Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
254z dziś
4009z ostatnich 7 dni
14650z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie obowiązków nadzoru autorskiego

Przedmiot:

Pełnienie obowiązków nadzoru autorskiego

Data zamieszczenia: 2018-05-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Kielce
ul. Rynek 1
25-303 Kielce
powiat: Kielce
tel. 41 36 76 800
sekretariat@geopark-kielce.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Kielce
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest: pełnienie obowiązków nadzoru autorskiego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego: rozbudowa ogrodu botanicznego w oparciu o endogeniczne zasoby dziedzictwa naturalnego, w zakresie którego mieści się wykonanie odsłonięcia stanowiska geologicznego na terenie ogrodu botanicznego w Kielcach w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj"
oraz budowa oczek wodnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu.
2. Zamówienie należy zrealizować zgodnie z dokumentacją : Zakres wykonywania nadzoru autorskiego -załącznik nr 1 do zapytania i projektu umowy - załącznik nr 2 do zapytania.

CPV: 71248000-8

Składanie ofert:
2. Oferta może być złożona przez każdy podmiot, o ile nie występują wobec niego przesłanki opisane w art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Oferta zawierająca wszystkie elementy zamówienia, powinna zostać sporządzona na załączonym formularzu stanowiącym Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego i być dostarczona do dnia 15.05.2018 r. do godziny 11:00.
3. Oferty należy składać w formie elektronicznej, bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego na adres: sekretariat@geopark-kielce.pl wyłącznie w przypadku podania pełnych danych rejestrowych (nazwa, adres, NIP, aktualny odpis KRS lub CEIDG) podmiotu, dostarczenia dokumentu pełnomocnictwa dla osoby działającej w imieniu i na rzecz Wykonawcy (imię, nazwisko, PESEL, kontaktowy numer telefonu) oraz oświadczenia Wykonawcy, iż nie jest prowadzone wobec niego postępowanie naprawcze, upadłościowe, bądź restrukturyzacyjne. Oferty nie spełniające tego warunku zostaną odrzucone. Z oceny ofert sporządzony zostanie protokół.

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia - 31.07.2019 r.

Wymagania:
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, ani wariantowych.

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających ani dodatkowych.
6. Oferty złożone, są wiążące dla Oferenta przez okres 30 dni. Podpisanie Umowy nastąpi w ciągu 10 dni roboczych od momentu rozstrzygnięcia postępowania. Umowę podpisać może wyłącznie osoba do tego upoważniona, po uprzednim przedstawieniu stosownego upoważnienia.
7. Oferowana cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
V. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
VI. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny:
CENA (podstawą wyliczeń będzie cena brutto)- 100% (max 100 punktów);

2.1. Sposób oceny ofert w kryterium CENA:
Ilość punktów dla każdej oferty w tym kryterium zostanie wyliczona wg poniższego
wzoru:
C min.
C = ------------ x 100 % 1 % - 1 punkt
C bad.
Gdzie:
C - ilość punktów oferty badanej
C min. - cena minimalna spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
C bad. - cena oferty badanej
Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.
Maksymalnie w tym kryterium można otrzymać 100 punktów.
VII. INFORMACJE DODATKOWE

1. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66. Kodeksu Cywilnego i nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego Wykonawcę więcej niż jednej oferty, w sposób inny niż określony rozdziale IV lub po terminie, spowoduje jej odrzucenie.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zapytania ofertowego na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.
4. O wyniku postępowania uczestnicy powiadomieni zostaną drogą elektroniczną.

Uwagi:
IV. ZASADY PRZEPROWADZENIA PROCEDURY ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art. 701 i 703 - 705 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 j.t. ze zm.), w związku z zastosowaniem art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zm.).

Kontakt:
3. Osobą wyznaczoną do kontaktów roboczych jest: Andrzej Płonka
tel. 41 36 76 800,
e-mail: andrzej.plonka@geopark-kielce.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.