Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
204z dziś
3959z ostatnich 7 dni
14600z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: REMONT BUDYNKU

Przedmiot:

REMONT BUDYNKU

Data zamieszczenia: 2018-05-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Komenda Portu Wojennego Świnoujście
ul. Steyera 28
72-600 Świnoujście
powiat: Świnoujście
tel. kom. 604 280 324, tel. 261 242 368;
kpw.zpoferty@ron.mil.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Świnoujście
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Specyfika głównych wymagań:
Remont budynku nr 1 w kk 4301 w Dziwnowie zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia oraz Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 3 do zaproszenia.

CPV: 45453000-7.

Dokument nr: 80/P/INFR./2018

Składanie ofert:
1. Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 15.05.2018 r.
2. Oferty należy składać wyłącznie w formie elektronicznej na adres: kpw.zpoferty@ron.mil.pl

Miejsce i termin realizacji:
Zamówienie należy zrealizować w terminie 40 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
3. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca może w terminie do dnia 11.05.2018 r. zwrócić się do Zamawiającego z prośba o wyjaśnienie lub zmianę warunków zamówienia oraz wzoru umowy (załącznik nr 4 do zaproszenia). Zamawiający niezwłocznie udziela odpowiedzi zamieszczając informację na stronie.
2. Zamawiający może przed terminem składania ofert zmienić warunki zamówienia. Powyższe zmiany zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego. Jeżeli na skutek zmiany będzie konieczne wydłużenie terminu składania ofert. Zamawiający przedłuży ten termin o czas niezbędny na przygotowanie ofert.
3. Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe w treści oferty oraz inne omyłki polegające na niezgodności z zaproszeniem, które nie powodują istotnej zmiany oferty, zawiadamiając niezwłocznie o tym wykonawcę. Wykonawca może w terminie 3 dni złożyć oświadczenie, że nie wyraża zgody na poprawioną omyłkę polegającą na niezgodności zaproszeniem. W takim wypadku jego oferta podlega odrzuceniu.
4. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale V, albo które zawierają błędy do ich złożenia w wyznaczonym terminie. Złożone na wezwanie dokumenty muszą potwierdzać spełnianie warunków nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
5. Zamawiający może także wezwać wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale V.
6. Wykluczeniu podlegają wykonawcy, którzy:
a) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;
b) złożyli dwie konkurencyjne oferty w postępowaniu.
7. Oferta podlega odrzuceniu, gdy:
a) jest niezgodna z Regulaminem;
b) jej treść nie odpowiada treści zaproszenia;
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
d) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania.
8. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni liczonych od dnia, w którym upłynął termin składania ofert. Termin ten może zostać wydłużony na wniosek zamawiającego lub samodzielnie o okres nie dłuższy niż 30 dni.
9. Termin związania ofertą liczy się od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.
10. Zamawiający wybierze ofertę wykonawcy, który spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz przedstawił najkorzystniejszą ofertę cenową. Ocena ofert w kryterium cena, będzie przeprowadzona według poniższego wzoru:
cena najniższa
..............................x 100 pkt
cena oferty ocenianej
11. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
12. Zamawiający może w każdym czasie unieważnić postępowanie bez podawania przyczyn.
13. Informację o wynikach postępowania Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej.
V. Warunki udziału w postępowaniu i dokumenty, jakie Wykonawca musi dołączyć do oferty
1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:
1) nie znajdują się w stanie likwidacji bądź upadłości, chyba, że po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego. Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu wykonawca przedkłada aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2. pełnomocnictwo (o ile występuje);
3. kopie aktualnych zaświadczeń o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
4. kosztorys zgodny z przedmiarem stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia.
VI. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego zaproszenia.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na komputerze lub inną techniką w sposób czytelny i trwały.
3. Każda strona oferty powinna być ponumerowana. Każda naniesiona przez wykonawcę zmiana powinna być przez niego parafowana.
4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.
5. Oferta musi być kompletna. Na ofertę składa się formularz oferty (załącznik nr 1 do zaproszenia) oraz pozostałe dokumenty wskazane w zaproszeniu.
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. Dopuszcza się przedkładanie dokumentów w kopiach, przy czym w razie wątpliwości Zamawiającego może on wezwać do przedstawienia oryginału dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność.
8. Wszelkie poprawki naniesione w treści oferty powinny być podpisane przez osobę podpisującą ofertę.
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
1. Zamawiający dopuszcza porozumiewania się z wykonawcami wyłącznie drogą e-mailową.
2. Forma porozumiewania się określona w pkt 1 obejmuje wszystkie oświadczenia, zawiadomienia, wezwania, wnioski składane przez zamawiającego i wykonawcę.
3. W przypadku porozumiewania się drogą e-mailową każda ze stron obowiązana jest niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania zawiadomienia, wezwania, oświadczenia, wniosku lub informacji pod rygorem nieważności.
4. Dane kontaktowe Zamawiającego umieszczone są w nagłówku zaproszenia.

Kontakt:
Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania są:
- kmdr ppor. Marek NAWIEŚNIAK - tel. kom. 604 280 324, tel. 261 242 368;
- kierownik TUN Pan Cezary CHMIELEWSKI - tel. 261 24-23-81.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.