Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
224z dziś
3979z ostatnich 7 dni
14620z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż balustrady schodowej wewnętrznej wykonanej ze stali nierdzewnej

Przedmiot:

Dostawa i montaż balustrady schodowej wewnętrznej wykonanej ze stali nierdzewnej

Data zamieszczenia: 2018-05-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE ,,AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA" KAROLINA BRZOZOWSKA
Polna 5
32-300 Olkusz
powiat: olkuski
504 11 90 46
przedszkole@akademiaprzedszkolaka.olkusz.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1109248
Województwo: małopolskie
Miasto: Olkusz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa i montaż balustrady schodowej wewnętrznej wykonanej ze stali nierdzewnej a także balkonów zewnętrznych wykonanych ze stali nierdzewnej i szkła laminowanego hartowanego.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Dostawa i montaż balustrady schodowej wewnętrznej wykonanej ze stali nierdzewnej a także balkonów zewnętrznych wykonanych ze stali nierdzewnej i szkła laminowanego hartowanego.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wybór oferenta, który na najkorzystniejszych dla Zamawiającego warunkach dostarczy i zamontuje balustrady i balkony do przedszkola, zgodnie z określonymi warunkami.
Przedmiot zamówienia
Przedmiot zamówienia:
1. Dostawa i montaż balustrady schodowej wewnętrznej o długości ok. 6mb wykonanej ze stali nierdzewnej. Słupki balustrady jak i pochwyt wykonany ma być z rury nierdzewnej fi42mm grubości 2mm. Przęsła przyspawane do słupków, wykonane z pionowych nierdzewnych rur fi 12mm w rozstawie nie większym niż 12cm połączonych od dołu i góry rurami nierdzewnymi fi 25mm. Balustrada ma być przytwierdzona do podłoża za pomocą tzw. kotw chemicznych i zamontowana na wysokości nie niższej niż 1,1m od posadzki. Balustrada ma być wyposażona w dodatkowy pochwyt, przyspawany do słupków, wykonany z rury fi 42 zamontowany na wysokości ok. 70cm od posadzki.
Dostawa i montaż ok. 12mb pochwytów przyściennych wykonanych z rur ze stali nierdzewnej fi 42mm, przytwierdzonych do ściany za pomocą tzw. kotw chemicznych.
2. Dostawa i montaż balustrady balkonowej zewnętrznej o długości ok. 7mb wykonanej ze stali nierdzewnej i szkła laminowanego hartowanego. Słupki balustrady wykonane z profili 40x40mm, natomiast pochwyt wykonany z profili 50x25mm. Montaż balustrady na wysokości nie niższej niż 1.1m. Wypełnienie balustrady stanowi podwójne szkło laminowane hartowane o grubości 6mm sklejone, 4 warstwami foli (ESG VSG 6.6.4). Dostawa szkła po stronie zamawiającego.
3. Dostawa i montaż 6 sztuk balustrad balkonowych typu portfender o wymiarach ok. 1.1mx3.4m wykonanych ze stali nierdzewnej i szkła laminowanego hartowanego. Pochwyt górny oraz dolny wykonany z profili 50mmx25mm, natomiast słupki wykonane z profili 40mmx40mm. Wypełnienie balustrad stanowi podwójne szkło laminowane hartowane o grubości 6mm, sklejone 4 warstwami foli (ESG VSG 6.6.4). Dostawa szkła po stronie zamawiającego.
Wykonawca przed montażem musi dokonać samodzielnego obmiaru przedmiotu zamówienia.
Termin wykonania maksymalnie do 15 czerwca 2018.

CPV: 45421140-7

Dokument nr: 1109248

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 15-05-2018
Miejsce i sposób składania ofert
Oferty należy składać do 15.05.2018 r - drogą elektroniczną, lub w siedzibie Zamawiającego (do godz.16.00)
Oferta musi być złożona na formularzu stanowiącym załącznik do oferty.
Oferta powinna posiadać datę sporządzenia i być podpisana przez Oferenta.
Jeden Oferent może przedstawić tylko jedną ofertę.
Ostateczny termin wyboru oferty nastąpi 16.05.2018 roku
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
przedszkole@akademiaprzedszkolaka.olkusz.pl

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: małopolskie Powiat: olkuski Miejscowość: Olkusz
Harmonogram realizacji zamówienia
Maksymalnie do 15 czerwca 2018

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Formularz oferty złożony na określonym wzorze

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów (L) spośród złożonych ofert i będzie spełniać warunki opisane w przedmiocie zamówienia. Ostateczna liczba punktów stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach L = C + T
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
C - 50% - cena oferty
T - 50% - termin wykonania
Sposób obliczenia punktów:
Dla kryterium C:
Liczba punktów dla kryterium C obliczona zostanie przez podzielenie najtańszej oferty przez cenę oferty badanej oraz przez przemnożenie tak otrzymanej liczby przez wagę kryterium, która wynosi 50.
Przeliczenie wg wzoru
C (liczba punktów) = Cnajtańsze/Coferty badanej * 50
Dla kryterium T:
Liczba punktów dla kryterium T obliczona zostanie przez podzielenie liczby dni wykonania robót z oferty o najmniejszej liczbie dni przez liczbę dni wykonania robót z oferty badanej oraz przemnożenie tak otrzymanej liczby przez wagę kryterium, która wynosi 50.
Przeliczenie wg wzoru
T (liczba punktów) = Tmin/Tbadane * 50
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium C to 50, a kryterium T to również 50.
Wykluczenia
Wykonawca zamówienia nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, a więc nie występują wzajemne powiązanie między mną a Zamawiającym oraz osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu Zamawiającego i nie ma powiązania z osobami wykonującymi w moim imieniu czynności związane z przygotowaniem oferty a prowadzącymi procedurę wyboru Wykonawcy, w szczególności nie występują wzajemne zależności polegające na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
d) pozostawianiu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca nie jest skazany za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE ,,AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA" KAROLINA BRZOZOWSKA
Adres
Polna 5
32-300 Olkusz
małopolskie , olkuski
Numer telefonu
602722161
NIP
6372015478
Tytuł projektu
Olkuska Akademia Przedszkolaka bez barier i przeciw walce ze stereotypami
Numer projektu
RPMP.10.01.02-12-0146/17-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Robert Brzozowski
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
504 11 90 46

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.