Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3857z ostatnich 7 dni
14286z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa sieci wodociągowej

Przedmiot:

Budowa sieci wodociągowej

Data zamieszczenia: 2018-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Spiczyn
Spiczyn 10 C
21-077 Spiczyn
powiat: łęczyński
tel. 81 75-77-069 fax. 81 75-77-048
gmina@spiczyn.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Spiczyn
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
III. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest:
- budowa sieci wodociągowej długości około 377 m z przyłączem długości około 23 m do działki 248/1 w m. Jawidz gm. Spiczyn zgodnie z dokumentacja techniczną, przedmiarem robót oraz STWiOR, stanowiącymi załączniki do ogłoszenia,
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza sieci i przyłącza
- badania wody przez stację Sanitarno-Epidemiologiczną

Składanie ofert:
IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Oferty należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Spiczyn, 21-077 Spiczyn 10C, pokój Nr 6 do dnia 11 maja 2018 r. do godz. 1300.

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin wykonania zamówienia.
1) rozpoczęcie - po podpisaniu umowy
2) przekazanie placu budowy - do 7 dni po podpisaniu umowy
3) zakończenie - do 31 lipca 2018 r.- oznacza to protokolarny odbiór przedmiotu zamówienia

Wymagania:
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, o wartości min. 80 000 zł brutto każda oraz załączy dowody, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,
2) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 70 000 zł,
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tzn. Wykonawca winien wykazać, że w okresie realizacji zamówienia będzie dysponował min. jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt. 1 i 3 winien spełniać jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy wspólnie. Warunki określone w pkt. 2 powinien spełniać każdy z Wykonawców oddzielnie.
3. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów.
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę):

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, zgodny z zał. Nr 3.
2) wykaz osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia.
2. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
VII. Sposób porozumiewania się z zamawiającym.
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać pisemnie, faxem lub e-mailem.
VIII. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zgodną z niniejszymi wymogami.
2. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
3. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby.
4. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej, podpisanej i opieczętowanej kopercie z napisem ,,Oferta na budowę sieci wodociągowej z przyłączem do działki 248/1 w m. Jawidz gm. Spiczyn".
5. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
6. Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy.
X. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz ich znaczenie.
Kryterium wyboru oferty i ich znaczenie - 100 % cena ofertowa.
Za najniższą cenę ofertową przyznaje się 100 punktów.
Ilość punktów ustalona zostanie przez podzielenie ceny najniższej przez cenę badaną i pomnożenie przez 100 punktów.
XI. Istotne dla stron postanowienia umowne.
1. Przyszłe zobowiązania wykonawcy i zamawiającego reguluje załącznik Nr 2 do ogłoszenia. Przyjęcie warunków przetargu jest jednoznaczne z przyjęciem wzoru umowy proponowanym przez zamawiającego.
2. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy:
zmianę terminu przewidzianego na zakończenie robót z przyczyn:
a) wstrzymanie robót lub opóźnienie w zawarciu umowy z przyczyn leżących po stronie zamawiającego,
b) wystąpienie siły wyższej,
c) długotrwałe wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót w danej technologii (minimum 2 tygodnie),
d) wystąpienie konieczności wykonania robót dodatkowych.
XII. Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym prowadzone będą w złotych polskich.

XIII. Okres gwarancyjny na wykonanie zamówienia.
Wymagany okres gwarancyjny ustala się na 60 miesięcy od daty odbioru wykonania robót.
XIV. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru jakiejkolwiek oferty.

Uwagi:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczące wyboru wykonawcy robót o wartości poniżej 30.000 euro
na podstawie Zarządzenia Nr 12.2104 Wójta Gminy Spiczyn z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro.
II. Tryb udzielenia zamówienia.
1. Niniejsze ogłoszenie zawiera informacje i wytyczne dla wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne pod nazwą ,,Budowa sieci wodociągowej z przyłączem do działki 248/1 w m. Jawidz gm. Spiczyn".
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie Zarządzenia Nr 12.2104 Wójta Gminy Spiczyn z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro.

Kontakt:
2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: Jarosław Wójcik, Renata Grabowska - Urząd Gminy Spiczyn, 21-077 Spiczyn 10C, tel. 81 75-77-069, e-mail: gmina@spiczyn.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.