Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
204z dziś
3959z ostatnich 7 dni
14600z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie dokumentacji projektowych

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowych

Data zamieszczenia: 2018-05-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Inowrocław
ul. F. D. Roosevelta 36
88-100 Inowrocław
powiat: inowrocławski
tel. 523 555 250, faks 523 555 233
zamowienia@inowroclaw.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Inowrocław
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie dokumentacji projektowych branży drogowej w zakresie przebudowy ulic w Inowrocławiu
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowych branży drogowej w zakresie przebudowy ulic w Inowrocławiu, w tym: 1) Cz. 1 - projekt remontu odcinka ulicy Cichej od skrzyżowania z ulicą Poznańską do skrzyżowania z ulicą Staropoznańską, długość 400 m, stan istniejący: droga o nawierzchni bitumicznej szerokość 7,0 m, z oświetleniem i kanalizacją sanitarną, telekomunikacja, chodnik jednostronny o nawierzchni z kostki betonowej; zaprojektowanie: odcinka ulicy z kanalizacją deszczową, nowego chodnika z kostki betonowej, nowej nawierzchni bitumicznej, urządzeń uzbrojenia technicznego, miejsc postojowych, oznakowania, organizacji ruchu stałej, dokumentację wykonać w formie papierowej 4 egz. i elektronicznej (dwie płytki). 2) Cz. 2 - koncepcja dojazdu do osiedla domków jednorodzinnych z ulicy Pileckiego; stan istniejący: ulica oznaczona jako 03b KDW na planie zagospodarowania przestrzennego nie istnieje; zaprojektowanie: koncepcji programowo przestrzennej ulicy dojazdowej ( plan, rozwiązania geometryczne i wysokościowe, włączenia z ulicą Pileckiego i zjazdy do działek), nawierzchni z kostki betonowej. Koncepcja ma stanowić podstawę opracowania projektu budowy ulicy oraz ma pozwolić na lokalizację zjazdów do działek z budową ich z zachowaniem przyjętych parametrów. Dokumentację wykonać w formie papierowej 4 egz. i elektronicznej (dwie płytki). 3) Cz. 3 - projekt przebudowy odcinka ulicy Transportowca od skrzyżowania z ulicą Spółdzielców, długość 320 m, stan istniejący: droga o nawierzchni bitumicznej różnej szerokości z miejscami postojowymi z jednostronnym chodnikiem z płytek betonowych na odcinku 100 m; zaprojektowanie: nawierzchni bitumicznej, kanalizacji deszczowej, studni rewizyjnych, wpustów ulicznych, osprzętu zaworów wodociągowych i gazowych, urządzeń uzbrojenia technicznego, przebudowy istniejącego chodnika, stanowisk postojowych dla samochodów osobowych i ciężarowych, organizacji ruchu stałej, dokumentację wykonać w formie papierowej 4 egz. i elektronicznej (dwie płytki). 4) Cz. 4 - projekt przebudowy ulicy Kownackiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Brzechwy do ulicy Miechowickiej, długości 70 m; stan istniejący: droga o nawierzchni z kamienia wapiennego szerokość 4,0 m, bez uzbrojenia i oświetlenia, nieuporządkowana zieleń ( żywopłot i drzewa); zaprojektowanie: nawierzchni z kostki betonowej szerokość 4,0 m, urządzeń uzbrojenia technicznego, kanalizacji deszczowej, uporządkowania istniejącej zieleni, organizacji ruchu stałej, dokumentację wykonać w formie papierowej 5 egz. i elektronicznej (dwie płytki). Dotyczy części 1, 3 i 4 zamówienia: 2. Do wykonawcy będzie należało zgłoszenie w imieniu zamawiającego dokumentacji projektowej do właściwego organu lub uzyskanie w jego imieniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. 3. W ramach przedmiotu zamówienia należy: a) wykonać inwentaryzację geodezyjną terenu; b) przedstawić Zamawiającemu przed podpisaniem umowy harmonogram realizacji prac projektowych, c) przedstawić Zamawiającemu, po upływie 1 miesiąca od zawarcia umowy, koncepcję rozwiązań projektowych, a po ich uzgodnieniu przystąpić do dalszych prac projektowych; d) wykonać (oddzielnie dla każdej części): - projekty budowlane i projekty wykonawcze wszystkich branż, - projekt stałej i czasowej organizacji ruchu, - informacje dla planu BIOZ dla robót będących przedmiotem zamówienia, z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska naturalnego; - kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót, - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

CPV: 71320000-7,71322000-1

Dokument nr: 554446-N-2018, ZZP.271.1.38.2018

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.inowroclaw.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
88-100 Inowrocław, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-05-17, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 180
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
180

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonali co najmniej dwie dokumentacje projektowe branży drogowej; - dysponują osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 85);
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług projektowych, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 20,00
Skrócenie terminu wykonania 20,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.