Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3215z ostatnich 7 dni
12536z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Przedmiot:

Opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Data zamieszczenia: 2018-05-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Lipnicka 26
43-300 Bielsko-Biała
powiat: Bielsko-Biała
tel. 33 / 812 42 24, 533 474 899
gmikler@zgm.eu
Województwo: śląskie
Miasto: Bielsko-Biała
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na:
1) opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (zwanej dalej
,,dokumentacją") wymiany instalacji gazowej i wodno-kanalizacyjnej oraz wykonania instalacji
centralnego ogrzewania z zastosowaniem pieca dwufunkcyjnego kondensacyjnego z zamkniętą
komorą spalania (zwanych dalej ,,instalacjami"), w lokalu mieszkalnym - pustostanie przy ul. 11
Listopada 78/15 w Bielsku-Białej, wraz z
2) uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień, opinii i pozwoleń,
zwanych dalej łącznie ,,przedmiotem zamówienia", z uwzględnieniem wymagań określonych
w opinii kominiarskiej nr 01161/2017 z dnia 28.09.2017r., stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego
ogłoszenia i na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do
ogłoszenia.
2. Dokumentacja powinna spełniać warunki określone w:
1) art. 34 ustawy z dnia 07.07.1994r. - prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1332),
2) rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462),
3) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu
i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1129),
4) właściwych przepisach szczególnych.

Dokument nr: DZ/79/2018

Składanie ofert:
2. Miejsce złożenia oferty:
1) oferta w formie pisemnej:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biała
pokój nr 3a - Zamówienia Publiczne (parter)
2) oferta w formie elektronicznej:
adres poczty elektronicznej: gmikler@zgm.eu,
3. Termin złożenia oferty:
15.05.2018r. do godz. 14:30

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
1) przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia koncepcji techniczno-kosztowej - do 7 dni od
dnia zawarcia umowy,
2) wykonanie i przedłożenie Zamawiającemu do akceptacji kompletnej Dokumentacji -
do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy, oraz
w przypadku gdy wymagane będzie uzyskanie pozwolenia na budowę,
3) złożenie we właściwym urzędzie wniosku o zatwierdzenie Dokumentacji i wydanie pozwolenia
na budowę - w terminie do 7 dni od dnia sporządzenia protokołu uzgodnienia Dokumentacji,
o którym mowa w § 6 ust. 3 wzoru umowy,
4) uzyskanie pozwolenia na budowę - do 2 miesięcy od dnia sporządzenia protokołu uzgodnienia
Dokumentacji.

Wymagania:
II. Warunki udziału w postępowaniu.
1. Wykonawcy składający ofertę zobowiązani są do przeprowadzenia wizji budynku i lokalu przy
ul. 11 Listopada 78/15 w Bielsku-Białej. Termin przeprowadzenia wizji powinien być uzgodniony
z Administracją Domów Mieszkalnych z/s w Bielsku-Białej przy ul. Krasińskiego 5 (telefony:
33/812 42 24; 33/812 28 63), w godz. 8:00 - 15:00 w dni robocze.
Tylko wizja potwierdzona przez Administrację Domów Mieszkalnych, będzie uznana przez
Zamawiającego za spełnienie tego warunku udziału w postępowaniu.
2. Oferta Wykonawcy, który nie przeprowadził wizji budynku na zasadach określonych wyżej, zostanie
odrzucona przez Zamawiającego.
III. Oferta.
1. Oferta powinna zawierać:
1) Formularz Propozycji Cenowej, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do
ogłoszenia,
2) Formularz ryczałtowej kalkulacji ceny, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do
ogłoszenia,
3) potwierdzenie dokonania wizji budynku i lokalu przy ul. 11 Listopada 78/15 w Bielsku-Białej,
sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do ogłoszenia,
4) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków sporządzone wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 5 do ogłoszenia,
5) kserokopię odpisu z KRS / wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej,
6) kserokopie uprawnień projektowych we wszystkich specjalnościach wymaganych zakresem
przedmiotowym dokumentacji wraz z zaświadczeniami o przynależności projektantów do
właściwych izb zawodowych,
7) oryginał pełnomocnictwa osoby, która podpisała ofertę w imieniu Wykonawcy, o ile nie wynika
to z innych dokumentów załączonych do oferty.
2. Cena oferty:
1) cena oferty jest ceną ryczałtową, obejmującą wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia,
2) cena oferty powinna być obliczona metodą kalkulacji kosztów, sporządzoną na formularzu
ryczałtowej kalkulacji ceny,
3) do wartości oferty netto Wykonawca winien doliczyć należny podatek od towarów i usług VAT.
Wartość ta stanowić będzie cenę oferty brutto. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do
obowiązków wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku
akcyzowym. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie
ustalonego podatku VAT. Pomyłka taka będzie traktowana jako błąd, którego nie da się poprawić
na podstawie postanowień pkt V pkt 1 ogłoszenia,
4) w przypadku, gdy którakolwiek z pozycji wskazanych w ryczałtowej kalkulacji ceny nie
będzie wykonana, ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
zostanie pomniejszone o cenę tej pozycji,
Ogłoszenie o zamówieniu nr DZ/79/2018 str. 3/5
IV. Forma oferty. Miejsce i termin złożenia oferty. Okres związania ofertą.
1. Forma oferty:
oferta może być złożona w formie pisemnej lub elektronicznej w postaci skanów podpisanych
dokumentów składających się na ofertę.
Ofertę w formie elektronicznej uważa się za złożoną w terminie, jeżeli przed jego upływem wpłynęła
na serwer pocztowy Zamawiającego.
4. Termin związania ofertą:
30 dni od upływu terminu składania ofert
V. Poprawki oferty. Odrzucenie oferty. Wybór oferty najkorzystniejszej. Zawarcie umowy.
1. Oferty, w których zostaną stwierdzone omyłki bądź błędy, będą poprawione przez Zamawiającego
na zasadach określonych w art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579).
2. Odrzucenie oferty:
1) Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który:
a) nie przeprowadził wizji budynku i lokalu przy ul. 11 Listopada 78/15 w Bielsku-Białej,
b) zastosował niewłaściwą stawkę podatku od towarów i usług,
c) w terminie do 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawkę
omyłki, dokonanej przez Zamawiającego na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy - prawo
zamówień publicznych,
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty Wykonawcy zawierającej najniższą cenę,
a nie spełniającej wymagań określonych w pkt III pkt 1 ppkt 2, 4, 6 i 7, po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do uzupełnienia oferty.
3. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena brutto.
4. Spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą
ceną.
Ogłoszenie o zamówieniu nr DZ/79/2018 str. 4/5
5. Z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, zostanie podpisana umowa o treści określonej we
wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego ogłoszenia, z uwzględnieniem zmian
wynikających z treści wybranej oferty.
VI. Zamknięcie postępowania bez wyboru oferty. Unieważnienie postępowania.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyboru oferty.
2. Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku, gdy:
1) w postępowaniu nie złożono żadnej oferty,
2) wszystkie złożone oferty podlegają odrzuceniu,
3) postępowanie zostało zamknięte bez wyboru oferty.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania przed terminem składania ofert
bez podania przyczyny.
VII. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym z Wykonawcami.
1. Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami, którzy złożyli oferty, będzie prowadzona wyłącznie
w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej Wykonawcy wskazany w Propozycji
Cenowej.
2. Komunikacja Wykonawców z Zamawiającym będzie prowadzona wyłącznie w formie
elektronicznej, na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt 3 ppkt 2.
VIII. Postanowienia końcowe.
1. Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.
2. Od decyzji podejmowanych w postępowaniu przez Zamawiającego, Wykonawcom nie przysługują
żadne środki odwoławcze.
3. Informacja o wynikach postępowania zawierająca nazwę i adres wybranego Wykonawcy oraz cenę
brutto oferty, zostanie opublikowana na stronie www.bip.zgm.eu.

Kontakt:
3. Pracownicy Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami w postępowaniu:
1) pod względem przedmiotu zamówienia:
Roman Pawlas, tel. 33 / 812 42 24, 533 474 899; e'mail: rpawlas@zgm.eu
2) pod względem proceduralnym:
Grzegorz Mikler, tel: 33 / 499 06 01, e'mail: gmikler@zgm.eu
w godz. 800 - 1400 od poniedziałku do piątku.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.