prac pielęgnacyjnych zieleni miejskiej, montażu małej architektury, budowy nawierzchni alejek parkowych oraz ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni asfaltowej, w których Oferent brał udział jako kierownik budowy lub kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych, lub inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych, jako kierownik robót drogowych lub inspektor nadzoru robót drogowych, kierownik robót urządzania lub
zakładania terenów zieleni lub pielęgnacji zieleni miejskiej parkowej o pow. min. 2ha.
4) Przyjętą przez Zamawiającego formą porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywania zawiadomień, wezwań oraz informacji przez strony jest forma pisemna, fax lub droga elektroniczna.
5) Wykonawca jest związany z ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
6) Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
a) W treści oferty, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, Wykonawca poda cenę netto i brutto za nadzór nad każdą z części inwestycji - harmonogramu rzeczowo-finansowego (stanowiący załącznik nr 6 do zapytania ofertowego), natomiast cenę oferty stanowić będzie suma wszystkich części. Cenę ofertową należy podać w wartości netto oraz brutto w ujęciu liczbowym i słownie. Cenę oferty należy policzyć na podstawie opisu przedmiotu zamówienia zawartego w pkt 1 niniejszego zapytania.
b) Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku.
c) Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów.
7) Badanie ofert:
a) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz uzupełnienia oferty, jeżeli zawiera ona braki nadające się do uzupełnienia.
b) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
c) Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty omyłek pisarskich, rachunkowych i innych omyłek niepowodujących istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zamawiając o tym danego Wykonawcę. W terminie 2 dni od dnia zawiadomienia Wykonawca może nie zgodzić się na poprawienie w treści oferty omyłek pisarskich, rachunkowych lub innych omyłek niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, w takim przypadku jego oferta podlega odrzuceniu.
d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejsza ofertę, w przypadku, gdy cena podana przez Wykonawcę przekracza wysokość środków przewidzianych w budżecie projektu.
e) Oferta zostanie odrzucona w szczególności, jeśli|:
o jej treść nie odpowiada treści i wymogom formalnym określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym,
o jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
o Wykonawca nie zgodzi się na poprawienie przez Zamawiającego omyłek pisarskich, rachunkowych i innych omyłek niepowodujących istotnych zmian w treści oferty,
o Wykonawca, wezwany przez Zamawiającego nie udzieli wyjaśnień lub udzieli niewystarczających wyjaśnień.
f) Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, jeżeli wraz z ofertą nie złoży
dokumentów, o których mowa w pkt 1), 2) i 3) niniejszego rozdziału. Oferta Wykonawcy wykluczonego z postępowania podlega odrzuceniu. 8) Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
a) O wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi listownie, faksem lub drogą elektroniczną Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści informację na stronie internetowej Zamawiającego.
b) Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
c) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
8) Unieważnienie postępowania:
Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty,
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenia postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego,
e) w innych uzasadnionych przypadkach.
6. Kryterium oceny ofert - cena 100 %. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryterium ,,Cena" przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
Ilość punktów liczona będzie wg wzoru:
C = [Cmin, / Co] x 100 pkt
gdzie:
Cmin - cena brutto oferty najtańszej Co - cena brutto oferty ocenianej
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. Ofertą najkorzystniejszą zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
7. Sposób przygotowania oferty:
a) ofertę należy sporządzić w języku polskim, na załączonym druku ,,Oferta",
b) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną,
c)w przypadku przesłania oferty w formie listowej, na kopercie należy umieścić napis ,,Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru branży: drogowej, budowlano-konstrukcyjnej, terenów zieleni na realizowanej inwestycji pn. Budowa parku na dawnym wysypisku śmieci wraz z terenami przyległych lasów w ramach inwestycyjnego programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Poprawa, jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Miejskiej Mielec."
Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Kontakt:
d) Osobą uprawnioną do kontaktów ze Wykonawcami jest Beata Rządzka-tel. 17 7888553

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.