Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3857z ostatnich 7 dni
14286z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty budowlano - remontowe w budynkach

Przedmiot:

Roboty budowlano - remontowe w budynkach

Data zamieszczenia: 2018-05-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Zbąszynek
ul. Rynek 1
66-210 Zbąszynek
powiat: świebodziński
tel. 683 849 140, faks 683 849 484
przetargi@zbaszynek.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Zbąszynek
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Roboty budowlano - remontowe w budynkach stanowiących mienie gminne"
- Część I - Wykonanie ocieplenia budynku przedszkola ul. Mała 8 w Zbąszynku. Roboty budowlane obejmują swoim zakresem: roboty rozbiórkowe, gruntowanie i wykonanie ocieplenia ze styropianu o grubości 10 cm, powierzchnia 1088 m2, ochrona narożników listwami metalowymi. Wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej tynkiem silikonowo silikatowym( kolor do ustalenia z inwestorem), obsadzenie nowych parapetów zewnętrznych stalowe proszkowo malowane w ilości 76 sztuk (rozmiar uzależniony od wielkości okien zaleca się wykonanie pomiarów w celu dokładnego przekalkulowania oferty). Rozebranie i wykonanie obróbek blacharskich murków ogniowych ok 42 m2. Roboty należy wykonać w terminie do 30 sierpnia 2018r. - Część II - Remont pomieszczeń sanitarnych w szkole podstawowej w Dąbrówce Wlkp. Wykonanie remontu dwóch pomieszczeń WC. W zakresie robót rozebranie ścianek działowych ok 7,5 m2, wykonanie nowych ścianek działowych z płyt piano - lub gazobetonowych ok 7,2 m2. Rozebranie płytek ceramicznych, wykonanie tynków wewnętrznych , wykonanie okładzin z płytek ceramicznych ścian i podłóg. Demontaż i ,,biały" montaż urządzeń sanitarnych montaż ościeżnic i drzwi wewnętrznych. Montaż z wykonaniem instalacji elektrycznej opraw oświetleniowych, montaż grzejników, wykonanie gładzi i malowania ścian wewnętrznych. Roboty należy wykonać do 30 września 2018 -Część III - Roboty remontowe lokal socjalny ul. Wojska Polskiego 5/4. W zakresie zadania jest wykonanie malowania lokalu, ułożenie nowych podług z paneli podłogowych i płytek ceramicznych, wstawienie drzwi oraz montaż ,,białej" armatury. Roboty obejmują również naprawę pieców kaflowych, wykonanie i podłączenie instalacji sanitarnych i wodnych. Termin wykonania robót do 30 czerwca 2018roku

Część nr: 1 Nazwa: Wykonanie ocieplenia budynku przedszkola ul. Mała 8 w Zbąszynku
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:. Roboty budowlane obejmują swoim zakresem: roboty rozbiórkowe, gruntowanie i wykonanie ocieplenia ze styropianu o grubości 10 cm, powierzchnia 1088 m2, ochrona narożników listwami metalowymi. Wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej tynkiem silikonowo silikatowym( kolor do ustalenia z inwestorem), obsadzenie nowych parapetów zewnętrznych stalowe proszkowo malowane w ilości 76 sztuk (rozmiar uzależniony od wielkości okien zaleca się wykonanie pomiarów w celu dokładnego przekalkulowania oferty). Rozebranie i wykonanie obróbek blacharskich murków ogniowych ok 42 m2. Roboty należy wykonać w terminie do 30 sierpnia 2018r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45453000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Remont pomieszczeń sanitarnych w szkole podstawowej w Dąbrówce Wlkp.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie remontu dwóch pomieszczeń WC. W zakresie robót rozebranie ścianek działowych ok 7,5 m2, wykonanie nowych ścianek działowych z płyt piano - lub gazobetonowych ok 7,2 m2. Rozebranie płytek ceramicznych, wykonanie tynków wewnętrznych , wykonanie okładzin z płytek ceramicznych ścian i podłóg. Demontaż i ,,biały" montaż urządzeń sanitarnych montaż ościeżnic i drzwi wewnętrznych. Montaż z wykonaniem instalacji elektrycznej opraw oświetleniowych, montaż grzejników, wykonanie gładzi i malowania ścian wewnętrznych. Roboty należy wykonać do 30 września 2018
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45453000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
gwarancja 40,00
cena 60,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Roboty remontowe lokal socjalny ul. Wojska Polskiego 5/4.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W zakresie zadania jest wykonanie malowania lokalu, ułożenie nowych podług z paneli podłogowych i płytek ceramicznych, wstawienie drzwi oraz montaż ,,białej" armatury. Roboty obejmują również naprawę pieców kaflowych, wykonanie i podłączenie instalacji sanitarnych i wodnych. Termin wykonania robót do 30 czerwca 2018roku.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45453000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 45453000-7,45410000-4,45431000-7,45442100-8,45421000-4,45310000-3

Dokument nr: 554743-N-2018, RIT.IV.271.10.2018

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.zbaszynek.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
dostarczenie ofert za pośrednictwem operatorów pocztowych lub osobiscie
Adres:
Urząd Miejski Zbąszynek ul. Rynek 1, 66-210 Zbąszynek - Sekretariat biuro nr 12

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-05-17, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-09-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Kierownik Budowy - (1 osoba) - wymagania: Osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych wydane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.jedn. Dz. U. 2017 poz. 1332, ze zm.), oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydanej na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które pozwalać będą na pełnienie funkcji Kierownika Budowy w zakresie niniejszego zamówienia. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t. jedn. Dz. U. 2017 poz. 1332, ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r. poz. 65); które pozwalać będą na pełnienie funkcji Kierownika Budowy w zakresie objętym umową;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (posiadanych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi) i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.