Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
369z dziś
4186z ostatnich 7 dni
14781z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Konserwacja i obsługa boiska stadionu sportowego

Przedmiot:

Konserwacja i obsługa boiska stadionu sportowego

Data zamieszczenia: 2018-05-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Przytoczna
Rokitniańska 4
66-340 Przytoczna
powiat: międzyrzecki
957494312 Faks: 957489113
ug@przytoczna.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Przytoczna
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na wykonanie zadania, pn.: ,,Konserwacja i obsługa boiska stadionu sportowego w ni. Przytoczna"
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych płyty boiska stadionu sportowego w miejscowości Przytoczna. Zakres usługi obejmuje utrzymanie płyty głównej oraz terenu za bramkami.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz specyfikacja głównych wymagań:
a. przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych należy przeprowadzić badania nawierzchni boiska oraz gleby,
b. koszenie płyty boiska - zgodnie z potrzebami -w zależności od intensywności opadów i tempa przyrostu trawy w okresie od maja do listopada,
c. zabiegi aeracji płyty boiska,
d. zabiegi nawożenia mineralnego i dolistnego zasilania,
e. zabiegi piaskowania,
f. zabiegi skaryfikacji, szczotkowania i wertykulacji,
g. zabiegi dosiewu trawy wgłębne i powierzchniowe,
h. naprawa płyty boiska po treningach i meczach, oraz po zakończeniu rundy wiosennej na polach bramkowych uzupełnienie darni,
i. podlewanie i zraszanie,
j. utrzymanie w sprawności technicznej instalacji do zraszania i podlewania, k. zwalczanie roślinności konkurencyjnej, 1. skaryfikacja,
m. przygotowanie płyty boiska do rozgrywek oraz zawodów (ok. 4-6 razy w sezonie w terminie wskazanym przez zamawiającego),
n. wałowanie,
o. wywóz i utylizacja we własnym zakresie i na własny koszt odpadów biologicznych powstałych (lub zebranych) w wyniku wykonywania zamówienia (skoszonej trawy, zebranych liści)
p. inne w zależności od konieczności działań związanych z prawidłowym utrzymaniem płyty boiska (np. odśnieżanie).

Składanie ofert:
Miejsce składania ofert
1. Ofertę cenową należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta na wykonanie zadania, pn.; ,,Konserwacja i obsługa boiska stadionu sportowego w m. Przytoczna" w pokoju nr 11 (sekretariat) Urzędu Gminy, ul. Rokitniańska 4, 66-340 Przytoczna w terminie do dnia 11 maja 2018 r. do godziny 12:00.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję cenową. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę.
4.Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania firmy,
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6.W przypadku złożenia oferty niekompletnej, Zamawiający wezwie wykonawcę do złożenia brakujących dokumentów w wyznaczonym terminie. Jeżeli Wykonawca nie przedłoży wymaganych dokumentów w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy.
7. Zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
8. Zamawiający zastrzega, że wezwanie wykonawców do uzupełnienia dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw oraz wyjaśnienia treści oferty będzie tylko jednorazowe. W przypadku nie uzupełnienia w/w dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw lub uzupełnienia dokumentów w sposób wadliwy nie spełniających wymagań Zamawiającego, bądź brak wyjaśnienia treści oferty lub wyjaśnienia w sposób nie wystarczający będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: do 30 listopad 2018 r.
Okres gwarancji: nie dotyczy
Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert.

Wymagania:
Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowo - cenowy wg załączonego wzoru, załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty cenowej - w postaci oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty,
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim
IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

Uwagi:
Informacje o formalnościach
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. protest, odwołanie, skarga.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli cena ofertowa brutto najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
7. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kontakt:
Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w jest Pan Marcin Kułak pod nr tel, 957494312 Faks: 957489113 e-mail ug@przytoczna.pl
Zamawiający: GMINA PRZYTOCZNA
Adres do korespondencji: ul. Rokitniańska 4,66-340 Przytoczna teL 957494311, faks 957489113

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.