Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3897z ostatnich 7 dni
13522z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Płukanie, czyszczenie, udrażnianie oraz monitoring sieci kanalizacyjnej

Przedmiot:

Płukanie, czyszczenie, udrażnianie oraz monitoring sieci kanalizacyjnej

Data zamieszczenia: 2018-05-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Michałowice
ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
05-816 Michałowice
powiat: pruszkowski
tel. 22 350 91 91, faks 22 350 91 01
k.borecka@michalowice.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Michałowice
Wadium: 4 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Płukanie, czyszczenie, udrażnianie oraz monitoring sieci kanalizacyjnej"
2.1 Zakres prac obejmuje: o płukanie, czyszczenie i udrażnianie mechaniczne lub w razie potrzeby ręczne, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 160 mm lub DN 200 mm (łącznie ze studniami zlokalizowanymi na kolektorach ściekowych oraz z mechanicznym wycinaniem korzeni) - w ilości 18 000 mb, o płukanie, czyszczenie i udrażnianie mechaniczne lub w razie potrzeby ręczne, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 300 mm (łącznie ze studniami zlokalizowanymi na kolektorach ściekowych oraz z mechanicznym wycinaniem korzeni) - w ilości 6 000 mb, o płukanie, czyszczenie i udrażnianie mechaniczne lub w razie potrzeby ręczne, sieci kanalizacji sanitarnej DN 400 mm (łącznie ze studniami zlokalizowanymi na kolektorach ściekowych oraz z mechanicznym wycinaniem korzeni) - w ilości 550 mb, o monitoring kamerą sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 160 mm - DN 400 mm - w ilości 16 000 mb. UWAGA! podany zakres ilościowy ma charakter orientacyjny i został przyjęty w celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Podczas realizacji zadania, ilość jednostek przedmiarowych może ulec zmianie. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu prac. o Rozliczenie zamówienia nastąpi na podstawie rzeczywiście wykonanych prac wg cen jednostkowych ujętych w kosztorysie ofertowym. o Przy czyszczeniu kanałów należy zachować szczególną ostrożność, niektóre prace należy wykonywać ręcznie. o Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do wykonania czynności nie później niż w terminie 1 dnia od otrzymania informacji wraz z lokalizacją miejsc, gdzie czynności mają być wykonane. o W przypadku wykonywania monitoringu Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt dokonać czyszczenia kanału w sposób umożliwiający dokonanie jego sprawdzenia kamerą. o Na potwierdzenie wykonania monitoringu Wykonawca przekaże Zamawiającemu zapis z kamery na nośniku CD oraz wykresy monitorowanych odcinków w wersji papierowej. Oprócz wykonania zakresu prac określonych powyżej do obowiązków Wykonawcy należało będzie również: o organizacja i zagospodarowanie miejsca prac, o zapewnienie dojścia i dojazdu do wszystkich obiektów zlokalizowanych w rejonie prowadzenia prac, o przestrzegania przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz. U z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.), zagospodarowanie ubytku we własnym zakresie - przekazanie odpadów do zakładu utylizacji, o przestrzeganie przepisów BHP, 2.2 Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 1. Na podstawie art. 29 ust. 3a (klauzule społeczne) ustawy PZP Zamawiający określa wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia. Wykonawca przy realizacji przedmiotowego zamówienia zatrudni na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres trwania umowy, zgodnie z art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz.1502, z późn. zm.) osoby wykonujące czynności polegające na fizycznym wykonywaniu płukania, czyszczenia, udrażniania oraz monitoringu sieci kanalizacyjnej w zakresie realizacji niniejszego zamówienia, tj. czynności o których mowa w 2.1 jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy), były przez Wykonawcę zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 2. Wymagania w zakresie zatrudnienia, nie dotyczą faktu zatrudniania określonych grup pracowników w ogóle, ale zatrudnienia osoby do realizacji niniejszego zamówienia. Nie może stanowić spełnienia warunku określonego powyżej samo tylko zatrudnienie ww. osób, którzy następnie nie będą uczestniczyli w wykonywaniu zamówienia; 3. Wykonawca na żądanie Zamawiającego, obowiązany jest udokumentować zatrudnianie osób, o których mowa powyżej. W związku z tym Wykonawca obowiązany jest ewidencjonować czas pracy tych osób ze wskazaniem tożsamości danej osoby oraz czynności, które były wykonywane przez tę osobę w ramach realizacji przedmiotowego zamówieni; 4. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży dowody zatrudnienia osób, o których mowa powyżej; 5. W sytuacji gdy ww. osoby w okresie realizacji zamówienia rozwiążą umowę lub gdy uczyni to Wykonawca, zobowiązany jest on do zatrudnienia w miejsce tej osoby, innej osoby; 6. Z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia ww. osób, w związku z realizacją zamówienia Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5 % wartości zamówienia brutto za każdą osobę; 7. Składając ofertę Wykonawca złoży jedynie oświadczenie w zakresie zatrudnienia co najmniej 2 ww. osób przy realizacji zamówienia, zawarte w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ), natomiast dokumentację potwierdzającą spełnianie tych wymogów obowiązany będzie przedstawić na etapie realizacji zamówienia, na żądanie Zamawiającego. 2.3 UWAGA! Jeżeli w SIWZ lub w załącznikach do SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie bądź rozwiązanie wskazujące na konkretnego producenta w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający - zgodnie z art. 29 ust 3 oraz art. 30 ust. 4 ustawy PZP- wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, rozwiązań itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. Zamawiający anuluje wszelkie nazwy producenta itp. jeżeli występują w dokumentacji przetargowej (nie są one obowiązujące dla Wykonawcy). 2.4 Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ. 2.5 Oryginał SIWZ podpisany w imieniu Zamawiającego przez osoby uprawnione, stanowiący podstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z treścią tego dokumentu, dostępny jest w formie papierowej u Zamawiającego i udostępniony na stronie internetowej www.bip.michalowice.pl

CPV: 90640000-5

Dokument nr: 554872-N-2018, ZP.271.2.34.2018

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.michalowice.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej
Adres:
Gmina Michałowice, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, Reguły, 05-816 Michałowice

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-05-17, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-12-10

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych, zgodnie z art. 7 ust. 1 i 6, art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r. poz. 299).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że: posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 50 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że: 1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie lub wykonuje należycie co najmniej jedną usługę w zakresie płukania, czyszczenia oraz monitoringu sieci kanalizacyjnej o wartości nie mniejszej niż 100 tyś. zł brutto. Wykonawca przedstawi dowody określające czy ta usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie. Uwaga! W przypadku, gdy wartość usługi wyrażona jest w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanej roboty w innej walucie na złote polskie - na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych, określonego w Tabeli Kursów NBP (Tabela A), obowiązującego na dzień składania ofert. 2) dysponuje co najmniej: a. jednym samochodem typu WUKO, b. jednym samochodem służącym do wywożenia odpadów, c. jednym zestawem umożiwiającym wykonanie monitoringu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów (dokumenty składane na wezwanie zamawiającego, nie dotyczy oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej): 1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert , lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) odpisu z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 4) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; według wzoru określonego w załączniku nr 7 do SIWZ; 5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, według wzoru określonego w załączniku nr 8 do SIWZ; 6) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716), według wzoru określonego w załączniku nr 9 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postepowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; 1) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych, zgodnie z art. 7 ust. 1 i 6, art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r. poz. 299). W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postepowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda następujących dokumentów (dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego): 1) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. W przypadku polisy OC, Zamawiający wymaga dołączenia do dokumentu dowodów opłacenia wymagalnych składek, zgodnie z przewidzianym w warunkach polisy schematem płatności. Uwaga! Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa powyżej może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego warunku. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postepowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów (dokumenty składana na wezwanie Zamawiającego): 1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (wg wzoru druku zał. nr 5 do SIWZ), 2) dowody określające, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie i prawidłowo ukończone; Uwaga! Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 3) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wg wzoru druku zał. nr 6 do SIWZ) ;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
16.1 Zgodnie z postanowieniami niniejszej Specyfikacji Wykonawcy zobowiązani są złożyć w ofercie następujące dokumenty oraz oświadczenia: 1) formularz ofertowy (według załączonego druku, załącznik nr 1 do SIWZ), 2) dowód wpłacenia (wniesienia) wadium (załącznik Wykonawcy), 3) oświadczenie określone w pkt. 11.1 niniejszej SIWZ, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24, ust.1, pkt. 12 - 23 oraz art. 24. ust. 5 pkt. 1, 4, 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych oraz spełnienia warunków udziału (załącznik nr 2 i nr 3 do SIWZ), 4) zobowiązanie podmiotu na którego zasoby powołuje się Wykonawca (jeśli dotyczy, załącznik Wykonawcy). 5) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 6) pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 16.1.5 i 16.1.6 powinno być przedstawione w formie oryginału, ewentualnie w formie poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii. 7) dokument/y potwierdzający/e, że osoba/y podpisująca/e ofertę i inne oświadczenia lub dokumenty lub udzielająca/e pełnomocnictwa - jest umocowana do reprezentowania Wykonawcy (w odniesieniu do pełnomocnictwa - była upoważniona do reprezentowania Wykonawcy w dacie udzielenia pełnomocnictwa), chyba że umocowanie wynika z dokumentu/ów dostępnych dla Zamawiającego w myśl art. 26 ust.6 ustawy Pzp.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
warunki płatności 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.