Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3897z ostatnich 7 dni
13522z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego

Data zamieszczenia: 2018-05-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Wejherowo
ul.Transportowa 1
84-200 Wejherowo,
powiat: wejherowski
58 677 97 01, 58 677 97 43 Fax : 58 677 97 00
oferty@ug.wejherowo.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Wejherowo,
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w miejscowościach: Bieszkowice, Bolszewo, Gowino, Kąpino, Gościcino, Łężyce na terenie Gminy Wejherowo
ZAPYTANIE OFERTOWE sygn. RZPiFZ.271.31.2018.MW
,,Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w miejscowościach: Bieszkowice, Bolszewo, Gowino, Kąpino, Orle, Gościcino, Łężyce na terenie Gminy
Wejherowo"
I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo
II. Tryb udzielania zamówienia:
Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami) zwanej dalej ,,ustawą Pzp" o wartości zamówienia nieprzekraczającej 30 tys. euro i zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Wejherowo przyjętym Zarządzeniem nr 204/2017 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 08 grudnia 2017r.
III. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w miejscowościach: Bieszkowice, Bolszewo, Gowino, Kąpino, Orle, Gościcino, Łężyce na terenie Gminy Wejherowo w podziale na 8 części:
1) część 1: wykonanie projektu instalacji oświetlenia drogowego ul. Leśnej w Bieszkowicach. Długość linii oświetlenia drogowego ok. 200 mb. Teren nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
2) Część 2: wykonanie projektu instalacji oświetlenia drogowego ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bolszewie wraz z likwidacją kolizji słupów energetycznych. Długość linii oświetlenia drogowego ok. 220 mb. Teren jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Uchwała nr XVIII/186/2016 z dnia 30.03.2016 r.
3) Część 3: wykonanie projektu instalacji oświetlenia drogowego ul. Równej i Wichrowe Wzgórza w Gowinie. Długość linii oświetlenia drogowego ok. 1480 mb. Teren jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Uchwała Nr XVII/153/2008 z dnia 13.03.2008 r.
4) Część 4: wykonanie projektu instalacji oświetlenia drogowego ul. Lipowej w Kąpinie (od skrzyżowania z ul. Wiejską do skrzyżowania z ul. Wierzbową). Długość linii oświetlenia drogowego ok. 472 mb. Powyższy teren jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego: Uchwała nr VII/70/2011 z dnia 29.04.2011 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego we wsi Kąpino w Gminie Wejherowo (z późn. zmianami)
5) Część 5: wykonanie projektu instalacji oświetlenia drogowego ul. Bukowej w Orlu. Długość linii oświetlenia drogowego ok. 350 mb. Teren objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Uchwała nr XVI/159/2016 z dnia 27.01.2016 r.
6) Część 6: wykonanie projektu instalacji oświetlenia drogowego ul. Grzybowej w Gościcinie. Długość linii oświetlenia drogowego ok. 150 mb. Teren nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
7) Część 7: wykonanie projektu instalacji oświetlenia drogowego ul. Cedrowej w Łężycach. Długość linii oświetlenia drogowego ok. 206 mb. Teren nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
8) Część 8: wykonanie projektu instalacji oświetlenia drogowego ul. Polnej w Bolszewie (od Skrzyżowania z ul. Hodowców do skrzyżowania z ul. Kanałową). Długość linii oświetlenia drogowego ok. 808 mb. Teren jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Uchwała nr XLI/434/2010 z dnia 29.03.2010 r.
2. Każda część stanowi odrębne zamówienie.
3. Zakres przedmiotu zamówienia dla każdej części obejmuje:
1) wykonanie mapy do celów projektowych,
2) uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, opinii i uzgodnień,
3) wykonanie projektu budowlanego - 6 egz.,
4) wykonanie projektu wykonawczego - 4 egz.,
5) wykonanie szczegółowych Specyfikacji Technicznych - 3 egz.,
6) wykonanie przedmiaru robót - 3 egz.,
7) wykonanie kosztorysu inwestorskiego - 3 egz.,
8) uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Wejherowie,
9) przygotowanie wersji elektronicznej dokumentacji tożsamej z wersją papierową - 2 egz.,
10) przygotowanie wersji elektronicznej zawierającej skan opieczętowanej dokumentacji projektowej, która uzyskała pozwolenie na budowę wraz z wszystkimi opiniami i uzgodnieniami - 2 egz.,
11) Dokonanie jednokrotnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w ciągu 7 dni od pisemnego wezwania Zamawiającego.
4. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego dostępne są na stronie internetowej http://wejherowo.e-mapa.net w ,,warstwie" ,,zagospodarowanie przestrzenne"
5. Wykonawca powinien dysponować niezbędnym sprzętem w zakresie realizacji w/w prac.
6. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udziela gwarancji na okres 36 miesięcy.

Dokument nr: RZPiFZ.271.31.2018.MW

Składanie ofert:
VIII. Miejsce i termin składania oferty:
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert drogą pisemną lub mailową.
2. Termin składania ofert: 16.05.2018 r. do godz. 10:00.
3. W przypadku składania ofert drogą pisemną, ofertę w zamkniętej opisanej kopercie, zawierającą wszystkie wymagane dane należy złożyć przed upływem terminu składania ofert, w oryginale na adres Zamawiającego, tj. Urząd Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo - Biuro Obsługi Klientów (decyduje data wpływu do urzędu).
Ofertę wówczas należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym w następujący sposób:
Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć). Adresat:..........................
OFERTA
Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w miejscowościach: Bieszkowice, Bolszewo, Gowino, Kąpino, Orle, Gościcino, Łężyce na terenie Gminy Wejherowo
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT __.__. 2018 r. godz.__.__
W przypadku braku powyższego opisu na kopercie, Zamawiający będzie traktował taką ofertę, jako ,,zwykłą" korespondencję i nie ponosi odpowiedzialności za jej otwarcie przed terminem otwarcia ofert.
4. W przypadku składania ofert drogą mailową, ofertę należy przesłać przed upływem terminu składania ofert na adres oferty@ug.wejherowo.pl (decyduje data wpływu na adres mailowy) podając w tytule wiadomości nazwę i nr postępowania (Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w miejscowościach: Bieszkowice, Bolszewo, Gowino, Kąpino, Orle, Gościcino, Łężyce na terenie Gminy Wejherowo RZPiFZ.271.31.2018.MW).
W przypadku braku opisu tytułu wiadomości, Zamawiający będzie traktował taką ofertę, jako ,,zwykłą" korespondencję.

Miejsce i termin realizacji:
V. Termin wykonania: dla każdej części do 15 grudnia 2018 r. (w tym do dnia 10 października 2018 r. - złożenie wniosku o pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym w Wejherowie)

Wymagania:
IV. Warunki udziału w postępowaniu:
1. Wykonawca składający ofertę musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. min. Jedną osoba posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, który będzie uczestniczył w realizacji niniejszego zamówienia. Zamawiający oceni spełnienie w/w warunku na podstawie złożonego oświadczenia w treści formularza ofertowego.
2. Wykonawca składający ofertę musi wykazać, że wykonał co najmniej jedno zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej instalacji oświetlenia drogowego.
W celu wykazania spełniania powyższego warunku, Wykonawca do oferty ma załączyć referencje, potwierdzające należyte wykonanie zamówienia.
V. Termin wykonania: dla każdej części do 15 grudnia 2018 r. (w tym do dnia 10 października 2018 r. - złożenie wniosku o pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym w Wejherowie)
VI. Wymagania dotyczące złożonej oferty oraz sposób obliczenia ceny.
W formularzu ofertowym należy podać cenę ryczałtową brutto (dla każdej części osobno), obejmującą kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia w ramach wskazanej części, z wykorzystaniem wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Dla każdej części Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego, pełnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia - wynikające zarówno z opisu przedmiotu zamówienia, warunków i obowiązków określonych w zapytaniu i we wzorze umowy, jak i własnej wiedzy
i doświadczenia oraz inne nie ujęte a konieczne z punktu widzenia Wykonawcy dla kompletności wyceny, w tym koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących. Jeżeli przy obliczaniu ceny Wykonawca pominie lub nie doszacuje roboty, których wykonanie jest niezbędne przy realizacji przedmiotu zamówienia, nie zostaną one dodatkowo opłacone po ich wykonaniu, gdyż Zamawiający uważać będzie, że zostały ujęte w cenie oferty.
IX. Istotne postanowienia umowne: wg załączonego projektu umowy.
Zamawiający wymagać będzie od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy zgodnej z postanowieniami zawartymi w załączonym projekcie umowy stanowiącym: załącznik nr 2.
X. Warunki płatności:
Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia na konto Wykonawcy, w ciągu 14 dni licząc od dnia złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru.
XI. Pouczenie:
1. Zamawiający zastrzega prawo odrzucenia oferty:
1) złożonej po terminie;
2) zawierającej błędy w obliczeniu ceny, niebędące oczywistymi omyłkami rachunkowymi.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) unieważnienia przedmiotowego zapytania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn;
2) zmiany warunków udziału w postępowaniu, jak również przesunięcia terminu składania ofert;
3) wyjaśnienia i uzupełnienia treści oferty.
3. Przesłanie informacji o wyborze oferty nie jest traktowane jako zawarcie umowy. Zawarcie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego ofertę wybrał o miejscu i terminie zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia. Nie podpisanie przez wykonawcę umowy na warunkach, w czasie i w miejscu określonym przez Zamawiającego, będzie jednoznaczne z uchylaniem się od zawarcia umowy i odrzuceniem oferty Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej oferty.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.