Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3857z ostatnich 7 dni
14286z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana części konstrukcji zeskoku skoczni

Przedmiot:

Wymiana części konstrukcji zeskoku skoczni

Data zamieszczenia: 2018-05-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku
ul. Plażowa 8
43-370 Szczyrk
powiat: bielski
tel. 338 178 441
Województwo: śląskie
Miasto: Szczyrk
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wymiana części konstrukcji zeskoku skoczni
wraz z poszyciem z igielitu.
Zakres robót obejmuje wykonanie :
a. - demontażu istniejącego poszycia z igielitu wraz z matą piankową izolacyjną oraz
siatką mocującą
b. - demontażu deskowania 30/100 mm
c. - demontażu konstrukcji podłużnic 50/120 mm
d. - demontażu konstrukcji poprzecznic drewnianych 100/100 mm
e. - montaż konstrukcji poprzecznic drewnianych 100/100 mm
f. - montaż konstrukcji podłużnic 50/120 mm
g. - montaż deskowania 30/100 mm z desek sosnowych struganych jednostronnie
h. - montaż poszycia z igielitu wraz z matą piankową izolacyjną oraz siatką mocującą
/materiał z odzysku/
i. - Inwentaryzacja geodezyjna zeskoku skoczni po wymianie deskowania wraz z
konstrukcją
Rodzaj materiału : drewno kl C 24 sosnowe impregnowane ciśnieniowo-próżniowo
środkiem np. KORASIT KS- materiał Zamawiającego.
Zakres robót został określony w załączonym przedmiarze robót - załącznik nr 2 do
zapytania.

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której jest dostępna dokumentacja dotyczące
przedmiotowego konkursu:
http://bip.cos.pl/42/szczyrk

Składanie ofert:
Termin składania ofert: 11.05.2018 godzina 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
do 28.06.2018r.

Wymagania:
OKRES RĘKOJMI I GWARANCJI:
Wykonawca udzieli gwarancji oraz rękojmi na okres minimum trzech lat. Bieg terminu
rękojmi i gwarancji rozpoczyna się od dnia końcowego odbioru bez wad istotnych,
kompletnego przedmiotu zamówienia, potwierdzonego protokółem odbioru
końcowego.
V. TERMIN PŁATNOŚCI:
Termin płatności za całkowite wykonanie przedmiotu zamówienia - 14 dni licząc od
dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
VI: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę
budowlaną polegającą na wykonaniu poszycia z igielitu wraz z matą piankową
izolacyjną oraz siatką mocującą na obiektach skoczni narciarskich.
VII: INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU
W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunku, o których mowa w pkt VI
należy przedłożyć:
1. wykaz wykonanych robót budowlanych (wykonawca może wykorzystać wzór
załączony przez Zamawiającego);
2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
VIII: TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Powyższe zapytanie prowadzone jest bez zastosowania rygorów ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy, który
stanowi, iż ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie
przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro oraz w trybie art. 47 ustawy
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

IX: KRYTERIA OCENY OFERT
najniższa cena.
Cena oferty jest ceną ryczałtową, za jaką Wykonawca zobowiązuje się zrealizować
kompletny przedmiot zamówienia.
Termin związania ofertą okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
XIII: Oferty przesłane w postaci elektronicznej w formie plików PDF, proszę kierować na
adres przetargi.szczyrk@cos.pl
Oferty składane pisemnie należy zapakować w kopertę, i opisać: ,,Wymiana części
konstrukcji zeskoku skoczni wraz z poszyciem z igielitu na Skoczni w Wiśle Malince" i
złożyć w sekretariacie Ośrodka.
XIV: Oferta powinna zostać podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji
wykonawcy.
XV: Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania
na każdym etapie jego trwania, bez podawania uzasadnienia.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.