Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
324z dziś
4141z ostatnich 7 dni
14736z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie utwardzenia terenu, montaż znaków drogowych i kosza na odpady

Przedmiot:

Wykonanie utwardzenia terenu, montaż znaków drogowych i kosza na odpady

Data zamieszczenia: 2018-05-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 175
90-447 Łódź
powiat: Łódź
tel. +48 42 638 49 12 fax. +48 42 638 49 09
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zamówienie na wykonanie utwardzenia terenu, montaż znaków drogowych i kosza na odpady przy Przedszkolu Miejskim Nr 40 w Łodzi

1. Przedmiotem zapytania jest wykonanie utwardzenia terenu, montaż znaków drogowych oraz kosza na odpady przy Przedszkolu Miejskim Nr 40 w Łodzi w oparciu o projekt budowalno-wykonawczy opracowany przez firmę ,,Projektowanie w Budownictwie - Dariusz Makuch" - KWIECIEŃ 2018.

3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, normami oraz obowiązującymi przepisami, projektem budowlano-wykonawczym.

4. Opis stanu istniejącego.

Teren inwestycji zlokalizowany jest na działkach nr 367/3, 367/4, 367/6, 367/7 obręb G-23, jednostka ewidencyjna Łódź Górna, pomiędzy ulicami Uroczysko i Przystań. Obszar przeznaczonego pod inwestycję terenu jest porośnięty trawą. Jest to teren płaski z niewielkim spadkiem w kierunku wschodnim. Sąsiaduje z drogą dojazdową do Przedszkola Miejskiego nr 40.

5.Przedmiot zamówienia obejmuje:

demontaż istniejącego, krawężnika 15x30,
demontaż nawierzchni z ,,trylinki",
wykonanie nowego utwardzenia z kostki betonowej,
wykonanie utwardzenia z płyt ażurowych ,,eco",
ustawienie kosza na śmieci,
montaż znaków drogowych.

Dane techniczne projektowanego terenu:

Powierzchnia objęta opracowaniem - 500,00 m2

Powierzchnie z płyt ażurowych ( konstrukcja 1) - 105,5 m2

Powierzchnie z kostki betonowej ( konstrukcja 2) - 45,0 m2

Przełożenie ,,trylinki" - ok. 12 m2

Obrzeza 8x30 - 31,8 mb, krawężnik 15x30 - 65,5 mb w tym układany na płask - 23,5 mb

OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH

Grunt i humus spod obrysu utwardzenia należy usunąć na głębokość ok. 30/40 cm. Dno koryta wyprofilować i zagęścić. Od strony zieleni utwardzenie ujęte jest w obrzeża betonowe 8x30, posadowione na ławie betonowej i na podsypce piaskowej. Przy obrzeżach w celu ich wzmocnienia usypać skarpę z gruntu z korytowania, wyprofilować i zagęścić.

Płyty ażurowe wydzielone krawężnikami betonowymi 15x30 cm.

Konstrukcja nr 1- utwardzenie z płyt ażurowych

Krawężnik 15x30 cm

Nawierzchnia miejsc parkingowych:

10 cm płyty betonowe ażurowe 60x40x10
3 cm podsypka cem. - piask. 1:4
15 cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
15 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszynowe (pospółka)
podłoże gruntowe o wtórnym module sprężystości > 100 MPa

W projekcie użyto płyt ażurowych 60x40x10 cm. Nawierzchnię układać należy
z zachowaniem projektowanych pochyleń podłużnych oraz spadków poprzecznych określonych w Dokumentacji Projektowej. Przy obrzeżach płyty należy układać o 5 cm niżej od górnej krawędzi obrzeża, zaś przy krawężnikach o 1 cm wyżej od górnej krawędzi. Szerokość spoin nawierzchni z płyt ażurowych nie powinna przekraczać 0,2 - 0,3 cm. Spoiny pomiędzy płytami po oczyszczeniu powinny być zamulone piaskiem na pełną grubość elementu. Do zamulenia spoin należy stosować drobny ostry piasek odpowiadający BN-84/6774-04. Otwory w płytach ażurowych należy wypełnić humusem i obsiać trawą.

Konstrukcja nr 2 - utwardzenie z kostki/płytki betonowej 25x25x8

8 cm kostka betonowa wibroprasowana
3 cm podsypka cem. - piask. 1:4
10 cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
10 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszynowej (pospółka)
podłoże gruntowe o wtórnym module sprężystości > 80 MPa

W projekcie użyto kostek grubości 8 cm. Nawierzchnię układać należy z zachowaniem projektowanych pochyleń podłużnych oraz spadków poprzecznych określonych w Dokumentacji Projektowej. W celu uzyskania jednorodnych kolorystycznie powierzchni kostki należy wymieszać wybierając je z pośród co najmniej 3 palet. Przy obrzeżach kostkę brukową należy układać o 5 cm niżej od górnej krawędzi obrzeża, zaś przy krawężnikach o 1 cm wyżej od górnej krawędzi. Szerokość spoin kostki betonowej nie powinna przekraczać 0,2 - 0,3 cm. Do zamulenia spoin należy stosować drobny ostry piasek odpowiadający BN-84/6774-04. Chodnik o spoinach wypełnionych piaskiem można oddać do użytku bezpośrednio po wykonaniu.

Obrzeża i krawężniki

Przewiduje się użycie krawężników betonowych o wymiarach 15 x 30 cm oraz obrzeży betonowych 8 x 30 cm. Ławy pod krawężniki należy wykonać z betonu klasy B15. Ustawienie krawężników i obrzeży betonowych na gotowej ławie wykonać na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm. Stosunek piasku do cementu 4:1.

Światło obrzeża uzależnione jest od jego lokalizacji w stosunku do pochylenia chodnika. Jeżeli zlokalizowane jest przy wyżej leżącej krawędzi chodnika powinno wynosić ono 5 cm.
W przeciwnym wypadku, kiedy obrzeże zlokalizowane jest przy dolnej krawędzi chodnika, winno ono być obniżone o 1 cm w stosunku do poziomu kostki i zabudowane "do góry nogami".

Niweleta podłużna powinna być zgodna z projektowaną niweletą jezdni drogi. Zewnętrzna ściana oporu krawężnika lub obrzeża, po ustawieniu, powinna być obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub gruntem przepuszczalnym, ubitym i skomprymowanym. Szerokość spoin nie powinna przekraczać 1 cm. Spoiny wypełnić zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2 z cementu portlandzkiego marki "35". Na łukach w planie, ustawiać krawężniki łukowe o ile są dostępne w handlu. W pozostałych przypadkach krawężniki krótkie odpowiednio docięte. Łuki o promieniu powyżej 15 m można wykonywać z krawężników prostych. W miejscu połączenie z istniejącym terenem nawiązać do istniejących poziomów. Utwardzenie wykonać ze spadkiem poprzecznym max 2%.

Kosz na śmieci szt. 1

pojemność całkowita kosza: 90 l. - 95 l.;

całkowita wysokość kosza: 80 cm (+/ -2 cm);

średnica u podstawy kosza w najszerszym , punkcie: 64 cm (+/-2 cm);

średnica u podstawy kosza w najwęższym punkcie: 55 cm (+/2 cm);

wysokość pomiędzy w/w średnicami: 10 cm;

średnica otworu wrzutowego: 40 cm (+/-2 cm);

średnica w górnej części kosza: 52 cm (+/-2cm);

minimalna waga kosza: 320 kg;

Kosz winien mieć formę okrągłą o bryle stożka ściętego u podstawy, winien być wyposażony w pierścień o formie okrągłej wykonany ze stali, malowany proszkowo na kolor RAL 7016, mocowany do kosza za pomocą 4 śrub przykręconych wewnątrz do kosza. Pierścień winien być uchylny ku górze, dzięki czemu można zamontować worek foliowy, na którym po zamknięciu będzie znajdować się wewnętrzna część pierścienia wraz z popielniczką; powierzchnia betonowa wykonana z kruszywa płukanego amfibolitu frakcji 2-5 mm barwionego na czarno. Kosz winien być wykonany z betonu o klasie C40/50.

Zamontować znaki:

a) B-33 ograniczenie prędkości do 20 km/h. Średnica 60 cm 2 szt.

b) D-52 strefa ruchu 90x42cm 2 szt.

c) D-53 koniec strefy ruchu 90x42cm 2 szt.

Komplet (trzech znaków umieścić na jednym słupku). Podkłady znaków z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,25 mm podwójnie zagiętej na całym obwodzie poprzez odpowiednie wyoblanie krawędzi znaków. Tył znaku zabezpieczony farbą koloru szarego nanoszony metodą malowania proszkowego. Słupek stalowy rury ocynkowanej o średnicy 60 mm musi być zamocowany do fundamentu. Fundamenty wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami o wymiarach 20 cm x 20 cm x 50 cm, ale wymiary uzależnione są od rodzaju podłoża. wykonany z betonu min B15. Mrozoodporność min F-25, natomiast nasiąkliwość poniżej 5%. Prefabrykowany blok dostarczony przez producenta nie powinien mieć ubytków, pęknięć ani też żadnych zarysowań ustawiany na wypoziomowanej podsypce cementowo-piaskowej 1:4, ułożonej na szerokość większą o mon. 10cm od rzuty fundamentu. Posadowienie fundamentu min 70 cm poniżej powierzchni tak aby wierzch fundamentu był umieszczony pod powierzchnią na głębokości min. 20 cm.

W zakres realizacji zamówienia wchodzi wykonanie dokumentacji powykonawczej na bazie dokumentacji projektowej w wersji papierowej i elektronicznej oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i zaewidencjonowanie w ŁOG.

Szczegółowy zakres robót opisany jest w projekcie budowlano-wykonawczym będącym w dyspozycji Zamawiającego. W załączeniu pomocniczo przedmiar robót.

CPV: 45110000-1, 45233253-7

Dokument nr: DSS-GK-III.7013.32.29.2018

Składanie ofert:
Obowiązującą formą złożenia ważnej oferty jest przesłanie jej wraz z załącznikami drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź lub osobiste złożenie w zamkniętej kopercie w sekretariacie Wydziału Gospodarki Komunalnej przy ul. Piotrkowskiej 175 w Łodzi (I piętro pok. 112) do dnia 15.05.2018r. do godziny 17:00 (decyduje data i godzina wpływu do Wydziału) z dopiskiem:

Oferta na wykonanie utwardzenia terenu, montaż znaków drogowych i kosza na odpady

przy Przedszkolu Miejskim Nr 40 w Łodzi

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, WARUNKI GWARANCJI, ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 17 sierpień 2018r.

Wymagania:
Za ostateczny odbiór przedmiotu zamówienia uznaje się datę podpisania bezusterkowego protokołu końcowego przeglądu technicznego i potwierdzenie gotowości Wykonawcy do odbioru końcowego przekazania przyjęcia do eksploatacji przedmiotu umowy.

Gwarancja: 36 m-cy licząc od dnia podpisania przez obydwie Strony protokołów odbioru końcowego (bez uwag) przekazania przyjęcia do eksploatacji przedmiotu umowy.

Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek w wysokości 10% wynagrodzenia stanowiącego zapłatę za wykonane roboty. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń wynikających z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone przez Zamawiającego, w terminie 30 dni od daty wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Podstawą wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane jest podpisany przez strony protokół odbioru końcowego przekazania przyjęcia do eksploatacji. 30% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone przez Zamawiającego w terminie 15 dni po upływie okresu udzielonej rękojmi.

IV. TERMIN I SPOSÓB ZAPŁATY

Wykonawca wystawi fakturę VAT, po podpisaniu przez obydwie Strony protokołu odbioru końcowego (bez uwag) przekazania przyjęcia do eksploatacji przedmiotu umowy.

Zamawiający dokona płatności za wykonanie przedmiotu umowy przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

V. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny otrzymanych ofert w oparciu o zaoferowaną przez Wykonawców cenę. Należy podać cenę netto, VAT oraz cenę brutto. W przypadku dwóch lub więcej ofert z tą samą ceną Zamawiający zastrzega sobie prawo dodatkowych negocjacji cenowych z Wykonawcami.

VI. OPIS SPOSOBU ZŁOŻENIA OFERTY, MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Składana oferta winna obejmować cały zakres rzeczowy i ilościowy zadania.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

Oferta winna:

być złożona z oświadczeniem o dysponowaniu osobami uprawnionymi do kierowania robotami w specjalności drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej lub kserokopią uprawnień potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
być złożona z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (ważna 6 miesięcy),
być opatrzona pieczęcią firmową,
posiadać datę sporządzenia,
zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
być czytelnie podpisana przez Wykonawcę, osobę upoważnioną lub pełnomocnika,

(do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo).

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.