Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
488z dziś
4305z ostatnich 7 dni
14900z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa piłkochwytów

Przedmiot:

Dostawa piłkochwytów

Data zamieszczenia: 2018-05-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Złotów
ul. Leśna 7
77-400 Złotów
powiat: złotowski
tel./ fax 672635305
zlotow@gminazlotow.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Złotów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Wójt Gminy Złotów
wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30.000,00 euro na wykonanie dostaw:
,,Dostawa piłkochwytów do miejscowości Sławianowo i Bługowo w gminie Złotów"
i
zaprasza do złożenia oferty
Do prowadzonego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., póz. 1579) - art.4pkt 8 ustawy.
2. Opis zadania - przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż piłkochwytów o łącznej powierzchni około 640 m2,
montowane na dwóch boiskach piłkarskich w miejscowościach Sławianowo i Bługowo, o
następujących parametrach:
- siatka polipropylenowa bezwęzłowa gr. min. 5mm, oczko 10x10 cm kolor zielony,
- słupy stalowe cynkowane okrągłe min fi 76mm lub kwadratowe 80x80mm, o grubości ścianki min.
3mm, montowane w betonowym fundamencie,
- niezbędne akcesoria montażowe do zestawu.
Wysokość piłochwytu - 5,0 m ponad poziom nawierzchni boisk.
Siatka rozwieszona na słupach (cynkowanych) nośnych za pomocą akcesoriów montażowych. Słupy
rozmieszczone w rozstawie osiowym co 2,5 - 3 metry.
Mocowanie słupów - bezpośrednio w podłożu - punktowe wylewki betonowe.
Urządzenia muszą posiadać atesty Państwowego Zakładu Higieny i odpowiednie certyfikaty oraz
muszą spełniać normy bezpieczeństwa.
Okres gwarancji: min. 24 miesiące.

Dokument nr: ZPP.271.09/2.2018.D.FS

Składanie ofert:
9. Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Złotowie, ul Leśna 7, 77-400 Złotów, w terminie do
14.05.2018 r. do godz. 11;00 w pokoju nr 1 (sekretariat).
Zamawiający dopuszcza składanie ofert faksem - nr 67 263 53 05 lub drogą elektroniczną:
zlotow@gminazlotow.pl.

Miejsce i termin realizacji:
4. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30.06.2018 r.

Wymagania:
3. Warunki udziału w postępowaniu:
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.
5. Kryteria oceny ofert i opis sposobu przyznawania punktacji w poszczególnych kryteriach:
Cena: 100%
6. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
Cena oferty ma charakter ryczałtu, o którym mowa w art. 632 Kodeksu cywilnego. Do ceny netto
należy doliczyć podatek VAT.
W cenie oferty wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszystkie koszty wynikające z wykonania
całości robót objętych zamówieniem, w tym koszt:
a/ koszty transportu i rozładunku materiałów w miejscu montażu,
b/dostarczenia do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
c/ koszt montażu piłkochwytów, w tym koszt wykonania fundamentów,
d/ uporządkowanie terenu wykonywanych prac montażowych.
Cena podana w ofercie jest ceną za dostawę i montaż piłkochwytu o parametrach określonych w
zapytaniu ofertowym, w przeliczeniu na Im2 piłkochwytu.
Jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia
piłkochwytów o mniejszej łącznej powierzchni niż 640 m2, po cenie jednostkowej wskazanej w
ofercie.
Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o realizację dostawy w wielkości podanej w
zapytaniu ofertowym.
Przed złożeniem oferty wykonawca winien przeprowadzić wizję lokalną celem określenia wszelkich
okoliczności mających wpływ na realizację zamówienia i określenie ceny ryczałtowej.
7. Sposób przygotowania oferty:
1) Wykonawca powinien sporządzić ofertę na wymaganym formularzu ofertowym ( załącznik nr 1),
podając cenę netto, cenę brutto za Im2 piłkochwytu oraz oferowany termin wykonania zamówienia.
2) Oferta winna zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub
upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub
opatrzony pieczątką imienną.
3) Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej,
10. Przesłanki odrzucenia oferty:
1) Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy zachodzi jedna z poniższych okoliczności:
a) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
b) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
2) Oferta może zostać odrzucona w przypadku, gdy została złożona przez wykonawcę, który w
sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w
szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych.

Uwagi:
1. Tryb udzjelenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z § 4
ust. 1 pkt 1 Regulaminu udzielania przez Gminę Złotów zamówień publicznych, których wartość nie
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro (Zarządzenie nr 4.2017 Wójta
Gminy Złotów z dnia 10 lutego 2017 r.)

Kontakt:
8. Osoba uprawniona do porozumiewania się wykonawcami:
Mateusz Marciniak - tel. 67 263 53 05 , e-mail: mateusz@gminazlotow.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.