Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3818z ostatnich 7 dni
15171z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostosowanie pomieszczeń

Przedmiot:

Dostosowanie pomieszczeń

Data zamieszczenia: 2018-05-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centrum Zasobów Informatycznych
ul. Żwirki i Wigury 9/13
00-909 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 261 847 818, faks 261 847 145
rczsiut.szp@ron.mil.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: 4.400,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb podstacji PCŁU w m. Pruszcz Gryficki - wykonanie robót budowlanych
1. Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb podstacji PCŁU w m. Pruszcz Gryficki. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ oraz dokumentacja projektowa, przedmiary robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

CPV: 45314000-1,45311100-1,45311200-2

Dokument nr: 553897-N-2018, 251.30.18 JŁ.

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://czi.wp.mil.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Tak
tak - ze względu na ochronę informacji niejawnych

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Tak. Forma pisemna
Adres:
Centrum Zasobów Informatycznych - ul. Żwirki i Wigury 9/13, 00-909 Warszawa, bud. 30, pok.206 A-B; Kancelaria- tel.: 261 848 190, 261 847 981

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-05-17, godzina: 11:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 120
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
120

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada zdolność do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli poufne oraz przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne (postępowanie wiąże się z przetwarzaniem informacji niejawnych, wymagają do nich dostępu i ich wykorzystania) i potwierdzi to dokumentami zgodnie z Ustawa z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne. Wykonawcy muszą posiadać aktualne świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego I st. POUFNE. Minimalne wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych zawarte są w załączniku nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu, który znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego.
Informacje dodatkowe Warunki określono również w SIWZ ROZDZIAŁ V: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, która znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej po dwa (2) zamówienia) (potwierdzone dowodami, że roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone) polegające na: o adaptacji budowlanych pomieszczeń o wartości min. 150 000,00 zł. netto każda; o budowę instalacji budynkowych dla potrzeb sieci niejawnych Podsystemu Cyfrowej Łączności Utajnionej (PCŁU) o wartości min. 20 000,00 zł. netto każda ; UWAGA 1 (art. 23 ust. 5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie wyżej określonego warunku wykazuje co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w sumie wykażą się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie nie wykazał się całym wymaganym doświadczeniem opisanym powyżej. Warunek zdolności technicznej i zawodowej nie podlega sumowaniu - oznacza to, że albo Wykonawca składający ofertę w postępowaniu wykaże się realizacją dwóch wymaganych zamówień obejmujących swoim zakresem adaptację budowlanych pomieszczeń o wartości min 150 000,00 zł. netto każda oraz realizacją dwóch zamówień obejmujących swoim zakresem budowę instalacji budynkowych dla potrzeb sieci niejawnych Podsystemu Cyfrowej Łączności Utajnionej (PCŁU) o wartości min. 20 000,00 zł. netto każda albo co najmniej jeden z uczestników Konsorcjum wykaże się realizacją dwóch wymaganych zamówień obejmujących swoim zakresem adaptację budowlanych pomieszczeń o wartości min 150 000,00 zł. netto każda oraz realizacją dwóch zamówień obejmujących swoim zakresem budowę instalacji budynkowych dla potrzeb sieci niejawnych Podsystemu Cyfrowej Łączności Utajnionej (PCŁU) o wartości min. 20 000,00 zł. netto każda (warunek wiedzy i doświadczenia nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą zrealizowanie dwóch zamówień obejmujących swoim zakresem adaptację budowlanych pomieszczeń o wartości min 150 000,00 zł. netto każda oraz w realizacji dwóch zamówień obejmujących swoim zakresem budowę instalacji budynkowych dla potrzeb sieci niejawnych Podsystemu Cyfrowej Łączności Utajnionej (PCŁU) o wartości min. 20 000,00 zł. netto każda, ale żaden z nich samodzielnie nie wykonał wymaganych dwóch robót obejmujących swoim adaptację budowlanych pomieszczeń o wartości min. 150 000,00 zł. netto każda oraz dwóch robót budowlanych obejmujących swoim zakresem budowę instalacji budynkowych dla potrzeb sieci niejawnych Podsystemu Cyfrowej Łączności Utajnionej (PCŁU) o wartości min. 20 000,00 zł. netto każda. UWAGA 2 ,,Zamówienia" - umowa odpłatna zawierana między Zamawiającym a Wykonawcą, której przedmiotem są (w tym postępowaniu) roboty budowlane opłacone w części lub w całości ze środków publicznych. UWAGA 3 W związku z faktem, że zamawiający, na podstawie art. 36a ust. 2 Pzp, nakłada na Wykonawcę obowiązek osobistego wykonania kluczowych części zamówienia , tj. wykonanie: a) robót ogólnobudowlanych, b) budowę sieci systemów zabezpieczeń technicznych , c) budowę punktów abonenckich na potrzeby sieci niejawnej, d) budowę instalacji elektrycznych i teleinformatycznych. b) Zamawiający określa niżej wymieniony warunek w zakresie osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia: ? kierownik budowy (kierownik projektu) - posiadający uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej do kierowania robotami w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w odniesieniu do obiektów budowlanych, takich jak: linie, instalacje i urządzenia liniowe oraz urządzenia stacyjne, bez ograniczeń, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016, poz. 290 z póżn. zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278 z póżn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie odpowiadającym uprawnieniom w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przez co najmniej 18 miesięcy brać udział w robotach budowlanych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury (zgodnie z art. 37c Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r., Dz. U. 2003 nr 162 poz. 1558 z późn. zm.); ? kierownikiem robót - posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016, poz. 290 z póżn. zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278 z póżn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie odpowiadającym uprawnieniom w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; ? kierownik robót - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017, poz. 1332) lub odpowiednie uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie odpowiadającym uprawnieniom w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń; ? kierownik robót - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności sanitarnej wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2017, poz. 1332) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, lub odpowiednie uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie odpowiadającym uprawnieniom sanitarnym w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. Prawo do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie określone wyżej kierownik, budowy, robót,) mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskie oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r., poz. 65). ? monterzy w specjalnościach: monter telekomunikacyjnych linii kablowych, elektromonter (min. 4 osoby); ? instalatorzy systemów zabezpieczeń technicznych: wpisani na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczania technicznego (min. 3 osoby). ? pracownicy ogólnobudowlani ( min. 3 osoby), Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby kierownik budowy fizycznie przebywał i wykonywał swoje obowiązki na terenie budowy co najmniej dwa razy w tygodniu w pełnym wymiarze czasu pracy. Zamawiający wymaga, aby osoby wykazane w wykazie Wniosku o dopuszczenie do udziału, w celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia uczestniczyły w jego realizacji. Na etapie realizacji zamówienia zmiana osoby wskazanej w wykazie będzie możliwa na wniosek wykonawcy, uzasadniony obiektywnymi okolicznościami, po przedstawieniu i zaakceptowaniu przez zamawiającego kandydatury innej osoby spełniającej warunki zawarte w ogłoszeniu o zamówieniu. W opisie przedmiotu zamówienia na podstawie przepisu art. 29 ust. 3a (Załącznik nr 1 do SIWZ) Zamawiający określił wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności, oraz określił sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa, oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a. W odniesieniu do kluczowych części zamówienia zastrzeżonych do osobistego wykonania przez Wykonawcę Wykonawca nie może powoływać się na zdolności innego podmiotu na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 w celu wykazania spełnienia warunków udział w postępowaniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Warunki określono również w SIWZ ROZDZIAŁ V: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, która znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W przypadku kiedy Wykonawca wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału nie złożył oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 3 lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości zamawiający wzywa do ich złożenia,
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W przypadku kiedy Wykonawca wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału nie złożył oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
W przypadku kiedy Wykonawca wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału nie złożył oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym.
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Jak określono w Rozdziale VI SIWZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIEWARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA, która znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Jak określono w Rozdziale VI SIWZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIEWARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA, która znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 20,00
czas realizacji 20,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.