Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
352z dziś
4169z ostatnich 7 dni
14764z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Materiały Budowlane

Przedmiot:

Materiały Budowlane

Data zamieszczenia: 2018-05-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Stowarzyszenie Morena
ul. Jaśkowa Dolina 7
80-252 Gdańsk
powiat: Gdańsk
583444111 Fax 583444111w.20
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1109360
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe 3/O/CIS/2018 - Materiały Budowlane
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Sukcesywne dostawy materiałów budowlanych do Osówka (Osówek 47, 83-242 Osieczna) w okresie - od podpisania umowy do 31.12.2018 r. wymienionych w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wyłonienie najlepszego wykonawcy do dostarczania sukcesywnych dostawy materiałów budowlanych do Osówka (Osówek 47, 83-242 Osieczna) w okresie - od podpisania umowy do 31.12.2018 r. wymienionych w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
Przedmiot zamówienia
Przedmiot zamówienia znajduje się w załączniku oferty

CPV: 44420000-0

Dokument nr: 1109360, 3/O/CIS/2018

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 16-05-2018
Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania.
2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
3. Do oferty należy dołączyć oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdz. VI zapytania.
4. Zaleca się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była spięta w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie.
5. Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Zaleca się aby każda ze stron oferty była ponumerowana i zaparafowana przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
7. Oferta wraz z wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty, o ile umocowanie nie wynika z innych załączonych dokumentów.
8. W przypadku braku pieczęci imiennej osoby podpisującej ofertę, podpisy złożone przez Wykonawcę w Formularzu oferty oraz innych załączonych do niej dokumentach powinny być czytelne.
9. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Stowarzyszenie Morena,
ul. Jaśkowa Dolina 7, 80-252 Gdańsk w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 maja 2018 r., do godz. 10:00,
10. Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres Stowarzyszenie Morena, ul. Jaśkowa Dolina 7, 80-252 Gdańsk. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, oraz napis: 3/O/CIS/2018 - nie otwierać do dnia 16 maja 2018 r., do godz. 10:30"
11. Koperta winna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty, przed jej otwarciem.
12. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Wprowadzenie zmian do złożonych ofert należy dokonać w formie określonej w ust. 10 z dopiskiem ,,Zmiana oferty".
13. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wycofać swoją ofertę poprzez wysłanie informacji do Zamawiającego o wycofaniu swojej oferty, pod warunkiem, iż informacja ta dotrze do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
14. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wyjątkiem informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), co do których Wykonawca zastrzegł - nie później niż w terminie składania ofert - że nie mogą być udostępnione i muszą być oznaczone klauzulą ,,Tajemnica przedsiębiorstwa". Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zaleca się, aby dokumenty te były spięte w sposób pozwalający na ich oddzielenie od reszty oferty.
15. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
16. Oferty otrzymane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: pomorskie Powiat: starogardzki Miejscowość: Osówek
Harmonogram realizacji zamówienia
w okresie - od podpisania umowy do 31.12.2018 r.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował ceną oraz czasem realizacji Wykonawcy w realizacji dostaw odpowiadających przedmiotowi zamówienia.
Kryterium Waga %
PK1 ,,Cena" 70
PK2 ,,Czas realizacji zamówienia" 30
Przy czym [1%=1pkt].
1. Sposób oceny ofert:
1) dla kryterium: ,,Cena":
Sposób obliczenia:
PK1= (CN / CR x 70 %) x 100
PK1 - ilość punktów dla kryterium
CN - najniższa oferowana cena
CR - cena oferty rozpatrywanej
2) dla kryterium PK2 ,,Czas realizacji zamówienia" punktacja ustalana będzie w sposób następujący:
Oferta może otrzymać dodatkowe punkty:
Okres realizacji do 3 dni = 30 punktów
Okres realizacji 4 dni = 20 punktów
Okres realizacji 5-6 dni = 10 punktów
Okres realizacji 7 dni = 0 punktów
2. Sposób obliczenia całkowitej liczby punktów:
P = PK1 + PK2
P - całkowita liczba punktów dla rozpatrywanej oferty
PK1 - liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Cena"
PK2 - liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Czas realizacji"
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ocenę w oparciu o przyjęte kryteria.
4. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zamawiający poprawi w ofertach:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe.
7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa Wykonawców do negocjacji.
8. Oceny złożonych ofert dokonywać będą członkowie komisji Zamawiającego.
9. Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
STOWARZYSZENIE MORENA
Adres
Jaśkowa Dolina 7
80-252 Gdańsk
pomorskie , Gdańsk
Numer telefonu
583444111
Fax
583444111w.20
NIP
9570846431
Tytuł projektu
CIS Osówek - zatrudnienie na przyszłość
Numer projektu
RPPM.06.01.02-22-0049/16-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Marek Łappo

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.