Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3818z ostatnich 7 dni
15171z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonywanie usług związanych z przeglądem konserwacyjno-serwisowym separatorów...

Przedmiot:

Wykonywanie usług związanych z przeglądem konserwacyjno-serwisowym separatorów substancji ropopochodnych, separatorów tłuszczu, odstojników oraz pogotowiem wod-kan instalacji sanitarnych i deszczowych

Data zamieszczenia: 2018-05-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: "Nowy Szpital Wojewódzki" Sp. z o.o.
ul. Igielna 13
50-117 Wrocław
powiat: Wrocław
Telefon: 71-7359301 Faks: 71-7359300
biuro@nszw.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów konserwacyjno-serwisowych separatorów substancji ropopochodnych, separatorów tłuszczu, osadników oraz świadczenie usług w zakresie pogotowia wod-kan. na terenie zewnętrznym: szpitala przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71356100-9 Usługi kontroli technicznej.
2. Szczegółowy zakres i warunki udzjelenia zamówienia opisane są we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

CPV: 71356100-9

Dokument nr: NSzW/341/2018

Składanie ofert:
1. Wykonawca zainteresowany realizacją zamówienia proszony jest o złożenie pisemnej oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja 2018 r. do godziny 15:00.
o w siedzibie Spółki -tj.: ul. Igielna 13, 50-117 Wrocław lub
o jej przesłanie na adres siedziby Spółki - tj.: ul. Igielna 13, 50-117 Wrocław.
3) Wykonawcy mogą składać oferty w formie elektronicznej (skan dokumentu przesłany pocztą elektroniczną) na adres: biuro@nszw.pl pod warunkiem, że oferta w formie elektronicznej dotrze do biura Spółki w terminie wyznaczonym na składanie ofert, a oferta w formie oryginału zostanie dostarczona do siedziby Spółki nie później niż w terminie do 3 dni od dnia wyznaczonego na składanie ofert.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin wykonania zamówienia.
Zamówienie będzie realizowane w okresie od zawarcia umowy do 31 grudnia 2020 r. lub do wyczerpania kwoty umownej z tym, że w czasie trwania umowy zostaną wykonane:
1) trzy przeglądy budowlane separatorów tłuszczu i oleju wraz z przeglądem eksploatacyjnym oraz czyszczeniem separatorów zgodnie z poniższym harmonogramem:
a) maj 2018 r.
b) kwiecień 2019 r.
c) kwiecień 2020 r.
2) trzy przeglądy eksploatacyjne separatora tłuszczu oleju i odstojnika zgodnie z poniższym harmonogramem:
a) październik 2018 r.
b) październik 2019 r.
c) październik 2020 r.

Wymagania:
II. Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
1) posiadają doświadczenie do wykonania zamówienia, przez co Zamawiający rozumie Wykonawców, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 (jednego) zamówienia którego przedmiotem było wykonanie przeglądów eksploatacyjnych separatorów tłuszczowych i ropopochodnych firmy Ecol-Unicon, o łącznej wartości zamówień co najmniej 5 000 zł netto;
2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, przez co Zamawiający rozumie osoby spełniające następujące wymagania:
a) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - dotyczy przeglądu budowlanego separatorów:
3) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności do wysokości co najmniej 100.000 zł.
1) W przypadku przesłania ofert pocztą liczy się data wpływu ofert do siedziby Spółki.
2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Zaleca się, aby Wykonawca umieścił ofertę w jednej nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści do momentu otwarcia ofert. Koperta lub opakowanie powinny być opisane według następującego wzoru:
OFERTA
,,Przeglądy konserwacyjno-serwisowe separatorów oraz usługi pogotowia wod-kan instalacji sanitarnych i deszczowych"
Zamawiający: Nowy Szpital Wojewódzki Sp. z o.o.
ul. Igielna 13, 50-117 Wrocław
Wykonawca:..........................................(nazwa i adres)
3. Oferta powinna zawierać:
o w formie oryginału: wypełniony Formularz oferty - wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do zaproszenia.
o w formie oryginału: wypełniony Formularz cenowy - wzór formularza stanowi załącznik nr 1 a do zaproszenia.
>> iv formie oryginału lub kopii potwierdzonej ,,za zgodność z oryginałem" przez Wykonawcę: wykaz wykonanych usług - wzór formularza stanowi załącznik nr 2 do zaproszenia. Do wykazu należy załączyć dowody, potwierdzające, czy usługi zostały wykonane należycie.
o w formie oryginału lub kopii potwierdzonej ,,za zgodność z oryginałem" przez
Wykonawcę: wykaz wykonanych osób - wzór formularza stanowi załącznik nr 3 do zaproszenia.
o w formie oryginału lub kopii potwierdzonej ,,za zgodność z oryginałem" przez
Wykonawcę: dowód zawarcia umowy od odpowiedzialności cywilnej.
4. W celu porównania ofert Zamawiający zakłada następujące wartości, które należy uwzględnić przy kalkulacji oferty:
1) maksymalna zakładana ilość przeglądów eksploatacyjnych - 3 szt;
2) maksymalna zakładana ilość przeglądów budowlanych - 3 szt.;
3) zakładana maksymalna ilość m3 do odpompowania substancji tłuszczowych - 30 m3;
4) Zakładana maksymalna ilość m3 do odpompowania substancji ropopochodnych - 30
m3;
5) przewidywana ilość roboczogodzin przy usuwanie usterek i wykonywanie napraw -120;
6) przewidywana ilość dojazdów w ramach zleceń usuwania usterek i wykonywania napraw - 12;
7) przewidywana przez Zamawiającego kwota przeznaczona na części zamienne i eksploatacyjne - 30 000,00 zł netto.
5. Oferta (oraz załączniki do niej) musi być podpisana (podpis i imienna pieczątka lub czytelny podpis) przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, lub przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu. W przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych dokumentów przez osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy - Wykonawca winien załączyć do oferty pełnomocnictwo upoważniające do działania w imieniu Wykonawcy (w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie).
6. Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokumentów - kopie dokumentów winny być opisane zwrotem ,,za zgodność z oryginałem" oraz opatrzone własnoręcznym podpisem osoby dokonującej poświadczenia. Poświadczenie winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu osoby dokonującej czynności poświadczenia w szczególności imienną pieczątką.
7. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim w sposób czytelny. Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
V. POZOSTAŁE INFORMACJE.
1. Nie przewiduje się zaliczki na poczet wykonywanego zamówienia.
2. Oferty nieodpowiadające wymogom określonym w niniejszym zaproszeniu zostaną odrzucone, z zastrzeżeniem punktu V.3. niniejszego zaproszenia.
3. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i załączonych dokumentów oraz prawo wezwania Wykonawców do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie oraz do negocjacji cen oraz warunków realizacji zamówienia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny i bez ponoszenia skutków prawnych.
5. Wykonawca przygotowuje ofertę na własny koszt. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów przygotowania ofert, nawet w przypadku unieważnienia niniejszego postępowania.
6. Zapytania do treści zaproszenia należy kierować na numer: +48 71 73 59 300 lub na adres: biuro@nszw.pl.

Kontakt:
7. Dodatkowych informacji udziela Biuro Zarządu Spółki. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Pan Robert Chorążewski.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.