Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3897z ostatnich 7 dni
13522z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości i bieżącej konserwacji nieruchomości

Przedmiot:

Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości i bieżącej konserwacji nieruchomości

Data zamieszczenia: 2018-05-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Opolski Oddział Regionalny
ul. Wrocławska
45-836 Opole
powiat: Opole
tel. 0 77 401 84 32, faks 0 77 457 45 23
opolski@arimr.gov.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości i bieżącej konserwacji nieruchomości zajmowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w woj. opolskim
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę świadczenia polegającego świadczeniu usług kompleksowego utrzymania czystości nieruchomości zajmowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z wykorzystaniem środków czystości i materiałów eksploatacyjnych Wykonawcy oraz urządzeń i narzędzi posiadanych przez Wykonawcę, a także bieżąca konserwacja niektórych elementów nieruchomości Zamawiającego, zlokalizowanych na terenie woj. opolskiego. 2. Przedmiot Umowy jest tożsamy swym zakresem z przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ, obejmując: 1) całoroczne utrzymanie czystości terenów wewnętrznych (pomieszczeń biurowych, sanitarnych, socjalnych, technicznych i innych znajdujących się w budynkach) o łącznej powierzchni 6.294,78 m2 w 11 obiektach zajmowanych przez Zamawiającego: a) 48-100 Głubczyce, ul. Powstańców 4; b) 47-100 Strzelce Opolskie, ul. 1 Maja 59; c) 48-303 Nysa, ul. Marcinkowskiego 2-4; d) 48-210 Biała, ul. Kościuszki 24; e) 46-100 Namysłów, ul. Piłsudskiego 3; f) 49-340 Lewin Brzeski, ul. Moniuszki 14; g) 47-260 Polska Cerekiew, ul. Rynek 2; h) 46-300 Olesno, ul. Powstańców Śląskich 14; i) 46-200 Kluczbork, ul. Waryńskiego 7; j) 45-836 Opole, ul. Zielonogórska 3; k) 45-836 Opole, ul. Wrocławska 170 "G" (OR), 2) całoroczne utrzymanie czystości terenów zewnętrznych o łącznej powierzchni 2.807,56 m2 wokół 5 obiektów zajmowanych przez Zamawiającego: a) 46-200 Kluczbork, ul. Waryńskiego 7; b) 49-340 Lewin Brzeski, ul. Moniuszki 14; c) 46-300 Olesno, ul. Powstańców Śląskich 14; d) 46-100 Namysłów, ul. Piłsudskiego 3; e) 47-260 Polska Cerekiew, ul. Rynek 2; 3) objęte Prawem Opcji Zakupu 396 roboczo-godzin bieżącej konserwacji niektórych elementów budynków zajmowanych przez Zamawiającego: a) 48-100 Głubczyce, ul. Powstańców 4; b) 47-100 Strzelce Opolskie, ul. 1 Maja 59; c) 48-303 Nysa, ul. Marcinkowskiego 2-4; d) 48-210 Biała, ul. Kościuszki 24; e) 46-100 Namysłów, ul. Piłsudskiego 3; f) 49-340 Lewin Brzeski, ul. Moniuszki 14; g) 47-260 Polska Cerekiew, ul. Rynek 2; h) 46-300 Olesno, ul. Powstańców Śląskich 14; i) 46-200 Kluczbork, ul. Waryńskiego 7; j) 45-836 Opole, ul. Zielonogórska 3; k) 45-836 Opole, ul. Wrocławska 170 "G" (OR)

CPV: 90911200-8,90919200-4,90911300-9,90611000-3,90914000-7,90620000-9,90630000-2,77310000-6,77314100-5,77312100-1

Dokument nr: 554235-N-2018, BOR08.2610.1.2018.DP

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.arimr.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-05-15, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 12 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2018-06-01 lub zakończenia: 2019-05-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie, zamawiający oceni spełnienie w/w warunku na podstawie analizy treści oświadczenia wykonawcy dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie, zamawiający oceni spełnienie w/w warunku na podstawie analizy treści oświadczenia wykonawcy dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ)
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1) ustawy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Dokumenty i oświadczenia, które składa każdy Wykonawca zainteresowany udziałem w postępowaniu (aktualne na dzień składania oferty): 1) wypełniony Formularz Ofertowy wg Załącznika nr 1 do SIWZ. 2) wypełniony Formularz Cenowy wg Załącznika nr 2 do SIWZ 3) wypełnione i podpisane oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg Załącznika nr 3 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 4) pełnomocnictwo do podpisania oferty, lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy. 5) dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne, pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (oryginał lub potwierdzona notarialnie za zgodność z oryginałem kopia). 2. Dokumenty, które składają wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty z wyjątkiem przypadku, gdy w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia wg Załącznika nr 4 do SIWZ, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni następujących oświadczeń lub dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia - (art. 26 ust. 2 ustawy Pzp): 1) wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane wg Załącznika nr 5 do SIWZ z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2) pisemnego zobowiązania, o którym mowa w Rozdziale III pkt III.1.5.5) SIWZ (Załącznik nr 6 do SIWZ), jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów zgodnie z art. 22a ustawy Pzp. 3) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 5) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 6) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 7) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne wg Załącznika nr 7 do SIWZ;
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 80,00
Ilość osób zatrudnionych z niepełnosprawnością 20,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.