Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
204z dziś
3959z ostatnich 7 dni
14600z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont pomieszczeń

Przedmiot:

Remont pomieszczeń

Data zamieszczenia: 2018-05-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie
ul. Krakowska 11 B
35-111 Rzeszów
powiat: Rzeszów
tel. 261 15 56 59, faks 261 15 63 85
zamowienia34wog@ron.mil.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: 15.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont pomieszczeń w budynku nr 2 na potrzeby BOT w kompleksie wojskowym w Nisku przy ul. Sandomierskiej
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego lub nazwa przedmiotu umowy o podwykonawstwo:
Remont pomieszczeń w budynku nr 2 na potrzeby BOT w kompleksie wojskowym w Nisku przy ul. Sandomierskiej
Numer referencyjny:
ZO/6/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (podstawowe cechy, wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
1. Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi Remont pomieszczeń w budynku nr 2 na potrzeby BOT w kompleksie wojskowym w Nisku przy ul. Sandomierskiej.. 2. Charakterystyka ogólna przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem: 1) wymianę parapetów wewnętrznych na nowe z konglomeratów (20 szt. ok. 8,05 m2); 2) wymianę futryn i stolarki drzwiowej wewnętrznej, klasa odporności na włamanie (RC) 2, według PN-EN 1627:2012, dwa zamki ,,C"; (10 kpl. o pow. ok 18 m2); 3) wykonanie nowych okładzin podłogowych z płytek ceramicznych i wykładziny typu PCW; (PCW ok. 290m2 , posadzki z płytek ok. 99 m2); 4) wykonanie malowania pomieszczeń z uprzednim szpachlowaniem ścian i sufitów z uprzednim wykonaniem zabudowy z płyt k-g przewodów instalacyjnych, (ok. 1254 m2); 5) wykonanie tynków mozaikowych wewnątrz budynku; (ok. 150 m2); 6) częściowa wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej; (w tym 66 szt. opraw świetlówkowych, 21 szt. LED); 7) wykonanie instalacji okablowania strukturalnego sieci teletechnicznych i LAN; (w tym 28 kpl. ZPA oraz szafa dystrybucyjna 19" z wyposażeniem aktywnym), Wykonawca musi posiadać co najmniej 2 pracowników: posiadających zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnej, posiadających upoważnienie dostępu do informacji co najmniej o klauzuli zastrzeżone. Wykonana przez wykonawcę dokumentacja powykonawcza dotycząca sieci teleinformatycznych powinna być oznaczona klauzulą ,,Zastrzeżone", 8) wymianę pokrycia dachowego wraz z obróbkami rynnami i rurami spustowymi, wymianą okien lukarn, remontem murowanych kominów oraz wykonaniem instalacji odgromowej; (ok. 1195 m2); 9) wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku wraz z wykonaniem daszków nad drzwiami wejściowymi wraz z elementami instalacji odgromowej; (ściany ok. 586 m2, ściana fundamentowa ok. 195 m2); 10) wykonanie opaski budynku oraz ułożenie chodników z betonowej kostki brukowej; (odpowiednio: 89,5 m2 oraz 27,5 m2); 11) wykonanie nowych i wymiana różnego rodzaju krat okiennych we wskazanych miejscach na poziomie parteru; (19 szt. krat o łącznej pow. ok. 30,28 m2); 12) wykonanie remontu węzła sanitarnego z uprzednim doprowadzeniem instalacji wodnych; ( pow. węzła ok.7 m2). 3. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności: 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności: a) wykonania robót budowlanych: rozbiórkowych, murarskich, b) wykonania ścianki działowej GK, c) wykonania posadzek, d) wykonania robót wykończeniowych powierzchni ścian wewnętrznych i elewacji: tynkarskich, malarskich, okładzinowych, e) robót malarskich, f) wymiany oraz montażu stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej, g) wykonania obróbek blacharskich, h) wykonanie robót elektrycznych, i) wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnej, j) wykonanie chodników z kostki brukowej. 2) Zamawiający wymaga, aby osoby, o których mowa w ust. 3 pkt 1 posiadały odpowiednie kwalifikacje oraz aktualne badania lekarskie i szkolenie BHP. 3) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3 pkt 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) Żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) Żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 4) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 3 pkt 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) Oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; b) Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 4. Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (art. 29 ust. 5 ustawy Pzp) - zakres przewidywanych robót w budynku w pomieszczeniach ogólnodostępnych, zawarty w opisie przedmiotu zamówienia uwzględnia kryteria dostępności dla osób fizycznych w tym dla pracowników Zamawiającego oraz osób niepełnosprawnych. Zamieszczony opis przedmiotu zamówienia nie dyskryminuje żadnej z grup społecznych. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla wyżej wskazanego zakresu robót przedstawiony został w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 8 do SIWZ), Przedmiarach robót (Załącznik nr 9 do SIWZ), Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Załącznik nr 10 do SIWZ). 6. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy, w tym na wbudowane urządzenia i materiały wynosi 5 lat (60 miesięcy), licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. Realizacja uprawnień wynikających z rękojmi będzie wykonywana zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. 7. Wykonawca udzieli gwarancji na wady fizyczne dotyczące wykonanych przez siebie robót oraz każdego z elementów przedmiotu umowy licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy na zasadach określonych w § 13 Projektu umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ). Okres obowiązywania gwarancji Wykonawca określi w złożonej Ofercie, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 24 miesięcy i podlegać będzie ocenie na podstawie kryterium oceny Ofert: gwarancja - waga 40%. 1) Oferta Wykonawcy, który nie określi w złożonej ofercie okresu gwarancji potraktowana zostanie jak Oferta z gwarancją 24-miesięczną; 2) Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy aniżeli 24 miesięcy - podlegać będzie odrzuceniu. 8. Projekt umowy stanowi również uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie postanowień nie uregulowanych zapisami niniejszego Rozdziału. 9. Przy realizacji zamówienia Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia dowolnego producenta pod warunkiem, że materiały te i urządzenia posiadają parametry nie gorsze od opisanych w dokumentacji przetargowej, a w przypadku zastosowania systemu, technologicznych rozwiązań systemowych lub zespołu urządzeń pochodzić będą od jednego producenta lub posiadać autoryzację jednego producenta. Wszelkie wskazania konkretnych producentów, poprzez podanie nazw firm, znaków towarowych, opisów, określone w dokumentacji przekazanej wykonawcom wraz z SIWZ, należy traktować jako przykład na określenie podstawowych, minimalnych wymagań, parametrów i oczekiwań Zamawiającego, odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji, z zastrzeżeniem zapisów dotyczących ponownego wykorzystania materiałów, o ile takowe występują. 10. Mając na uwadze, że szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do dokumentów wskazanych w art. 30 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 11. Stosownie do art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca powołujący się na zastosowanie rozwiązań równoważnych winien wykazać, iż spełniają one wymogi Zamawiającego w szczególności poprzez udokumentowanie załączonymi do Oferty informacjami na temat parametrów techniczno-wytrzymałościowych, szczegółowych rysunków technicznych, atestów, aprobat, deklaracji zgodności, kartami katalogowymi urządzeń i materiałów zamiennych. Niniejsze dokumenty muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać równoważność proponowanych materiałów, urządzeń i rozwiązań w stosunku do przyjętych w dokumentacji Zamawiającego. Brak w ofercie dokumentów potwierdzających równoważność rozwiązań stanowić będzie domniemanie zaoferowania rozwiązań wskazanych przez Zamawiającego w dokumentach przetargowych .
Krótki opis przedmiotu umowy o podwykonawstwo (podstawowe cechy, wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
II.5) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
nie

II.6) Główny Kod CPV: 45453000-7
II.8) Dopuszcza się złożenia oferty wariantowej:
nie

II.9) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

CPV: 45453000-7

Dokument nr: 500099220-N-2018, ZO/6/2018

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
www.34wog.wp.mil.pl

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oferty należy składać w formie pisemnej w postaci papierowej

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem(URL):

Składanie ofert:
IV.7) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.7.1) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
17/05/2018 godzina: 10:45,
Obowiązek przekazywania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski

Miejsce i termin realizacji:
II.10) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
data zakończenia: 03/12/2018

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia i/lub w załącznikach

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.