Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3897z ostatnich 7 dni
13522z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługa sprzątania terenów zewnętrznych

Przedmiot:

Usługa sprzątania terenów zewnętrznych

Data zamieszczenia: 2018-05-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Służba Kontrwywiadu Wojskowego w Warszawie
ul. Wojciecha Oczki 1
02-007 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 261 846 131, 261 841 119 faks 261 841 377, 261 841 203
zamowienia@skw.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia jest Usługa całorocznego kompleksowego sprzątania terenów utwardzonych i zielonych znajdujących się w Warszawie, Skierniewicach i Sopocie. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części. Część nr 1 - Sprzątanie terenów zewnętrznych (14 362,00 m2) oraz powierzchni garażowych (1 880,00 m2) w Warszawie; Część nr 2 - Sprzątanie terenów zewnętrznych w Skierniewicach (46 323,00 m2); Część nr 3 - Sprzątanie terenów zewnętrznych w Sopocie (5 000,00 m2); Zamówienie wykonywane będzie przez okres 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji umowy. Rozpoczęcie realizacji umowy ustala się począwszy od drugiego dnia roboczego po podpisaniu umowy

Część nr: 1 Nazwa: Sprzątanie terenów zewnętrznych (14 362,00 m2) oraz powierzchni garażowych (1 880,00 m2) w Warszawie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sprzątanie terenów zewnętrznych (14 362,00 m2) oraz powierzchni garażowych (1 880,00 m2) w Warszawie przy ul. Oczki 1. Zamówienie wykonywane będzie przez okres 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji umowy. Rozpoczęcie realizacji umowy ustala się począwszy od drugiego dnia roboczego po podpisaniu umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90910000-9, 90630000-2, 90610000-6, 90620000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 352170,19
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Sprzątanie terenów zewnętrznych w Skierniewicach (46 323,00 m2)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sprzątanie terenów zewnętrznych w Skierniewicach (46 323,00 m2) ul. Strobowska 1 (wjazd od ul. Kilińskiego 27). Zamówienie wykonywane będzie przez okres 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji umowy. Rozpoczęcie realizacji umowy ustala się począwszy od drugiego dnia roboczego po podpisaniu umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90910000-9, 90610000-6, 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 144116,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Sprzątanie terenów zewnętrznych w Sopocie (5 000,00 m2)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sprzątanie terenów zewnętrznych w Sopocie (5 000,00 m2) ul. Sępia 5/7. Zamówienie wykonywane będzie przez okres 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji umowy. Rozpoczęcie realizacji umowy ustala się począwszy od drugiego dnia roboczego po podpisaniu umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90910000-9, 90610000-6, 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 54444,44
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 90910000-9,90610000-6,90620000-9,90630000-2

Dokument nr: 554331-N-2018, ZP-20-SKW-2018

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.skw.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Sekretariat Biura Administracyjnego SKW, 02-008 Warszawa, ul. Koszykowa 82.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-05-16, godzina: 11:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 24 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca zobowiązany jest posiadać zgodnie z art. 27 ust. 2, ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018, poz.21): a) zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, lub b) koncesję na podziemne składowanie odpadów, pozwolenie zintegrowane, decyzją zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odrębnych przepisów, lub c) wpis do rejestru w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 5 niniejszej ustawy. Uwaga: niedopuszczalne jest powoływanie się przy wykazywaniu spełniania warunku kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej na podmioty inne (np. na podwykonawców).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wprowadza warunku odnośnie sytuacji ekonomicznej lub finansowej (art. 22c ustawy).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Wykonawcy muszą dysponować 1 osobą, która posiada min. trzy letnie doświadczenie w pracy w charakterze ogrodnika - dotyczy części nr 1; b) Wykonawcy muszą posiadać doświadczenie polegające na należytym wykonaniu bądź wykonywaniu co najmniej jednej usługi (w ramach jednego zamówienia - umowy), w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, polegającej na sprzątaniu utwardzanych i zielonych powierzchni terenu o łącznej powierzchni: część nr 1 min. 12 000m2, część nr 2 min. 20 000m2, część nr 3 min. 4 000m2 w okresie nie krótszym niż przez 12 miesięcy (wszystkie pory roku).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena oferty 100,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.