Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3857z ostatnich 7 dni
14286z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sporządzenie audytu energetycznego ex-post

Przedmiot:

Sporządzenie audytu energetycznego ex-post

Data zamieszczenia: 2018-05-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Bulkowo
ul. Szkolna 1
09-454 Bulkowo
powiat: płocki
fax (24) 265 23 50
e.brzuziewska@bulkowo.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Bulkowo
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie audytu energetycznego ex-post dla trzech budynków Ochotniczych Straży Pożarnych ( dla każdego budynku oddzielnie) w ramach zadania: ,,Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego".
2. Audyt ex-post należy wykonać dla każdego budynku oddzielnie tj.:
- Przebudowa, nadbudowa i termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bulkowie,
- Termomodernizacja wraz z wymianą pokrycia dachowego i przebudową budynku świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadułkach,
- Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Worowicach,
3. Dokumenty wymagane są do rozliczenia dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 dla projektu pod nazwą ,,Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV ,,Przejście na gospodarkę niskoemisyjną" Działanie 4.2 ,,Efektywność energetyczna" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
4. Audyt energetyczny należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi sporządzania audytów energetycznych.
5. Zamawiający dysponuje dokumentacją techniczną budynków, audytami energetycznymi opracowanymi na potrzeby realizacji inwestycji oraz wnioskiem o dofinansowanie zawierającym wskaźniki wyznaczone do osiągnięcia w wyniku realizacji zadania.
6. Opracowany audyt dla każdego obiektu oddzielnie należy przekazać w wersji papierowej - 3 egz. oraz w wersji elektronicznej (płyta CD).

Dokument nr: RRA.IZ.271.7.2018

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć na Formularzu Ofertowym (będącym załącznikiem do niniejszego zaproszenia) drogą elektroniczną na adres: gmina @bulkowo.pl lub
Faksem: 24 265 23 50 oraz drogą poczty na adres: Urząd Gminy Bulkowo, ul. Szkolna 1, 09 - 454 Bulkowo z napisem na kopercie: ,, Oferta na sporządzenie audytów energetycznych ex-post dla budynku ( wymienić budynek)".
Do dnia 15.05.2018 roku, godz. 14.00.

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin realizacji zamówienia - w terminie do dnia 20.06.2018r.

Wymagania:
V. Warunki udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności, wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym do wykonywania audytów energetycznych.
Należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia oraz referencje w ilości min. 3, potwierdzające opracowanie audytów energetycznych w okresie ostatnich 5 lat.
2. Ocena spełniania przedstawionego powyżej warunku zostanie dokonana wg formuły: ,,spełnia/nie spełnia". Wykonawca, który nie spełni warunku zostanie odrzucony z postępowania.
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
3. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
4. Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert, może zmienić lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu.

VIII. Kryterium wyboru:
Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty następującymi kryteriami:
Cena - 100%
IX. Tryb oceny ofert i ogłoszenia wyników:
1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawienie oczywistych omyłek.
W toku badania i ceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełnień (jeżeli nie naruszy to zasady konkurencyjności) i wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Może również zwracać się z prośbami o poprawienie oczywistych omyłek i błędów rachunkowych.
2. Sprawdzanie wiarygodności ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.
3. Ogłoszenie wyników postępowania.
Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie (a w przypadku jego braku na fax lub adres pocztowy) niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.
X. Odrzucenie ofert
Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania:
1. w przypadku niespełnienia warunków udziału w postępowaniu,
2. w przypadku niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem.
3. w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych.
XI. Sposób porozumiewania się Zmawiającego z Wykonawcami
W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie lub faksem (24) 265 23 50 lub poprzez e-mail e.brzuziewska@bulkowo.pl

XII. Unieważnienie postępowania
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
XIII. Pozostałe informacje
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania Ofertowego zostanie przekazana Wykonawcom (e-mailem lub fax-em lub pocztą).
2. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.
3. Zamawiający zawrze umowę (wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia) z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą oraz który spełni wymogi określone w Zapytaniu Ofertowym. O terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę drogą e-mailową wraz z informacją o wynikach postępowania.

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.