Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
748z dziś
4627z ostatnich 7 dni
13522z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2018-05-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II
ul. M. Karłowicza 40
48-340 Głuchołazy
powiat: nyski
tel. 77 408 01 59, faks 77 439 38 61
przetargi@szpitalmsw-glucholazy.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Głuchołazy
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego dla inwestycji budowlanej pn. "Przebudowa pomieszczeń Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy na terenie SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego dla inwestycji budowlanej pn. "Przebudowa pomieszczeń Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy na terenie SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach", realizowanego w ramach: PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA: IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, DZIAŁANIE: 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych. 2. W ramach inwestycji budowlanej planowana jest przebudowa pomieszczeń Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy na IV i V piętrze budynku SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA Głuchołazach. 3. Niniejsza inwestycja budowlana obejmuje swoim zakresem dokumentację projektową pn. "Przebudowa Pomieszczeń Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy" i uzupełniająco dokumentację projektową pn. " Projekt zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków Szpitala Specjalistycznego MSW w Głuchołazach". 4. Usługa Nadzoru Inwestorskiego, realizowana w ramach inwestycji budowlanej, polegać będzie na kompleksowym wsparciu Zamawiającego - obejmującym zarządzanie i nadzór inwestorski w związku z realizacją inwestycji budowlanej oraz pełnieniu m.in. funkcji eksperta - biegłego przy czynnościach związanych z przetargiem na roboty budowlane, Inżyniera Nadzoru Inwestycyjnego w zakresie doradzania Zamawiającemu przy podejmowaniu przez niego decyzji organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych związanych z inwestycją, zabezpieczenia interesów i reprezentowania Zamawiającego wobec Wykonawcy lub Wykonawców robót budowlanych oraz przygotowania, kontrolowania i rozliczania procesu inwestycyjnego zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego, współudział w pozyskaniu wszystkich decyzji administracyjnych umożliwiających użytkowanie i eksploatację inwestycji budowlanej, z pozwoleniem na użytkowanie/zgłoszeniem do użytkowania bez sprzeciwu włącznie. 5. Nadzór Inwestorski świadczyć będzie usługi związane z organizacją, koordynacją, nadzorowaniem, zarządzaniem, sprawozdawczością i rozliczaniem procesu inwestycyjnego dla ww. inwestycji budowlanej w zakresie wszelkich robót niezbędnych dla prawidłowej realizacji inwestycji. 6. Nadzór Inwestorski będzie działał zgodnie z rolą, jaką przypisano Inżynierowi w ,,Warunkach kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego" Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów FIDIC (Tłumaczenie pierwszego wydania 1999) wraz ze zmianami wynikającymi z Warunków Szczególnych, w zakresie uprawnień i obowiązków określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz wynikających z aktualnych przepisów ustawy Prawo budowlane. 7. Dla potrzeb niniejszego zamówienia, od Wykonawcy będzie się wymagało, aby pełnił rolę Inspektora Nadzoru zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane dla potrzeb inwestycji budowlanej realizowanej zgodnie z przepisami polskiego prawa. Wymagany przez Zamawiającego, zakres zadań będzie zawierał prowadzenie niżej wymienionych działań w zakresie inwestycji budowlanej p.n.: "Przebudowa pomieszczeń Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy na terenie SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach", zwanej dalej Projektem. 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w OPZ (załączniku nr 9 do SIWZ) i w istotnych postanowieniach umowy (załącznik nr 5 do SIWZ). 9. Zamawiający zastrzega etapowanie prac na czynnym obiekcie służby zdrowia. Nadzór Inwestorski powinien zaplanować tak prace budowlane (zaproponować etapy prac), by możliwa była realizacja kontraktu zawartego z NFZ, z zachowaniem przepisów sanitarno- epidemiologicznych

CPV: 71520000-9,71318000-0,71630000-3,71541000-2,71500000-3,71540000-5

Dokument nr: 554915-N-2018, DZP 2377/5/2018

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.szpitalmsw-glucholazy.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Inny sposób: Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Adres:SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II ul. M. Karłowicza 40 48 - 340 Głuchołazy
Adres:

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-05-16, godzina: 08:45,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 19 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali należycie i prawidłowo ukończyli co najmniej: - dwa zamówienia o podobnym do przedmiotu zamówienia charakterze (przeznaczeniu) tj. usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Inwestora Zastępczego nad realizacją robót budowlanych o wartości robót budowlanych objętych nadzorem każda co najmniej 8 000 000 PLN brutto obejmujących budowę, przebudowę, rozbudowę lub remont obiektu użyteczności publicznej *. W przypadku podania przez Wykonawców danych w innych walutach niż w PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia. Za wykonaną usługę nad robotami budowlanymi Zamawiający uważa usługę, w których obiekt budowlany został ukończony w taki sposób, że stanowi on całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, dla których wystawiono Protokół Odbioru Końcowego lub Pozwolenie na Użytkowanie. W przypadku wspólnego biegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców, powyższy warunek spełniać mogą łącznie (dopuszcza się sumowanie doświadczenia). 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują / będą dysponować co najmniej następującymi osobami: Ekspert Nr 1 - Inżynier - osoba posiadająca następujące kwalifikacje: o Wykształcenie wyższe ; o co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego (licząc do dnia składania ofert) w kierowaniu zespołem Inżyniera Kontraktu (Inżynier Rezydent), Inżyniera Pomocy Technicznej lub jako Kierownik Zespołu, dla ukończonych budynków użyteczności publicznej*4) o wartości równej lub przekraczającej kwotę 8 000 000 PLN z podatkiem vat* o uprawnienia budowlane(*3) do nadzorowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Ekspert nr 2 - osoba posiadająca następujące kwalifikacje: a. uprawnienia budowlane(*3) do nadzorowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. b. doświadczenie zawodowe(*2) na stanowisku co najmniej inspektora nadzoru inwestorskiego, w tym minimum na jednej robocie budowlanej polegającej na wykonaniu (budowy, przebudowy, rozbudowy lub remontu) budynków użyteczności publicznej*4) o wartości równej lub przekraczającej kwotę 8 000 000 PLN z podatkiem vat*. Ekspert nr 3 - osoba posiadająca następujące kwalifikacje: a. uprawnienia budowlane(*3) do nadzorowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych i Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka , b. doświadczenie zawodowe(*2) na stanowisku co inspektora nadzoru inwestorskiego, w tym minimum na jednej robocie budowlanej polegającej na wykonaniu ((budowy, przebudowy, rozbudowy lub remontu) budynków użyteczności publicznej*4) o wartości równej lub przekraczającej kwotę 8 000 000 PLN z podatkiem vat*. Ekspert 4 - osoba posiadająca następujące kwalifikacje: co najmniej 5 letnią praktyką zawodową, polegającą na raportowaniu inwestycji oraz przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielnie zamówienia publicznego, w tym doświadczenie w przygotowaniu i przeprowadzeniu co najmniej 2 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, polegające na budowie/przebudowie/rozbudowie budynków użyteczności publicznej*4). UWAGA: Funkcji Inżyniera (Eksperta nr 1) oraz inspektorów branżowych jednej specjalności spośród wyżej wymienionych nie można łączyć z drugą ww. specjalnością.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu; b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
doświadczenie osób 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.