Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
204z dziś
3959z ostatnich 7 dni
14600z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2018-05-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasta Zakopane
ul. T. Kościuszki 13
34-500 Zakopane
powiat: tatrzański
tel. 18 20 20 448, faks 182 020 448
przetargi@um.zakopane.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Zakopane
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym nr 2016/10 ,, Rewitalizacja budynków dworca PKP w Zakopanem"
Przedmiotem zamówienia jest pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego w dla zadania inwestycyjnego nr 2016 -10 o nazwie : ,,Rewitalizacja budynków dworca PKP" obejmującego przebudowę i remont budynku dworca kolejowego wraz częściową rozbudową piwnic oraz budową instalacji wewnętrznych. 3.1.Zakres obowiązków inspektora nadzoru wynika z art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332,) i będzie obejmował w szczególności: 1) Udział w spotkaniach poprzedzających przekazanie placu budowy oraz w przekazaniu placu budowy, wydawanie poleceń i instrukcji wykonawcy robót budowlanych celem prawidłowego i rzetelnego wykonania prac określonych umowie z Wykonawcą robót, 2) Przyjmowanie wniosków od Wykonawcy o przesunięciu terminu wykonania prac, ich opiniowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu, 3) Przyjmowanie i pisemne opiniowanie wniosków Wykonawcy o zastosowanie rozwiązania zamiennego lub równoważnego: projektowego, materiałowego lub urządzeniowego, przed ich zaopiniowaniem przez projektanta, i przedłożeniem Zamawiającemu do akceptacji, poprzez umieszczenie odpowiedniej klauzuli z opisem i podpisem na propozycji Kierownika Budowy, 4) Akceptację w imieniu Zamawiającego odstąpień od dokumentacji projektowej, jeżeli odstąpienia te nie powodują konieczności zmian: a) wysokości wynagrodzenia, b) przedmiotu umowy, 5) Kontrolę, jakości używanych materiałów łącznie z prawem żądania dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawcę certyfikatów, deklaracji zgodności, deklaracji właściwości użytkowych materiałów, dokumentów wyrobów dopuszczonych do jednostkowego zastosowania w obiektach lub regionalnych wyrobów budowlanych przed ich wbudowaniem i innych dokumentów, nałożonych obowiązkiem wypełnienia przepisów art..10 Prawa Budowlanego. 6) Obowiązkowe, każdorazowe pisemne: dopuszczenie materiałów przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem oraz pisemne potwierdzenie miejsca wbudowania tak dopuszczonych materiałów umieszczane na dokumentach wymienionych w p.5. 7) Żądanie usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych wad w jakości prac oraz wnioskowanie o potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy kar umownych w przypadku nie usunięcia tych wad, 8) Prawo wstrzymania robót, jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim umowy, 9) Przyjmowanie powiadomień Wykonawcy i dokonywanie odbiorów częściowych, zwłaszcza prac zanikających ulegających zakryciu potwierdzonych wpisem do dziennika budowy i miarę potrzeb protokołami odbioru, z przystąpieniem do odbioru w terminie nie dłuższym niż 3 dni od powiadomienia, 10) Udział w czynnościach odbioru dokumentacji powykonawczej, odbioru końcowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego. W ramach tych czynności Inspektor zobowiązany jest do: a) stwierdzenia gotowości do odbioru, b) przekazania Zamawiającemu protokołów odbioru oraz dokumentacji powykonawczej, 11) Dbanie o interesy Zamawiającego oraz podejmowanie czynności zapewniających techniczną poprawność realizowanej inwestycji, 12) Pobyt na terenie realizowanej inwestycji w trakcie wykonywania robót oraz bieżące reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z przepisami prawa, umowy oraz projektu, 13) Potwierdzanie faktyczne wykonywanych robót oraz usunięcia wad, 14) Przedkładanie na żądanie Zamawiającego pisemnych miesięcznych raportów dla Zamawiającego z postępu prac i o zgodności postępu prac z ustalonym harmonogramem (w przypadku ustalenia przez Zamawiającego takiej konieczności), 15) Sprawdzanie harmonogramów rzeczowo-finansowych, obmiarów robót, kosztorysów, zestawień powykonawczych (TER), protokołów potwierdzenia zaawansowania oraz potwierdzenie wykonywanych robót, jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót, 16) Kontrolowanie rozliczeń zadania, w tym zużycia materiałów, weryfikacja kosztów i sprawdzanie faktur, 17) Sygnalizowanie Zamawiającemu o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych robót budowlanych oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, 18) Sprawdzanie objęcia ubezpieczeniem Wykonawcy przez cały okres budowy, 19) Zabezpieczenie nadzoru w zakresie stanowiącym część inwestycji, w którym nie posiada on uprawnień do nadzorowania odpowiadając za efekt tak ustanowionego podwykonawstwa lub jego zaniechanie jak za własne działanie, 20) Reprezentowanie interesów Zamawiającego, 21) Nakazywanie kierownikowi budowy odsunięcie od pracy pracowników Wykonawcy, którzy nie stosują przepisów bhp szczególnie w zakresie ochrony indywidualnej lub nie posiadają kamizelek lub odzieży ochronnej z nadrukiem firmowym Wykonawcy lub Podwykonawcy. 22) Wykonywanie na żądanie Zamawiającego przedmiarów, kosztorysów i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru robót dla robót budowlanych zleconego zadania, mogących wystąpić a nieprzewidywanych w chwili zawierania niniejszej umowy. 23) Koordynator w postaci osoby sprawującej nadzór inwestorski w branży konstrukcyjno-budowlanej zobowiązany jest do wizytowania co najmniej raz dziennie budowy w trakcie trwania robót objętych nadzorem. 3.2. UWAGA!!! Obowiązek osobistego świadczenia przez wykonawcę kluczowej części usług objętych zamówieniem : Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego świadczenia usług polegających na pełnieniu funkcji koordynatora nadzoru przez wykonawcę legitymującego się uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub odpowiadającymi wydanymi na podstawie wcześniejszych przepisów w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, legitymującego się aktualną przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa. 3.3. Dokumentacja techniczna robot objętych nadzorem w celu wyceny oferty jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Miasta Zakopane (www.zakopane.eu Zamówienia Publiczne Postepowania poniżej wartości artykułu 11.8 - -Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych dla zadania o nazwie : ,,Rewitalizacja budynków dworca PKP". Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

CPV: 71520000-9,71247000-1

Dokument nr: 552378-N-2018, BZP.271.27.2018

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zakopane.eu w linku Zamówienia publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej - za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Biuro ds zamówień publicznych pok.8 i 7) urząd Miasta Zakopane ul. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-05-16, godzina: 12:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-12-15

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy : 1)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn.: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie świadczyli co najmniej 2 usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad budową lub przebudową obiektu użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego o kubaturze nie mniejszej niż 5000 m3 . ( Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie wykonawcy) 2)dysponują osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia (warunek zostanie także uznany za spełniony, gdy jedna osoba będzie posiadała uprawnienia w kilku specjalizacjach wymaganych przez Zamawiającego) legitymującymi się aktualną przynależnością do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa oraz posiadającymi doświadczenie zawodowe w świadczeniu usług nadzoru inwestorskiego ,odpowiedzialnymi za nadzorowanie robotami budowlanymi , posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń ( zgodne z aktualnym stanem prawnym -ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane :Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 .) w specjalnościach: 1. konstrukcyjno-budowlanej ( osoba ta będzie pełnić funkcje Koordynatora ) 2. konstrukcyjno-budowlanej posiadającej kwalifikacje w zakresie nadzorowania robót w budynkach objętych ochroną konserwatorską, wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków usytuowanych na terenach wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków, objętych ochroną konserwatorską, 3. instalacyjnej w zakresie sieci ,instalacji i urządzeń: - telekomunikacyjnych -wentylacyjnych, -wodociągowych i kanalizacyjnych. Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, z zastrzeżeniem przepisu art. 12a ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity - (Dz.U. poz. 290 z 2016r.) oraz przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt. 1 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz usług ( wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do niniejszej siwz) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane , z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie. ( Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie wykonawcy) 2) Wykaz osób (wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do niniejszej siwz) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Do oferty należy załączyć druk oferty sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej siwz 2. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie: a)w przypadku podpisania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru-pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy, b)w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3.Do oferty należy załączyć zobowiązanie innego podmiotu ( na zasobach którego polega Wykonawca) do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia ( wzór zobowiązania tanowi załącznik nr 9 do niniejszej siwz). Zamawiający wymaga aby dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego ( dokument ma być złożony w oryginale) wyrażał w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu oraz wskazywać: a) jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły wykonawcę z innym podmiotem, d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto za całość usług nadzoru 60,00
Pełnienie w okresie ostatnich 10 lat usług nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w obiektach użyteczności publicznej wpisanymi do rejestru zabytków 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.