Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3897z ostatnich 7 dni
13522z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie Funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na realizowanej inwestycji pn. ,,Budowa...

Przedmiot:

Pełnienie Funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na realizowanej inwestycji pn. ,,Budowa parku na dawnym wysypisku śmieci wraz z terenami przyległych lasów"

Data zamieszczenia: 2018-05-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Mielcu
ul. Żeromskiego 26
39-300 Mielec
powiat: mielecki
17-78-88-553
Beata.Rzadzka@um.mielec.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/3714
Województwo: podkarpackie
Miasto: Mielec
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pełnienie Funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na realizowanej inwestycji pn. ,,Budowa parku na dawnym wysypisku śmieci wraz z terenami przyległych lasów"
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Zamówienie dotyczy realizacji projektu POIS.02.05.00-00-0062/16-00 pn. "Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w Gminie Miejskiej Mielec"
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (wynikającego z przepisów Prawa Budowlanego uprawnień budowlanych bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie) branży: drogowej, budowlano-konstrukcyjnej, terenów zieleni na realizowanej inwestycji pn. ,,Budowa parku na dawnym wysypisku śmieci wraz z terenami przyległych lasów" w ramach inwestycyjnego programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Poprawa, jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w Gminie Miejskiej Mielec".
https://mielec.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne-ponizej-30000-euro/zapytanie-ofertowe-oszk-271-25-2018.html
Cel zamówienia
Zamówienie dotyczy realizacji projektu POIS.02.05.00-00-0062/16-00 pn. "Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w Gminie Miejskiej Mielec". Zamawiający powierzy sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania w celu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy robót wymagań dotyczących prawidłowości wykonania, jakości stosowanych materiałów i robót, kosztów realizacji robót oraz wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, w terminie ustalonym w umowie z Wykonawcą robót.
Przedmiot zamówienia
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zapewni nadzór inspektorów branżowych, posiadających uprawnienia:
a) budowlane Inspektor Nadzoru w branży konstrukcyjno - budowlanej.
b) budowlane Inspektor Nadzoru w branży drogowej.
c) uprawnienia Inspektora Nadzoru ds. zieleni.
Przedmiot zamówienia obejmuje nadzór inspektorski nad realizacją następujących prac:
a) oczyszczenie terenu z chwastów, podrostów i samosiewów, odpadów komunalnych
b) wycinkę drzew i karczowanie pni;
c) prace pielęgnacyjne drzewostanu-trzebież selekcyjna drzew chorych, suchych utrudniających wzrost egzemplarzy cenniejszych, usunięcie gatunków obcego pochodzenia.
d) przygotowanie gruntu pod nowe nasadzenia roślinne;
e) wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z krawężnikami i podbudową ciągu spacerowo-rowerowego;
f) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie cementowo-piaskowej;
g) wykonanie nawierzchni żwirowej na podbudowie ;
h) wykonanie placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią piaskową, matą gumową przerostową;
i) zakup i montaż elementów małej architektury w tym:
-ławki,
-kosze na śmieci.
-Montaż budek lęgowych dla ptaków i domków dla zwierząt-jeży, wiewiórek, nietoperzy
j) nasadzenia nowych drzew, krzewów;
k) założenie rabat bylinowych;
l) założenie łąki kwietnej;
m) założenie trawników parkowych;
n) założenie boiska z naturalnej, wzmocnionej nawierzchni trawiastej;
o) oczyszczenie i wyrównanie terenu;
p) prace pielęgnacyjne w pierwszym roku po założeniu roślinności.
q) obsługę geodezyjną (wytyczenie, powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna).
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa wzór umowy z załącznikami.
Wykonawca zobowiązuje się zlecony nadzór inwestorski prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

CPV: 71247000-1

Dokument nr: 3714, OŚZK.271.25.2018r

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 16-05-2018
Miejsce i sposób składania ofert
Sposób przygotowania oferty:
a) ofertę należy sporządzić w języku polskim, na załączonym druku ,,Oferta",
b) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną,
c) w przypadku przesłania oferty w formie listowej, na kopercie należy umieścić napis ,,Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru branży: drogowej, budowlano-konstrukcyjnej, terenów zieleni na realizowanej inwestycji pn. Budowa parku na dawnym wysypisku śmieci wraz z terenami przyległych lasów w ramach inwestycyjnego programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Poprawa, jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Miejskiej Mielec."
d) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16.05.2018 r. do godz. 11: 00 w jednej z poniższych form:
a) pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Miejski w Mielcu, ul. Żeromskiego 26; 39-300 Mielec
b) faxem na numer: 017788505
c) w wersji elektronicznej na e-mail: Beata.Rzadzka@um.mielec.pl
Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
Beata.Rzadzka@um.mielec.pl

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: podkarpackie Powiat: mielecki Miejscowość: Mielec
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia - 31.10.2019 r., z zastrzeżeniem § 2, ust. 1 i 2 wzoru umowy:
"1. Strony postanawiają, że nadzór inwestorski będzie pełniony przez Wykonawcę do dnia zakończenia i odbioru końcowego kontraktu, będącego przedmiotem nadzoru. Przewidywany termin zakończenia realizacji inwestycji do dnia................... Zamawiający wymaga, by zamówienie było realizowane do czasu zakończenia i odbioru końcowego kontraktu będącego przedmiotem nadzoru.
2. Okres realizacji zamówienia zależy od okresu realizacji robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie nadzór inwestorski i w związku z tym ulegnie odpowiednio wydłużeniu lub skróceniu bez konieczności zawierania aneksu do umowy."

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zapewni nadzór inspektorów branżowych, posiadających uprawnienia:
a) budowlane Inspektor Nadzoru w branży konstrukcyjno - budowlanej.
b) budowlane Inspektor Nadzoru w branży drogowej.
c) uprawnienia Inspektora Nadzoru ds. zieleni.
Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej wskaże osoby, które spełniają następujące wymagania:
Inspektor Nadzoru robót budowlanych:
a) Wymagana liczba osób: min. 1
b) Kwalifikacje zawodowe:
Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej w rozumieniu ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby inżynierów budownictwa.
Inspektor Nadzoru robót drogowych :
a) Wymagana liczba osób: min. 1
b) Kwalifikacje zawodowe:
Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy Prawo budowlane oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby inżynierów budownictwa.
Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni
a) Wymagana liczba osób: min. 1 osoba
b) Kwalifikacje zawodowe
c) Uprawnienia inspektora nadzoru terenów zieleni, posiadający wykształcenie wyższe pełne w dziedzinie: architektura krajobrazu lub ogrodnictwo o specjalności kształtowania terenów zieleni lub leśnictwo lub ochrona środowiska.
Stosownie do art. 12a Prawa budowlanego samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. m.in. w ustawie o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 18 marca 2008 r.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa wyżej oraz w celu zweryfikowania zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia, Wykonawca wraz z ofertą jest zobowiązany złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z treścią załącznika nr 2 do niniejszego zapytania.
Wiedza i doświadczenie
Doświadczenie przy realizacji w ciągu ostatnich 5 lat minimum 2 zamówień obejmujących budowę placu zabaw lub siłowni, o powierzchni użytkowej minimum 350 m2, budowy parku o pow. min. 2ha wraz z nasadzeniami roślinnymi: drzew, krzewów, bylin, zakładania powierzchni trawiastych, chirurgicznych prac pielęgnacyjnych drzewostanu i prac pielęgnacyjnych zieleni miejskiej, montażu małej architektury, budowy nawierzchni alejek parkowych oraz ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni na stanowisku/stanowiskach :
o kierownika budowy lub kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych, lub inspektora nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych,
o kierownika budowy lub kierownika robót drogowych
o inspektora nadzoru terenów zieleni
Potencjał techniczny
Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Inspektor Nadzoru robót budowlanych:
a) Wymagana liczba osób: min. 1
b) Kwalifikacje zawodowe:
Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej w rozumieniu ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby inżynierów budownictwa.
Inspektor Nadzoru robót drogowych :
a) Wymagana liczba osób: min. 1
b) Kwalifikacje zawodowe:
Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy Prawo budowlane oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby inżynierów budownictwa.
Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni
a) Wymagana liczba osób: min. 1 osoba
b) Kwalifikacje zawodowe
c) Uprawnienia inspektora nadzoru terenów zieleni, posiadający wykształcenie wyższe pełne w dziedzinie: architektura krajobrazu lub ogrodnictwo o specjalności kształtowania terenów zieleni lub leśnictwo lub ochrona środowiska.
Uwaga:
Stosownie do art. 12a Prawa budowlanego samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. m.in. w ustawie o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 18 marca 2008 r.
W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa wyżej oraz zweryfikowania zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia i którego opis sposobu oceny spełniania został zamieszczony powyżej należy wraz z ofertą - pod rygorem wykluczenia z postępowania - złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
a) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usług nadzoru wraz z załączonymi (potwierdzonymi za zgodność) kopiami dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje
b) Wykaz robót, obejmujących budowę placu zabaw lub siłowni o powierzchni użytkowej minimum 350 m2, budowy parku o pow. min. 2ha wraz z nasadzeniami roślinnymi drzew, krzewów, bylin, zakładania powierzchni trawiastych, chirurgicznych prac pielęgnacyjnych drzewostanu, prac pielęgnacyjnych zieleni miejskiej, montażu małej architektury, budowy nawierzchni alejek parkowych oraz ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni asfaltowej, w których Oferent brał udział jako kierownik budowy lub kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych, lub inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych, jako kierownik robót drogowych lub inspektor nadzoru robót drogowych, kierownik robót urządzania lub zakładania terenów zieleni lub pielęgnacji zieleni miejskiej parkowej o pow. min. 2ha.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa wyżej oraz w celu zweryfikowania zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia, Wykonawca wraz z ofertą jest zobowiązany złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z treścią załącznika nr 2
do niniejszego zapytania.
Dodatkowe warunki
Warunki płatności: płatność do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.
Warunki zmiany umowy
Zmiana postanowień umowy może nastąpić jedynie za wyrażoną w formie pisemnej zgodą stron, w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Oferta
2. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
4. Wykaz wykonanych robót
5. Harmonogram płatności za nadzór
Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
W treści oferty, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, Wykonawca poda cenę netto i brutto za nadzór nad każdą z części inwestycji - harmonogramu rzeczowo-finansowego (stanowiący załącznik nr 6 do zapytania ofertowego), natomiast cenę oferty stanowić będzie suma wszystkich części. Cenę ofertową należy podać w wartości netto oraz brutto w ujęciu liczbowym i słownie. Cenę oferty należy policzyć na podstawie opisu przedmiotu zamówienia zawartego w pkt 1 niniejszego zapytania.
Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku.
Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów.
Badanie ofert:
a) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz uzupełnienia oferty, jeżeli zawiera ona braki nadające się do uzupełnienia.
b) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
c) Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty omyłek pisarskich, rachunkowych i innych omyłek niepowodujących istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zamawiając o tym danego Wykonawcę. W terminie 2 dni od dnia zawiadomienia Wykonawca może nie zgodzić się na poprawienie w treści oferty omyłek pisarskich, rachunkowych lub innych omyłek niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, w takim przypadku jego oferta podlega odrzuceniu.
d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejsza ofertę, w przypadku, gdy cena podana przez Wykonawcę przekracza wysokość środków przewidzianych
w budżecie projektu.
Kryterium oceny ofert - cena 100 %. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryterium ,,Cena" przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
Ilość punktów liczona będzie wg wzoru:
C = [Cmin, / Co] x 100 pkt
gdzie:
Cmin - cena brutto oferty najtańszej
Co - cena brutto oferty ocenianej
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. Ofertą najkorzystniejszą zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
Wykluczenia
Oferta zostanie odrzucona w szczególności, jeśli:
o jej treść nie odpowiada treści i wymogom formalnym określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym,
o jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
o Wykonawca nie zgodzi się na poprawienie przez Zamawiającego omyłek pisarskich, rachunkowych i innych omyłek niepowodujących istotnych zmian w treści oferty,
o Wykonawca, wezwany przez Zamawiającego nie udzieli wyjaśnień lub udzieli niewystarczających wyjaśnień.
Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa
Gmina Miejska Mielec
Adres
Żeromskiego 26/
39-300 Mielec
podkarpackie , mielecki
Numer telefonu
17788504
Fax
17788505
NIP
8171956732
Numer naboru
POIS.02.05.00-IP.00-18-002/16
Inne źródła finansowania
Nie dotyczy

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Beata Rządzka
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
17-78-88-553

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.