Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3897z ostatnich 7 dni
13522z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie projektu układu kompensacji mocy biernej i na jego podstawie realizacja dostawy,...

Przedmiot:

Wykonanie projektu układu kompensacji mocy biernej i na jego podstawie realizacja dostawy, montażu i uruchomienia układu kompensacji mocy biernej w budynku

Data zamieszczenia: 2018-05-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Apelacyjny w Lublinie
ul. Obrońców Pokoju 1
20-950 Lublin
powiat: Lublin
tel. 81 45 23 411.
inwestycje@lublin.sa.gov.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Przedmiotem zamówienia jest: ,,Wykonanie projektu układu kompensacji mocy biernej i na jego podstawie realizacja dostawy, montażu i uruchomienia układu kompensacji mocy biernej w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 76."
2. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia określone zostały w ,,Opisie przedmiotu zamówienia" stanowiącym załącznik Nr 1 do zaproszenia.

CPV: 31200000-8

Dokument nr: Inw. 212-1/18

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 maja 2018 r. o godz. 11:00 w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie, ul. Obrońców Pokoju 1, 20-950 Lublin, w pokoju nr 8

Składanie ofert:
. Oferty należy składać w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie, 20-950 Lublin, ul. Obrońców Pokoju 1, Biuro Podawcze prowadzone przez Oddział Administracyjny - I piętro lub przesłać pocztą do dnia 17 maja 2018 r. do godz. 10:30.

Wymagania:
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT I WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Oferta winna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim i podpisana (imieniem i nazwiskiem) przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym
wymagań określonych w niniejszym zaproszeniu a w przypadku uchylenia się tego Wykonawcy od zawarcia umowy - następnemu w kolejności oferującemu najniższą cenę. 3. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że złożono oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców postępowania, którzy złożyli oferty o takiej samej cenie do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować ceny wyższej niż zaoferowane w pierwotnie złożonych ofertach. Zamawiający ma prawo wzywać Wykonawców wielokrotnie do czasu złożenia przez nich różnych cen. Brak złożenia oferty dodatkowej w terminie jest równoznaczny z oświadczeniem o utrzymaniu dotychczasowej ceny.
VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Termin, do którego Wykonawcy będą związani złożoną ofertą ustala się na 30 dni licząc od dnia upływu ostatecznego terminu do składania ofert.
2. Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę (firmę kurierską) do Zamawiającego nie później niż do dnia i godziny wskazanej w pkt 1. włącznie.
3. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
5. Otwarcie ofert jest jawne.
6. Oferty niespełniające wymogów określonych w postępowaniu będą odrzucane, po jednokrotnym bezskutecznym wezwaniu do uzupełnienia.
7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi: nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oferty.
8. Zamawiający oceni ważność ofert pod względem formalnym oraz przyjętego kryterium oceny ofert na posiedzeniu niejawnym.
9. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego - http://bip.lublin.sa.gov.pl
IX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH. 1AKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w odrębnym piśmie.
3. Umowa zostanie podpisana z wybranym Wykonawcą w terminie do 5 dni od daty doręczenia informacji o wyborze oferty.
4. W przypadku nie podpisania Umowy przez wybranego Wykonawcę w terminie określonym w pkt 3, zostanie wybrana kolejna oferta z najwyższą liczbą punktów.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
(KRS) albo zaświadczeniem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - lub udzielonym pełnomocnictwem. Zamawiający uznaje, że podpisem jest złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska to znak musi być uzupełniony napisem (np. w formie pieczęci), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego.
2. Oferta powinna być rzetelna, kompletna i odpowiadać wszystkim warunkom zawartym w opisie przedmiotu zamówienia. Wszelkie zmiany i poprawki w treści oferty muszą być parafowane i datowane przez osobę/osoby podpisującą/e ofertę. Zamawiający nie przewiduje możliwości uzupełnienia oferty.
3. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
a) Formularz Ofertowo-cenowy - załącznik nr 3;
b) aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego albo zaświadczenia o wpisie do CEIDG dotyczące Wykonawcy wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c) w przypadku pełnomocnictwa - pełnomocnictwo sporządzone w języku polskim i podpisane (imieniem i nazwiskiem) przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru przedsiębiorców KRS albo zaświadczenia o wpisie do CEIDG (jeżeli dotyczy),
z zastrzeżeniem, że:
> wymieniony w ust 3 wpktb) dokument:
- w odniesieniu do odpisu z rejestru przedsiębiorców z KRS - powinien mieć formę oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, albo stanowić informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z KRS zgodnie z art. 4 ust. 4 a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1142);
- w odniesieniu do zaświadczenia z CEDIG - powinien mieć formę wydruku ze strony internetowej CEIDG, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (tj. Dz. U. z dnia z 2015 r. poz. 584);
> wymienione w ust 3 w pkt a) dokumenty należy złożyć w formie oryginału;
> wymienione w ust 3 w pkt c) pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza
4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego z dopiskiem:
oferta na: ,,Wykonanie projektu układu kompensacji mocy biernej i na jego podstawie realizacja dostawy, montażu i uruchomienia układu kompensacji mocy biernej w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 76." Sprawa: Inw.212-1/18
Nie otwierać przed 17.05.2018r.godz. 11:00"
5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nie doręczenie w terminie na miejsce składania lub wcześniejsze otwarcie ofert oznaczonych w inny sposób.
6. Oferty, które wpłynął do Zamawiającego po terminie wyznaczonym na składanie ofert, zostaną odesłane bez otwierania niezwłocznie.
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszy związane z udziałem w postępowaniu.
8. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.
VI. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:
1. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena. Zamawiający wybierze ofertę najtańszą spośród ofert nie odrzuconych.
2. Cena stanowi 100% kryterium wyboru. Maksymalna liczbę punktów (100) otrzyma Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich innych
1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania niniejszego postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.
3. Sądem właściwym dla rozpoznawania wszelkich sporów wynikających z niniejszego postępowania jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Kontakt:
Oddział Inwestycyjny - Pan Zygmunt Korona tel. 81 45 23 411.
e-mail: inwestycje@lublin.sa.gov.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.