Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
578z dziś
2938z ostatnich 7 dni
11360z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2018-05-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie
ul. Szkolna 2
22-105 Okszów
powiat: chełmski
tel. /82/ 569 07 22, 602 712 276
Województwo: lubelskie
Miasto: Okszów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
W oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn ,,Remonty w ZSCKR w Okszowie" w niżej wymienionym zakresie:
1. Zakres usługi obejmuje nadzór inwestorski w rozumieniu przepisów art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290), a ponadto:
1) Udział w czynnościach przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz stawianie się na każdorazowe uzasadnione wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych objętych nadzorem - niezwłocznie tj. w ciągu 24 godzin;
2) Bieżącą kontrolę realizacji umowy z Wykonawcą robót poprzez reprezentowanie Zamawiającego na budowie, sprawowanie kontroli zgodności realizacji zadania z Dokumentacją projektową, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej;
Każdorazowa obecność inspektora nadzoru na budowie winna być odnotowana w dzienniku budowy. Inspektor branży budowlanej będzie zobowiązany przyjąć funkcje koordynatora nad całością realizacji w/w przedmiotu zamówienia.
3) Egzekwowanie od Wykonawcy postanowień umowy;
4) Prowadzenie i kontrolę prawidłowości rozliczeń wykonanych robót oraz sprawdzanie i zatwierdzanie faktur wystawianych przez Wykonawcę robót;
5) Sprawdzanie jakości robót i użytych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
6) Prowadzenie wszelkich spraw formalno - prawnych związanych z wykonywaniem, odbiorami i zakończeniem robót;
7) Stwierdzanie gotowości do odbioru wykonanych robót oraz udział w czynnościach odbiorowych wraz z odbiorem końcowym robót, w tym sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych;
8) Wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robót poleceń, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;
9) Żądanie od Kierownika budowy lub Kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także żądanie wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacja projektową;
10) Wnioskowanie do Zamawiającego w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w Dokumentacji projektowej i uzyskania zgody projektanta na zmiany, przeprowadzania niezbędnych ekspertyz i badań technicznych oraz w innych ważnych sprawach finansowych i prawnych;
11) Uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań;
12) Kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego oraz przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad BHP;
13) Zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez Wykonawcę na placu budowy;
14) Sprawdzanie pomiarów i badań materiałów w miejscach wyprodukowania i na placu budowy bez względu na to, czy od Wykonawcy wymaga się prowadzenia badań w ramach zamówienia oraz żądanie wykonania badań dodatkowych, a przede wszystkim:
a) akceptacja materiałów zgodnych z wymaganiami Specyfikacji technicznych ze wskazanych przez Wykonawcę źródeł;
b) podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest producenta;
c) kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc po zakończeniu robót, polecanie Wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych badań materiałów budzących wątpliwości co do ich jakości;
15) Poświadczenie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalenia rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;
16) Stwierdzenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości wymaganej Dokumentacji powykonawczej oraz przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającego;
17) Do obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie trwania okresu gwarancyjnego należeć będzie również udział w przeglądach gwarancyjnych robót.
2. Szczegółowy opis i zakres robót będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego zawierają:
1) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;
2) Przedmiary robót
które to dokumenty stanowią integralne części niniejszej umowy.
Zadanie nr 1: Remont chodnika od szkoły do internatu w ZSCKR w Okszowie
- szacunkowa wartość zadania 40 000,00 zł /brutto/
Zadanie nr 2: Remont ogrodzenia stawu w ZSCKR w Okszowie
- szacunkowa wartość zadania 30 000,00 zł /brutto/
Zadanie nr 3: Remont magazynku i wejścia do kuchni w internacie w ZSCKR w Okszowie
- szacunkowa wartość zadania 20 000,00 zł /brutto/
Zadanie nr 4: Remont pomieszczenia sklepiku, pedagoga, kierownika w ZSCKR w Okszowie
- szacunkowa wartość zadania 40 000,00 zł /brutto/
Zadanie nr 5: Remont korytarza na I piętrze w ZSCKR w Okszowie
- szacunkowa wartość zadania 10 000,00 zł /brutto/
Inspektor pełnić będzie nadzór inwestorski w pełnym zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - art. 25 i art. 26 ustawy (tekst. jedn. Dz.U.2006r. Nr 156, poz. 1118) oraz przepisów wykonawczych. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby, które posiadają wymagane w tym zakresie uprawnienia budowlane oraz przynależą do odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego.
3. Termin rozpoczęcia sprawowania nadzoru inwestorskiego: z dniem podpisania umowy.
4. Termin zakończenia sprawowania nadzoru inwestorskiego: do dnia zakończenia poszczególnych inwestycji, i podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

CPV: 71700000-5

Otwarcie ofert: 7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.05.2018 r. o godz. 10:30 w siedzibie ZSCKR w Okszowie pokój 110

Składanie ofert:
6. Ofertę należy złożyć w Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie (I piętro, sekretariat) lub przesłać na adres: ZSCKR w Okszowie ul. Szkolna 2, 22-105 Okszów do dnia 12.05.2018 r. do godz. 10:00.

Wymagania:
INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1. W prowadzonym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywać się może za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, lub faksu, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. W przypadku przesyłania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie powinna potwierdzić fakt ich otrzymania.
3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami składanymi z ofertą.
5. Sposób przygotowania oferty: należy wypełnić załączony formularz ofertowy i dołączyć oświadczenie lub stosowne dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do pełnienia funkcji inspektora nadzoru:
-specjalności uprawniającej do nadzorowania robót w zakresie; ogólno budowlanym.
8. Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie jednym kryterium :
,,cena - 100%" , która dokonywana będzie w niżej określony sposób:
a) maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów: C = 100 pkt.;
b) oferta z najniższą oferowaną ceną ,,CN" otrzyma 100 pkt.;
c) każda inna oferta ,,COB" otrzyma ilość punktów wynikającą z wyliczenia wg wzoru:
d) 100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)
e) Gdzie:
f) C - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena
g) CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
h) COB - cena zaoferowana w ofercie badanej
Uwaga:
Przez cenę oferty należy rozumieć cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podaną przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia, w tym wszelkie koszty przejazdu oraz koszty materiałów potrzebnych do realizacji zamówienia. Cena za pełnienie funkcji inspektora nadzoru jest stała i nie ulega zmianie w trakcie realizacji umowy, również w przypadku wydłużenia terminu wykonania zamówienia spowodowanego wydłużeniem terminu wykonania robót, które będą przedmiotem pełnienia nadzoru.
Projekt budowlany, przedmiar oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dostępne są w ZSCKR w Okszowie, w dniach i godzinach pracy szkoły od 7:30 do 15:00 sekretariat,
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Uwagi:
Zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

Kontakt:
4. Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważnione są następujące osoby:
1) Pan Bogusław Marczuk - tel. /82/ 569 07 22 , 602 712 276 od pn. - pt., w godz.
pracy szkoły

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.