Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3897z ostatnich 7 dni
13522z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa drogi gminnej

Przedmiot:

Przebudowa drogi gminnej

Data zamieszczenia: 2018-05-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Kolbuszowa
ul. ul. Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
powiat: kolbuszowski
tel. +48172271333, faks +48172272939
Województwo: podkarpackie
Miasto: Kolbuszowa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa drogi gminnej - łącznik od ul. S. Krzaklewskiego do ul. Prof. Żytkowskiego w Kolbuszowej w km 0+000 - 0+139
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: ,,Przebudowa drogi gminnej - łącznik od ul. S. Krzaklewskiego do ul. Prof. Żytkowskiego w Kolbuszowej w km 0+000 - 0+139" Zamówienie obejmuje: ,,Przebudowa drogi gminnej - łącznik od ul. S. Krzaklewskiego do ul. Prof. Żytkowskiego w Kolbuszowej w km 0+000 - 0+139" Zakres robót obejmuje przebudowę drogi gminnej wewnętrznej na długości 139 m oraz budowę odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia. Budowa gazociągu obejmuje roboty montażowe z rur PE O110 długości L=92 m i rur PE O40 długości L=7 m oraz niezbędne przełączenia i zabezpieczenia. Roboty drogowe obejmują: roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, wykonanie podbudowy i nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz regulację pionową urządzeń podziemnych i zabezpieczenie rurami ochronnymi kabli teletechnicznych i energetycznych. Konstrukcja nawierzchni na jezdni (szerokość jezdni: 3,5 m, obramowanie jezdni krawężnikiem 15x30): nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grub. 8cm, podsypka cementowo-piaskowa, grub. 5cm, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grub. 15cm, podbudowa z chudego betonu C8/10, grub. 15cm, warstwa odcinająca z piasku, grub. 10cm. Konstrukcja nawierzchni na chodniku i zjazdach (szerokość chodnika: 1,3 m, szerokość zjazdów zmienna, obramowanie obrzeżem 8x30): nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grub. 8cm, podsypka piaskowo-żwirowa, grub. 5cm, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grub. 15cm, warstwa odcinająca z piasku, grub. 10cm. Szczegółowy zakres robót określony został w Projekcie Budowlanym (dot. budowy odcinka sieci gazowej) oraz Materiały do zgłoszenia (dot. branży drogowej), Specyfikacjach Technicznych oraz Przedmiarach Robót z zastrzeżeniem, że przy konstruowaniu ceny oferty podstawą są Projekt Budowlany i Materiały do zgłoszenia a Przedmiar ma charakter pomocniczy. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie czynności wskazanych w dokumentacji projektowej - projekt budowlany, materiały do zgłoszenia (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia) i w przedmiarach robót (załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia). UWAGA: Jeżeli SIWZ lub załączniki do SIWZ w tym dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe, pochodzenie, normy aprobaty techniczne, patenty. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy PZP dopuszcza składania ,,produktów równoważnych". Wszelkie ,,produkty" pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów/ produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i użytkowych. Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia o zachowaniu parametrów wymaganych przez Zamawiającego leży po stronie składającego ofertę. Materiały równoważne w żadnym stopniu nie mogą obniżyć standardu i nie mogą zmienić zasad oraz rozwiązań technicznych przyjętych w dokumentacji projektowej, a tym samym nie mogą powodować konieczności przeprojektowania jakichkolwiek elementów, ani nie mogą pozbawiać Użytkownika żadnych wydajności, funkcjonalności, użyteczności opisanych lub wynikających z dokumentacji projektowej. Wykonawca składający ofertę równoważną będzie zobowiązany do udowodnienia zamawiającemu, że oferowane przez niego urządzenia lub materiały są równoważne w stosunku do zaproponowanych w projekcie. Wykonawca przedstawi niezbędne informacje dotyczące przyjętych do oferty materiałów potwierdzające równoważność oferowanych urządzeń w stosunku do zaproponowanych w dokumentacji projektowej. Realizacja przedmiotu zamówienia musi być zgodna z ofertą i SIWZ, w szczególności z: Dokumentacją techniczną (Rozdział IV), Istotnymi postanowieniami umowy (Rozdział V), Przedmiarami robót (Rozdział III ) - przedmiar ma charakter pomocniczy

Dokument nr: 500100289-N-2018, ZP.271.1.15.2018

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
W dniu 29.03.2018r. Zamawiający, tj. Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa opublikowała w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 538402-N-2018 oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.kolbuszowa.pl ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej - łącznik od ul. S. Krzaklewskiego do ul. Prof. Żytkowskiego w Kolbuszowej w km 0+000 - 0+139". Termin składania ofert upłynął w dniu 13.04.2018 r. o godzinie 10.00. Na w/w zadanie nie wpłynęła żadna oferta. Zamawiający w dniu 13.04.2018. unieważnił przedmiotowe postępowanie. Na podstawie art. 67 ust 4 Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Kolbuszowej, , Wolska 7, 36-100, Kolbuszowa, kraj/woj. podkarpackie

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.