Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
748z dziś
4627z ostatnich 7 dni
13522z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa sieci teletransmisyjnej

Przedmiot:

Budowa sieci teletransmisyjnej

Data zamieszczenia: 2018-05-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Czeladź
ul. Katowicka 45
41-250 Czeladź
powiat: będziński
tel. 032 76 37 900 fax. 032 76 33 694
kniebylski@um.czeladz.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Czeladź
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
budowa sieci teletransmisyjnej dla określonych lokalizacji elementów systemu monitoringu wizyjnego oraz wymiana, montaż nowych kamer w wybranych lokalizacjach Miasta Czeladź.
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac polegających na połączeniu światłowodem, skonfigurowaniu systemu monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Miasta Czeladź przy ul. Katowickiej 45, modernizacji (wymiany wybranych elementów na nowe) i rozbudowie w oparciu o światłowodową sieć teletransmisyjną wraz z układem zasilania, zgodnie z przedmiotem zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.
2. Wykonawca w ciągu 90 dni od daty zawarcia umowy wykona prace. Projekt umowy stanowi załącznik nr 3.

CPV: 51.31.00.00-8, 35.12.53.00-2

Dokument nr: NP/450/U/SE-AG/18

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert: 17.05.2018 r. o godzinie 10:15 w pokoju nr 107

Składanie ofert:
Miejsce składania ofert:
Urząd Miasta Czeladź
ul. Katowicka 45
41-250 Czeladź
Termin:
Składanie ofert: do dnia 17.05.2018 r. do godziny 10:00 w Kancelarii Urzędu w zamkniętej kopercie z dopiskiem
,,Budowa sieci teletransmisyjnej dla określonych lokalizacji elementów systemu monitoringu wizyjnego oraz wymiana, montaż nowych kamer w wybranych lokalizacjach Miasta Czeladź. Nie otwierać przed 17.05.2018 godz. 10:15"

Wymagania:
III. Warunki udziału w zaproszeniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem kadrowym tj.:
a) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia oraz posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
Ocena spełniania w/w warunków nastąpi na podstawie oświadczenia wykonawcy (wg formularza ofertowego).
IV. Sposób sporządzenia oferty.
1.Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie ma zawierać oferta:
a) wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 2,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
c) pełnomocnictwo - jeżeli ofertę podpisują osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie z odpisem właściwego rejestru lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
2. Cenę w ofercie należy podać w złotych polskich - netto i brutto.
Oferta winna być sporządzona pisemnie, w języku polskim z czytelnym pismem.
3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.
4. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Niewypełnienie wszystkich pozycji w formularzu ofertowym będzie skutkować odrzuceniem oferty.
6. Wszystkie koszty sporządzenia oferty ponosi Wykonawca niezależnie od wyników postępowania.
7. Pytania, wnioski, zawiadomienia Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami.
Wykonawcy mogą być obecni na otwarciu ofert.
VII. Kryterium oceny ofert:
1. Oferty spełniające warunki udziału w zaproszeniu będą podlegać dalszej ocenie, jedynym kryterium wyboru będzie najniższa cena brutto za przedmiot zamówienia 100% cena brutto .
Wskazana przez oferenta cena brutto powinna uwzględniać wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega, iż w toku sprawdzania dokumentów, będzie miał prawo żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów i treści oferty, a także będzie miał prawo wezwania do uzupełnienia wymaganych dokumentów, jeśli nie zostaną one złożone lub będą zawierać błędy. Zamawiający będzie miał również prawo żądać wyjaśnień od Wykonawców, których oferty będą zawierać rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia .
3. Oferty niespełniające warunków określonych w niniejszym zaproszeniu zostaną odrzucone.
4. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który zaoferuje najniższą cenę spośród nieodrzuconych ofert.
5. Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych nieodrzuconych ofert.
VIII. Informacja dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
O wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawców drogą mailową oraz zamieszczając informację na stronie internetowej www.czeladz.pl.
Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku
- braku minium jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
- gdy cena najkorzystniejszej oferty będzie przekraczać kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
Do niniejszego postępowania zastosowanie ma art.4 pkt 8 - (ustawy nie stosuje się do zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm. ) oraz Zarządzenia nr 396/2016 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych.

Kontakt:
V. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:
Krzysztof Niebylski
tel. (32) 76 37 907
email: kniebylski@um.czeladz.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.