Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
748z dziś
4627z ostatnich 7 dni
13522z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Projekt adaptacji budynku

Przedmiot:

Projekt adaptacji budynku

Data zamieszczenia: 2018-05-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: KGHM Polska Miedź S.A
ul. Plac Alfreda Nobla 1
43-150 Bieruń
powiat: bieruńsko-lędziński
32 46 62 165
g.stoklosa@nitroerg.pl
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=392354
Województwo: śląskie
Miasto: Bieruń
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Projekt adaptacji budynku O-2 na rzecz NITROERG S.A. w lokalizacji Bieruń
Opis postępowania Przedmiotem postępowania przetargowego jest usługa wykonania prac projektowych związanych z adaptacją budynku O-2 na rzecz NITROERG S.A. w lokalizacji Bieruń.
Dokładny opis przedmiotu postępowania przetargowego znajduje się w dokumentach:
* Załącznik nr 1 do SIWZ - Minimalne wymagania - Projekt adaptacji O-2
Załącznik nr 1 zawiera tabelkę składająca się z trzech kolumn.
W kolumnie 2 zestawiono minimalne wymagania dla przedmiotu postępowania określone przez NITROERG S.A.
Oferent powinien wypełnić kolumnę 3 oraz 4 (jeśli parametry różnią się od minimalnych wymagań określonych przez NITROERG S.A.), w sposób umożlwiający jednoznaczną weryfikację proponowanych parametrów technicznych.
Tabelka w Załączniku nr 1 powinna być:
- wypełniona,
- podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy,
- opatrzona pieczęcią firmy
- załącznik nr 1 wraz z wypełnioną i podpisaną tabelką powinien być zeskanowany i dołączony do złożonej oferty w systemie.
INFORMACJE O ZŁOŻENIU OFERTY:
Ofertę należy złożyć poprzez nasz system.
W celu złożenia oferty poprzez system, oprócz wpisania oferty cenowej, do systemu należy dołączyć również następujące załączniki w postaci plików w formacie PDF:
1. Wypełniony i podpisany Załącznik nr 1
2. Oferta cenowa na własnym formularzu firmowym.
Oferta powinna zawierać poniższe informacje:
- opis proponowanego rozwiązania
- całkowitą cenę oferty netto,
- termin realizacji (max. do 29.06.2018 r.),
- warunki płatności:
-- forma płatności: przelew,
-- termin płatności - nie krótszy, niż 60 dni
WIZJA LOKALNA
Zamawiający wymaga dokonania obowiązkowej wizji lokalnej przez Oferenta przed przygotowaniem i złożeniem oferty. Odbycie wizji lokalnej jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty.
Wizja lokalna odbędzie się 11.05.2018 r.
Prosimy Oferentów o przybycie do NITROERG S.A. przy Placu Alfreda Nobla 1 w Bieruniu (43-150) o godzinie 10:00 i oczekiwanie przed główną bramą wjazdową.
Z tego miejsca Oferenci zostaną odebrani i udadzą się na miejsce będące przedmiotem postępowania przetargowego.
Po przeprowadzonych wizjach lokalnych zostanie sporządzona notatka służbowa, która będzie przekazana drogą elektroniczną wszystkim uczestnikom wizji lokalnych.
Zgłoszenie (nie później niż na dzień przed wyznaczonym terminem wizji) uczestnictwa w wizji lokalnej musi zawierać dane Wykonawcy, tj.: nr telefonu, imię i nazwisko, nazwę firmy. Osoba, która będzie uczestniczyć w wizji lokalnej powinna posiadać dowód osobisty celem okazania go w Biurze Przepustek.
Powyższe informacje wraz ze zeskanowanym oświadczeniem o zachowaniu poufności zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ należy przesłać na adres
e-mail: g.stoklosa@nitroerg.pl
Oświadczenie o zachowaniu poufności powinno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, a jego oryginał przekazany przedstawicielowi Zamawiającego przed rozpoczęciem wizji lokalnej na terenie NITROERG S.A.
W przypadku pytań prosimy o kontakt.
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
- w sprawach organizacji postępowania:
Pan Grzegorz Stokłosa
tel. 601 490 042
- w sprawach technicznych:
Pan Andrzej Andraka
tel. 605 904 817
Grupa asortymentowa B1201 - Usługi projektowo - dokumentacyjno - budowlano - konstrukcyjne
Czy umowa ramowa? Nie

Dokument nr: NITROERG/PIW/18/51261

Składanie ofert:
Data i godzina zakończenia czasu na składanie ofert 2018-05-16 10:00
Ostateczny termin zadawania pytań 2018-05-16 10:00
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=392354

Wymagania:
Możliwość składania ofert częściowych/całościowych Na całość
Język publikacji Polski
Warunki udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Sprzedawcy, którzy złożą oświadczenie, iż:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym oraz zatrudnią do wykonania zamówienia, osoby posiadające aktualne w czasie realizacji zamówienia uprawnienia adekwatne do realizowanych prac.
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Przedmiotu Zamówienia.
d) Nie są w sporze sądowym z KGHM Polska Miedź S.A. lub spółką zależną oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że KGHM Polska Miedź S.A. lub spółce zależnej przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Sprzedawcy.
e) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie § 11 ,,Zasady wyboru wykonawców robót i usług, dostawców wyrobów oraz trybu zawierania umów na rzecz KGHM Polska Miedź S.A.".
Ocena spełnienia przez Sprzedawcę warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Sprzedawcę dokumentów i oświadczeń, metodą ,,spełnia - nie spełnia".
Postanowienia umowy/ zlecenia a) miejsce świadczenia: DAP Bieruń, Plac Alfreda Nobla 1
b) sposób odbioru, rodzaje odbiorów, terminy, dokumenty wymagane przy odbiorze: dostawy do lokalizacji Krupski Młyn, każdorazowo na osobne wywołanie telefoniczne lub emailem z podaniem ilości oraz asortymentu.
c) warunki płatności: min. 60 dni
d) terminy i warunki gwarancji: zgodnie z warunkami podanymi w zamówieniu.
e) kary umowne: zgodnie z warunkami podanymi w zamówieniu.
Waluty postępowania
Dostępne waluty Waluta oferty Waluta bazowa zapytania
PLN 1,0000
Załączniki dla Oferentów
Nazwa
Załącznik nr 1 do SIWZ - Minimalne wymagania - Projekt adaptacji O-2.doc
Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o zachowaniu poufnosci - Projekt adaptacji O-2.doc

Kontakt:
KGHM Polska Miedź S.A
Imię: Grzegorz
Nazwisko: Stokłosa
Ulica: ul. Plac Alfreda Nobla 1
Miejscowość: Bieruń
Kod pocztowy: 43-150
Email: g.stoklosa@nitroerg.pl
Telefon: 32 46 62 165

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.