Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
324z dziś
4141z ostatnich 7 dni
14736z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa wraz z montażem wyposażenia

Przedmiot:

Dostawa wraz z montażem wyposażenia

Data zamieszczenia: 2018-05-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Jana Brzechwy w Stargardzie
ul. Armii Krajowej 1
73-110 Stargard Szczeciński
powiat: stargardzki
tel. 91 576 07 68, faks 91 576 07 68
spnr6stargard_xl@wp.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Stargard Szczeciński
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa wraz z montażem wyposażenia dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Stargardzie
1) Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz z montażem wyposażenia dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Stargardzie. 2) Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: a) dostawę wyposażenia dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Stargardzie b) montaż w/w wyposażenia wraz z ustawieniem zgodnie z dokumentacją techniczną i wskazaniem Zamawiającego 3) Zamówienie zostało podzielone na trzy części: a) Część I - dostawa wyposażenia meblowego wraz z montażem b) Część II - dostawa wyposażenia komputerowego wraz z montażem i instalacją oprogramowania c) Część III - dostawa wraz z montażem wyposażenia kuchennego 4) Przedmiot zamówienia, podzielony na części został szczegółowo opisany w zestawieniach tabelarycznych stanowiących załącznik nr 2a 2b i 2c do SIWZ. 5) Dostawa wyposażenia może nastąpić najwcześniej 6 sierpnia 2018 r

Część nr: 1 Nazwa: Dostawa wyposażenia meblowego wraz z montażem
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz z montażem wyposażeniameblowego wraz z montażem dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Stargardzie. Zestawienie wyposażenia znajduje się w załączniku 2a do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39160000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 223760,41
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena ofertowa 95,00
Długość okresu gwarancji 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Dostawa wyposażenia komputerowego wraz z montażem i instalacją oprogramowania
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wyposażenia komputerowego wraz z montażem i instalacją oprogramowania dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Stargardzie. Zestawienie wyposażenia znajduje się w załączniku 2b do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 174450,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-22
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena ofertowa 95,00
Długość okresu gwarancji 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Dostawa wraz z montażem wyposażenia kuchennego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz z montażem wyposażenia kuchennego dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Stargardzie. Zestawienie wyposażenia znajduje się w załączniku 2c do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39141000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 42626,43
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-22
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Długość okresu gwarancji 5,00
Cena oferowa 95,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 39160000-1,30200000-1,39141000-2

Dokument nr: 553759-N-2018

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://sp6stargard.edupage.org/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy umieścić w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert
Adres:
Oferty należy przesłać / złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Armii Krajowej 1, 73-110 Stargard, w sekretariacie.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-05-15, godzina: 12:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-08-22

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają zdolność techniczną lub zawodową do wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli: a) Wykonawca udokumentuje wykonanie, co najmniej dwóch dostaw wyposażenia meblowego o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto każda - dla CZĘŚCI I b) Wykonawca udokumentuje wykonanie, co najmniej dwóch dostaw wyposażenia komputerowego o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto każda - dla CZĘŚCI II c) Wykonawca udokumentuje wykonanie, co najmniej dwóch dostaw wyposażenia kuchennego o wartości nie mniejszej niż 30.000,00 zł brutto każda - dla CZĘŚCI III
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Ocena spełnienia tego warunku, według reguły spełnia/nie spełnia, dokonana zostanie na podstawie treści przedłożonego wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Na wykazie należy wskazać jedynie te dostawy, które odpowiadają rodzajowo i wartościowo określonym powyżej dostawą wykazywanym dla spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia. W wykazie należy wskazać, co najmniej dwie dostawy spełniające warunek wiedzy i doświadczenia wykonane przez Wykonawcę składającego ofertę. Zamawiający wymaga, aby do wykazu załączyć dowody (poświadczenia) do co najmniej dwóch powyższych dostaw. Zamawiający nie wymaga wskazywania w wykazie informacji o dostawach niewykonanych lub wykonanych nienależycie. Uwaga: warunek ten nie podlega sumowaniu - oznacza to, że albo wykonawca składający ofertę wykaże się realizacją dwóch wymaganych dostaw, albo jeden z uczestników konsorcjum wykaże się realizacją dwóch wymaganych dostaw (warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą zrealizowanie dwóch dostaw, ale żaden z nich nie wykonał wymaganych dwóch dostaw), albo, w sytuacji gdy Wykonawca, który nie ma wymaganego doświadczenia (nie ma wykonanych dwóch dostaw) polega na zasobach innego podmiotu - podmiot ten musi wykazać zrealizowanie dwóch wymaganych dostaw. W sytuacji polegania na zasobach innego podmiotu - podmiot ten musi być wskazany jako podwykonawca, który będzie wykonywał zasadnicze dostawy. Udostępnienie zasobów przez inny podmiot musi być związane z wykonywaniem dostaw.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu Wykonawca przedkłada: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - stanowiące złącznik nr 3 do SIWZ. b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, c) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 tej ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 2) W przypadku polegania wykonawcy na zdolnościach innych podmiotów należy przedłożyć wypełnione zobowiązanie stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Wypełniony załącznik 2a/2b/2c stanowiący zestawienie wyposażenia dla CZĘŚCI I/CZĘŚCI II/ CZĘŚCI III.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena ofertowa 95,00
Długość okresu gwarancji 5,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.