Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
204z dziś
3959z ostatnich 7 dni
14600z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup wraz z dowozem mieszanki stabilizacyjnej do naprawy dróg gruntowych

Przedmiot:

Zakup wraz z dowozem mieszanki stabilizacyjnej do naprawy dróg gruntowych

Data zamieszczenia: 2018-05-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie Sekcja Zamiejscowa w Bartoszycach
ul. Grota-Roweckiego 2
11-200 Bartoszyce
powiat: bartoszycki
tel. (89) 762-79-10
lukasz.bocis@kowr.gov.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Bartoszyce
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup wraz z dowozem mieszanki stabilizacyjnej do naprawy dróg gruntowych z Zasobu z terenu SZ
Bartoszyce i Korsze
Przedmiotem zamówienia jest:
1. Zakup wraz z dowozem mieszanki stabilizacyjnej do naprawy dróg gruntowych z Zasobu z terenu SZ Bartoszyce i Korsze.
2. Zakres prac przedmiotu zamówienia obejmuje:
- dostawę mieszanki stabilizacyjnej na wskazane działki na koszt Wykonawcy;

CPV: 14210000-6

Składanie ofert:
Oferty należy złożyć w FORMIE PISEMNEJ, tj. opatrzonej własnoręcznym podpisem lub podpisem elektronicznym (nie dopuszcza się faksu lub informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej):
w miejscu : Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy Olsztyn, Sekcja Zamiejscowa w Bartoszycach, ul. Grota Roweckiego 2, 11- 200 Bartoszyce
do dnia 15.05.2018 r godz. 12.00
(decyduje data wpływu oferty do zamawiającego, a nie data nadania)

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia:
Od podpisania umowy do 31.12.2018 roku.

Wymagania:
Do udziału w niniejszym postępowaniu dopuszczone będą podmioty spełniające warunek udziału w postępowaniu:
1. Warunek dotyczący bezstronności (brak konfliktu interesów) - w przypadku beneficjentów niezobowiązanych do stosowania ustawy p.z.p.
Wykonawca nie może być powiązany osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w Unii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Sposób oceny spełniania warunku:
Do oferty należy załączyć oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z zamawiającym według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Kontakt:
Osoby do kontaktu po stronie zamawiającego Łukasz Bocis; tel: 89 762 79 12

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.