Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3897z ostatnich 7 dni
13522z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont pokrycia dachowego

Przedmiot:

Remont pokrycia dachowego

Data zamieszczenia: 2018-05-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU
ul. Rynek 1
27-300 Lipsko
powiat: lipski
tel: (48) 378 30 11 fax: (48) 378 30 44
starosta.wli@powiatypolskie.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Lipsko
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
docieplenie stropodachu, remont pokrycia dachowego i obróbek blacharskich, malowanie elewacji zgodnie z przedmiarem robót.
2. Miejsce robót remontowych; Starostwo Powiatowe w Lipsku.

Dokument nr: 12/2018, AG.272.1.12.2018

Specyfikacja:
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 14.05.2018r.. a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej www.powiatlipsko.pl.

Składanie ofert:
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Starostwo Powiatowe w Lipsku, ul. Rynek 1,27-300 Lipsko do dnia 14.05.2018r* do godz. 12:00 pok. 25 (sekretariat).

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania całości zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 17.08.2018r.

Wymagania:
3. Przedmiar robót - załącznik nr 3.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót remontowych w sposób umożliwiający normalne funkcjonowanie Starostwa Powiatowego.
3. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu robót na własny rachunek oraz własnym transportem.
4. Wykonawca wylicza cenę oferty na podstawie dokumentacji projektowej - załącznik nr 3 do niniejszego zapylania ofertowego.
5. Wykonawca udzieli gwarancji wynoszącej 48 miesięcy na przedmiot zamówienia.
6. W przypadku udzjelenia przez dostawców materiałów lub urządzeń zastosowanych przy wykonaniu przedmiotu zamówienia gwarancji na okres dłuższy niż 48 miesięcy, Wykonawca zobowiązany jest do udzjelenia gwarancji na taki okres jak dostawca tych materiałów lub urządzeń.
7. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu zamówienia Wykonawca ponosi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
8. Oferta złożona przez Wykonawcę nie dopuszcza składania ofert częściowych.
9. Termin związania z ofertą: 30 dni.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnego Wykonawcy, bez podania przyczyny. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Zamawiającego z tytułu złożenia swojej oferty cenowej. Zamawiający nic dokonuje zwrotu jakichkolwiek należności z tytułu kosztów sporządzenia oferty.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo, że w przypadku, gdy nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że złożone oferty przedstawiają taką samą cenę oferty. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji w zakresie przedmiotu zamówienia i sposobu realizacji umowy, jak również ceny z Wykonawcami. Ostateczna decyzja o podjęciu negocjacji w danym zakresie należy do Zamawiającego.
IV. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi postanowieniami zapytania ofertowego.
2. Formularz oferty (załącznik nr I).
3. Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej (załącznik nr 2).
4. Wykonawca wylicza cenę oferty na podstawie przedmiaru robót -- (załącznik nr 3).
5. Załączniki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym, powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku i ściśle według postanowień zawartych w zapytaniu ofertowym bez wykonywania w nich zmian przez oferenta pod rygorem odrzucenia oferty.
6. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostaje wyłączony z postępowania. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Wszystkie wymienione dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału.
9. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Lipsku przy ul. Rynek 1".
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
VI. Opis sposobu obliczania ceny oferty.
Wykonawca wylicza cenę oferty na podstawie przedmiaru robót - załącznik nr 3 do niniejszego zapylania ofertowego.
VII. Ocena ofert.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złóży ofertę z najniższą ceną i którego oferta będzie spełniała
warunki wymagane przez Zamawiającego.
1 - Cena brutto - 100%
1. Oferent, którego oferta została wybrana przystępuje do zawarcia umowy z Zamawiającym o wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia udzjelenia zamówienia.
2. Oferent, którego oferta została wybrana do umowy z Zamawiającym wskaże Kierownika budowy oraz przedłoży jego uprawnienia na piśmie.
3. Wszelkie zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia należy kierować pisemnie na adres Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Lipsku, ul. Rynek I, 27-300 Lipsko.
Dopuszcza się porozumiewanie za pomocą faksu 48/3783044, lub drogą elektroniczną: adgos@powiatlipsko.pl.
4. Warunki płatności: należność za wykonanie zadania nastąpi w terminie 30 dni po podpisaniu protokołu bezusterkowego odbioru końcowego oraz od dnia otrzymania faktury vat od Wykonawcy.

Kontakt:
1. Przed złożeniem oferty obowiązkowe jest dokonanie wizji lokalnej (załącznik nr 2 oświadczenie dokonania wizji lokalnej), po uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem Starostwa Powiatowego w Lipsku, Inspektorem - Agnieszka Skrobisz - tel. 48/3783-021.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.