Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3897z ostatnich 7 dni
13522z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja silosów żelbetowych

Przedmiot:

Modernizacja silosów żelbetowych

Data zamieszczenia: 2018-05-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Spółka z o.o.
ul. Kościuszki 41
62-241 Żydowo
powiat: gnieźnieński
tel. (61) 427 41 66 , fax. (61) 427 46 22
prezes@grh-zydowo.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Żydowo
Wadium: 60 000 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Modernizacja silosów żelbetowych znajdujących się na terenie fermy bydła w Grotkowie. Silosy do tej pory były użytkowane jako silosy na kiszonkę, po modernizacji będą użytkowane jako płyta obornikowa. W zakres zamówienia wchodzi również wykonanie drogi dojazdowej do silosów.

Otwarcie ofert: 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.05.2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego w Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Sp. z o.o. ul. , ul. Tadeusza Kościuszki 41 62-241 Żydowo

Składanie ofert:
1. Termin składanie ofert upływa dnia 15.05.2018r. o godz. 1000 w przypadku składania ofert drogą pocztową liczy się data i godzina wpływu do kancelarii Spółki.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia: do 31-07-2018 r.

Wymagania:
2. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie obmiaru robót, który jest podstawą sporządzenia oferty.
Termin płatności: 30 dni po odbiorze inwestycji
Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) Spełniają warunki udziału w niniejszym postępowaniu dotyczące:
a) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej -
- Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500.000,00 złotych
- Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000 złotych.

b) Zdolności technicznej lub zawodowej -
b1. doświadczenie zawodowe
- wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert wykonał, co najmniej 2 zadania odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały Wykonane.

b2. kadra techniczna
- Wykonawca na czas realizacji zamówienia będzie dysponował osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia
Wymagania dotyczące wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 60 000 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych), przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:
1) przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego
2) poręczeniach bankowych
3) gwarancjach bankowych;
z dopiskiem ,,wadium inwestycja silosy Grotkowo"
3. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy,
4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu - przelewem, Wykonawca winien dołączyć do oferty kserokopię przelewu.
5. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
6. Zwrot wadium:
1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza,

2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia;
3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
7. Utrata wadium:
1) Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

Termin związania z ofertą
Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi zawierać:
a) Kosztorys ofertowy - sporządzony wg przedmiarów , wraz z ceną za wykonania inwestycji
b) Harmonogram rzeczowo finansowy - rozpisany z podaniem terminów wykonania poszczególnych zakresów robót wraz z ich wartością.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim czytelnym pismem. Zaleca się sporządzenie oferty na komputerze lub maszynie do pisania.
Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisujących ofertę.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;
Miejsce oraz termin składania ofert
Ofertę umieszczoną w zamkniętej nieprzejrzystej kopercie należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Sp. z o.o. ul. , ul. Tadeusza Kościuszki 41 62-241 Żydowo w sekretariacie pok. Nr 1, (parter), codziennie w dni pracy Spółki , w godz. 8:30 - 15:00.
lub
przesłać pocztą na adres: Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Sp. z o.o. ul. , ul. Tadeusza Kościuszki 41 62-241 Żydowo
i oznaczyć:
o Nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy,
3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie, zostaną oferentowi zwrócone bez otwarcia
4. Otwarcie ofert jest jawne i następuje po upływie terminu do ich składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
5. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji.
6. Kryterium wyboru oferty przez zamawiającego będzie 100% ceny wykonania

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto za przedmiot zamówienia.
2. Zabezpieczenie wykonawca zobowiązany jest wnieść na rachunek bankowy najpóźniej do dnia podpisania umowy.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Konto PKO BP O/Gniezno 87 1020 4115 0000 9402 0185 2953

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poręczeń powinny być one wystawione na okres obejmujący wykonanie zamówienia oraz okres rękojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia.
5. Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, zaś 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót budowlanych.
6. Zabezpieczenie należytego wykonania będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej:
1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane potwierdzone protokołem komisyjnego odbioru robót.
2) 30% kwoty zabezpieczenia jest zwracane nie później niż w 15 dniu od daty upłynięcia okresu rękojmi za wady.
7. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.
8. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.
Ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy - Prawo zamówień publicznych

Kontakt:
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Paweł Borowski - osoba prowadząca postępowanie, tel.: 61/ 427 41 66; 661 806 992; email: inwestycje@grh-zydowo.pl , od poniedziałku do piątku, w godz. 9,00 do 13,00.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.