Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
149z dziś
3904z ostatnich 7 dni
14545z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sprzedaż i dostawa emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C-65 B3 PU/RC i mieszanki mineralno...

Przedmiot:

Sprzedaż i dostawa emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C-65 B3 PU/RC i mieszanki mineralno - asfaltowej układanej na gorąco

Data zamieszczenia: 2018-05-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach
ul. Żeromskiego 3
24-200 Bełżyce
powiat: lubelski
tel. 081 5162475, faks 815 162 478
przetargi@zdplublin.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Bełżyce
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Sprzedaż i dostawa emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C-65 B3 PU/RC i mieszanki mineralno - asfaltowej układanej na gorąco dla potrzeb ZDP, do remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C-65 B3 PU/RC - kationowa emulsja asfaltowa o zawartości lepiszcza 65 % i mieszanki mineralno - asfaltowej układanej na gorąco dla potrzeb ZDP, do remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych, do trzech obwodów drogowych. Zamawiający zastrzega sobie dostawy sukcesywne, w terminie zgodnym z pkt. 4 SIWZ, w miarę potrzeb Zamawiającego, z załadunkiem, wyładunkiem na koszt wykonawcy oraz transportem Wykonawcy do Obwodów Drogowych w Bełżycach, Bychawie i Garbowie, odpowiednio dla danej części zamówienia. Zamówienie podzielone zostało na dwie części. Dostawy emulsji odbywać się będą sukcesywnie, do wyczerpania w miarę potrzeb Zamawiającego, wynoszące jednorazowo max. 4 tony, transportem Wykonawcy. Dostawy będą realizowane po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania przez Kierowników Obwodów Drogowych z 2-dniowym wyprzedzeniem. Dostawy mieszanki realizowane będą własnym transportem Zamawiającego, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania przez Kierownika Obwodu Drogowego, z 2-dniowym wyprzedzeniem. Zamawiający zastrzega, że wyszacowane przez Zamwiającego ilości w/w materiałów mogą ulec zmianie, w zależności od oferowanych cen jednostkowych w odniesieniu do możliwości finansowych Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania pełnego zakresu ilościowego asortymentowego, określonego w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu publicznym. Niewykorzystanie pełnego zakresu ilościowo - asortymentowego, nie może być podstawą roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. W opisanym powyżej przypadku Zamawiający na etapie podpisywania umowy będzie miał prawo wprowadzić zamiany w zakresie ilości materiałów. Materiały muszą posiadać wymagane aprobaty techniczne, atesty, świadectwa jakości czy deklaracje zgodności z obowiązującymi normami lub sppcyfikacjami technicznymi

Część nr: 1 Nazwa: ,,Sprzedaż i dostawa ok. 164 ton emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C-65 B3 PU/RC dla potrzeb ZDP w Lublinie z/s w Bełżycach".
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawy realizowane do Obwodów Drogowych: Nr 1 w Bełżycach - ok. 60 ton, Nr 2 w Bychawie - ok. 60 ton, Nr 3 w Garbowie - ok. 44 ton. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie, do wyczerpania w miarę potrzeb Zamawia jącego, wynoszące jednorazowo max. 4 tony, transportem Wykonawcy. Dostawy będą realizowane po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania przez Kierowników Obwodów Drogowych z 2-dniowym wyprzedzeniem. Do każdej dostarczonej partii materiału Dostawca będzie zobowiązany przedstawić zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczana emulsja odpowiada określonym normom lub specyfikacjom technicznym - Aprobata Techniczna wydana przez IBDiM lub równoważną instytucją albo Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji na zgodność z normą PN-EN.13808:2013. W cenę należy wkalkulować koszt transportu i rozładunku emulsji, do poszczególnych Obwodów Drogowych: Nr 1 w Bełżycach - odległość ok. 25 km od Lublina, Nr 2 w Bychawie - odległość ok. 30 km od Lublina i Nr 3 w Garbowie - odległość ok. 18 km od Lublina. Zamawiający zakupi przedmiotową emulsję asfaltową w ilości do 164 ton. Podana ilość jest ilością maksymalnego zapotrzebowania Zamawiającego. Oznacza to, że Zamawiający nie jest zobowiązany do realizacji pełnego zakresu przedmiotu zamówienia. Zamawiający zakupi ilości wg bieżącego zapotrzebowania. Odbiór emulsji uzależniony również będzie od panujących warunków atmosferycznych, co oznacza, że w przypadku, gdy warunki będą nieodpowiednie, nie będzie ona odbierana od Dostawcy. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub jakościowych dostarczonego asortymentu Zamawiający powiadomi niezwłocznie o fakcie ich istnienia Dostawcę, który w terminie do 3 dni roboczych od daty uznania reklamacji dostarczy towar zgodny odpowiednio, co do jakości lub ilości. Koszty załadunku, transportu należy ująć w cenach jednostkowych materiałów.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44113600-1, 44113700-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin płatności faktur 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Sprzedaż ok. 150 ton mieszanki mineralno - asfaltowej układanej na gorąco dla potrzeb ZDP w Lublinie z/s w Bełżycach".
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sprzedaż realizowana będzie sukcesywnie, do wyczerpania w miarę potrzeb Zamawiającego do Obwodów Drogowych: Nr 2 w Bychawie - ok. 100 ton, Nr 3 w Garbowie - ok. 50 ton. Dostawy mieszanki realizowane będą własnym transportem Zamawiającego, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania przez Kierownika Obwodu Drogowego, z 2-dniowym wyprzedzeniem. Zamawiający zastrzega, że wytwórnia mieszanki może być oddalona od siedziby Obwodu Drogowego max. o 40 km, wymagania te wynikają ze względów technologicznych. W cenę należy wkalkulować koszt załadunku mieszanki na samochód podstawiony przez Zamawiającego. Zamawiający zakupi przedmiotową mieszankę mineralno - asfaltową w ilości 150 ton. Podana ilość jest ilością maksymalnego zapotrzebowania Zamawiającego. Oznacza to, że Zamawiający nie jest zobowiązany do realizacji pełnego zakresu przedmiotu zamówienia. Zamawiający zakupi ilości wg bieżącego zapotrzebowania. Odbiór mieszanki mineralno - asfaltowej uzależniony również będzie od panujących warunków atmosferycznych, co oznacza, że w przypadku, gdy warunki będą nieodpowiednie, nie będzie ona odbierana od Dostawcy. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub jakościowych dostarczonego asortymentu Zamawiający powiadomi niezwłocznie o fakcie ich istnienia Dostawcę, który w terminie do 3 dni roboczych od daty uznania reklamacji dostarczy towar zgodny odpowiednio, co do jakości lub ilości. Koszty załadunku należy ująć w cenach jednostkowych materiałów.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44113600-1, 44113700-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin płatności faktur 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 44113600-1,44113700-2

Dokument nr: 554903-N-2018, BiZP.2720-16/18

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.zdpbelzyce.bip.lubelskie.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-05-16, godzina: 10:15,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-10-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: Zamawiający nie określa warunków w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu wykonawcy są zobowiązani złożyć następujące dokumenty: 1. Razem z ofertą: Oświadczenie wstępne o braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia oświadczenie powinno być złożone przez każdego z Wykonawców. 2. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa powyżej lub dokumenty są niekompletny, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy są zobowiązani złożyć następujące dokumenty: Razem z ofertą: Oświadczenie wstępne o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do SIWZ - na zasadach określonych w sekcji 7 SIWZ. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa powyżej lub oświadczenie jest niekompletne, zawiera błędy lub budzi wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do jego złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym chyba, że mimo jego złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Dokumenty te powinny być złożone w oryginale i aktualne na dzień jego złożenia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony Zamawiającego) przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu - wg załącznika Nr 4. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.Dokumenty dotyczące grup kapitałowych (art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp). 2. Formularz ofertowy (wg załącznika nr 1) - odpowiednio dla wybranej/ych części zamówienia - w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. W cenę oferty należy wkalkulować koszt załadunku, transportu oraz wyładunku, wykonanego staraniem i na koszt Wykonawcy, do Obwodów Drogowych w Bełżycach, Bychawie i Garbowie. 3. Kosztorys ofertowy - odpowiednio dla części zamówienia. 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku, gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikało z dokumentów załączonych do oferty. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez pełnomocnika. 5.W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia dokument zabezpieczenia należy złożyć w oryginale do oferty zgodnie z zapisem SIWZ.
Tak
Informacja na temat wadium
Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert odpowiednio dla danej części w wysokości: Część 1 zamówienia: 4 000,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące złoych i 00/100). Część 2 zamówienia: 600,00 zł (słownie złotych: sześćset złotych i 00/100)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin płatności faktur 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.