Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3857z ostatnich 7 dni
14286z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: USŁUGA SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI: POMIESZCZEŃ I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH...

Przedmiot:

USŁUGA SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI: POMIESZCZEŃ I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH WEWNĘTRZNYCH ORAZ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Data zamieszczenia: 2018-05-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Rejonowy w Pułtusku
ul. Rynek 37
06-100 Pułtusk
powiat: pułtuski
tel. 23 692 99 03, faks 23 692 99 99
anna.czarnecka@pultusk.sr.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Pułtusk
Wadium: 5 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
USŁUGA SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI: POMIESZCZEŃ I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH WEWNĘTRZNYCH ORAZ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA SĄDU REJONOWEGO W PULTUSKU
Sprzątanie i utrzymanie czystości: pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych wewnętrznych w obiektach Sądu zlokalizowanych w Pułtusku: przy ul. Rynek 37, oraz przy ul. Szkolna 12 (zwanych: ,,Obiektami") oraz elementów zagospodarowania terenu (zwanych łącznie: ,,Terenem Sprzątania") zlokalizowanych przy/wokół Obiektów Sądu Rejonowego w Pułtusku z jednoczesnym wykonywaniem konserwacji i bieżących drobnych napraw

CPV: 90910000-9,90911200-8,90919200-4,90911300-9,90620000-9,90610000-6,90914000-7,77314100-5,77342000-9

Dokument nr: 554059-N-2018, ZP/1/2018

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.pultusk.sr.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem poslańca
Adres:
Sąd Rejonowy w Pułtusku, ul. Rynek 37, 06-100 Pułtusk, Biuro Podawcze

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-05-16, godzina: 08:45,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 24 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie dokonuje uszczegółowienia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał opłacone/ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną nie niższą niż 150 000,00 zł. Przez użycie sformułowania opłaconego/ważnego należy rozumieć posiadanie przez Wykonawcę polisy ubezpieczeniowej ważnej i opłaconej przez cały okres trwania/obowiązywania umowy. W przypadku zakończenia okresu obowiązywania ubezpieczenia w trakcie trwania/obowiązywania umowy należy złożyć wraz z oferta oświadczenie o kontynuacji ubezpieczenia na cały okres obowiązywania umowy.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykaz wykonanych, usług w minimum 2 (dwóch) i maksimum 4 (czterech) obiektach użyteczności publicznej (np.: sądy, urzędy, banki) z zastrzeżeniem że: a) obiekty należy traktować jako oddzielne obiekty/oddzielne usługi: b) powierzchnia użytkowa każdego z obiektów powinna wynosić co najmniej 1 000,00 m2 c) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych na podstawie umowy przez okres minimum następujących po sobie 12 (dwunastu) miesięcy - w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania składane na podstawie art. 25a ust. 1. Ustawy PZP w myśl art. 24. ust. 1. pkt 12-23 Ustawy PZP i w myśl art. 24. ust. 5 pkt. 1, 3, 4, 8 Ustawy PZP (Załącznik Nr 2 do SIWZ)
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 25a ust. 1 Ustawy PZP (Załącznik Nr 3 do SIWZ)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Wykaz wykonanych, usług w minimum 2 (dwóch) i maksimum 4 (czterech) obiektach użyteczności publicznej (np.: sądy, urzędy, banki) z zastrzeżeniem że: a) obiekty należy traktować jako oddzielne obiekty/oddzielne usługi: b) powierzchnia użytkowa każdego z obiektów powinna wynosić co najmniej 1 000,00 m2 c) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych na podstawie umowy przez okres minimum następujących po sobie 12 (dwunastu) miesięcy - w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie. (Załącznik Nr 4 do SIWZ)
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
-pełnomocnictwo - Wykonawca, który składa ofertę przez pełnomocnika winien dołączyć do oferty pełnomocnictwo ogólne w świetle art. 98. Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z poźń. zm) w związku z art. 14. Ustawy PZP, czyli umocowanie do dokonywania czynności zwykłego zarządu w formie pisemnej (art. 78. § 1. KC) tj. w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza; -dowód wniesienia wadium.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena (C) 60,00
Doświadczenie (D) 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.