Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
578z dziś
2938z ostatnich 7 dni
11360z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa altany ogrodowej drewnianej

Przedmiot:

Budowa altany ogrodowej drewnianej

Data zamieszczenia: 2018-05-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Sławno
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31
26-332 Sławno
powiat: opoczyński
tel. 44 755 18 50, fax 44 755 18 51
sekretariat@ugslawno.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Sławno
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ ZAKRES ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa altany ogrodowej drewnianej na utworzenie centrum integracji społecznej w miejscowości Józefów w zakresie realizacji projektu lokalnego pod nazwą ,,Integracja międzypokoleniowa w miejscowości Józefów"
2. Materiał na wykonanie altany, stołu i ławek po stronie Wykonawcy.
Do wykonania:
a) altana - szt. 1
b) stół - szt. 1
c ) ławki - szt. 2
3. Zakres robót
L.p.
Wyszczególnienie zakresu rzeczowego
1.
Roboty ziemne
2.
Konstrukcja altany

4. Szczegółowy opis altany stanowi:
a) dokumentacja techniczna oraz pomocniczo przedmiar robót.
5. Zamawiający wymaga by wszystkie urządzenia montowane były poprzez fundament 60 x 60 x 100 cm z którego będą wystawały mocowania - kotwy stalowe - cynkowane ogniowo.
6. Elementy wykonane z drewna należy zakonserwować poprzez impregnacje i malowanie ( kolor w uzgodnieniu z Inwestorem ).
7. Opis ten zawiera minimalne wymagania, co oznacza, ze wykonawca może zaoferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się zbliżonymi parametrami technicznymi, lub ,,równoważnymi".
8. Zaoferowany przez Wykonawcę asortyment ma być najwyższej jakości pod względem technicznym i użytkowym spełniać warunki obowiązujących norm oraz posiadać aktualne dokumenty dopuszczające go do użytku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
9. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że zamawiający dopuszcza złożenie oferty o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.
10. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez zamawiającego (np. przedstawić porównanie parametrów asortymentu wymaganego przez zamawiającego z parametrami oferowanego asortymentu itp.).

Dokument nr: ZP 2151.18.2018

Otwarcie ofert: 4. Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi dnia 16.05.2018 r. o godz. 11.30 w siedzibie zamawiającego:
Urząd Gminy Sławno ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 , 26-332 Sławno
/sala konferencyjna/

Składanie ofert:
1. Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć do dnia 16.05.2018 r. do godz. 11.00 w siedzibie zamawiającego:
Urząd Gminy Sławno
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 Sławno

Pokój Nr 13 - sekretariat
z dopiskiem:
Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:
budowę altany ogrodowej drewnianej na utworzenie centrum integracji społecznej w miejscowości Józefów w zakresie realizacji projektu lokalnego pod nazwą ,,Integracja międzypokoleniowa w miejscowości Józefów"
,,Nie otwierać przed dniem 16.05.2018 r. do godz. 11.30"
Oraz nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy ( dopuszcza się odcisk pieczęci).

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę - do 10.08.2018 r.

Wymagania:
3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
? Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie,
? Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie,
? Zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie,
3.
Utwardzenie terenu

2. Zamawiający uzna spełnienie warunków poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
3. Złożą ofertę zgodną z zakresem zamówienia oraz terminem jej złożenia.
4. Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy - do niniejszego zapytania ofertowego.
4. INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH LUB PROCENTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERTY
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
- najniższa cena - Z- waga - 100 %
5. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNINIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY
1. Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:
Wg kryterium ceny:
Px = N : W x Z
Px - ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę ( brutto )
N - najniższa cena ( brutto ) z zaoferowanych
W - cena ( brutto ) z badanej oferty
Z - znaczenie czynnika (100 %)
Kryterium oceny oferty jest obowiązująca wykonawcę cena brutto.
2. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmować ma wszystkie koszty związane z jej realizacją.
3. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 4. Nie dopuszcza się rozliczeń w walutach obcych.
2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert lub opisana niezgodnie z opisem powyżej zostanie zwrócona bez otwierania Wykonawcy i nie będzie podlegała ocenie.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Oferta powinna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką.
7. Oferta powinna zawierać: wypełniony i podpisany formularz ofertowy.
8. Formularz ofertowy musi być opatrzony pieczątkami firmy i podpisami osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu określoną w rejestrze
handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji wykonawcy.
9. Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.
10. Oferty, które wpłyną do siedziby Urzędu Gminy po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej. 8. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY
Zamawiający nie przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do zawartej umowy.
10. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany wykonawca, który zaoferuje przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami zamawiającego wraz z najniższą ceną.
2. Wynik postępowania ( zawiadomienie o wyborze oferty ) zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej.
11. DODATKOWE INFORMACJE
1. Wykonawca może przed upływem terminu składnia ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
2. W przypadku, gdy kilku Wykonawców złoży ofertę z taką samą - najniższą ceną, Zamawiający poprosi tylko tych Wykonawców o złożenie ofert dodatkowych.
3. Zapłata za zrealizowanie przedmiotu zamówienia nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze/rachunku - w terminie 30 dni - po dostarczeniu do siedziby Zamawiającego faktury/rachunku po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia.
12. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
1. Wykonawca zostaje związany ofertą ( ważność oferty) przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
13. UNIEWAŻNIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, JEŻELI:
1. Nie złożono żadnej oferty.
2. Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Kontakt:
9. OSOBY DO KONTAKTÓW W SPRAWIE NINIEJSZEGO ZAPYTANIA:
Andrzej Mazur, Łukasz Jakóbczyk tel. (44) 755 - 18 - 57 w godz. od 9.00 - 14.00 - przedmiot zamówienia

Danuta Urbańczyk tel. (44) 755 - 17 - 80 w godz. od 9.00 - 14.00 - sprawy formalne

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.