Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3818z ostatnich 7 dni
15171z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa emulsji asfaltowej

Przedmiot:

Dostawa emulsji asfaltowej

Data zamieszczenia: 2018-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o.
ul. Zajazd 8
09-100 Płońsk
powiat: płoński
tel. 23 662 35 49, faks 23 662 35 49
sekretariat@zdimplonsk.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Płońsk
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa emulsji asfaltowej C69 BP3 PU loco baza Zarządu Dróg i Mostów Sp. z o.o. 09-100 Płońsk, ul. Zajazd 8 do realizacji robót powierzonych przez Gminę Miasto Płońsk pn.: WYKONANIE POWIERZCHNIOWEGO UTRWALENIA DRÓG GRUNTOWYCH
3.Opis przedmiotu zamówienia. 3.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup emulsji asfaltowej klasy C69 BP3 PU wraz z dostawą na bazę ZDiM Sp. z o.o. przy ul. Zajazd 8, 09-100 Płońsk do powierzchniowego utrwalenia dróg gminnych. W ramach zamówienia przewiduje się dostawę około 200 ton emulsji asfaltowej, partiami w miarę potrzeb Zamawiającego. Przy wycenie dostawy, w celu określenia ceny ofertowej, Wykonawca uwzględni wszystkie koszty związane z zakupem i transportem. Czas dostawy wg wyboru Wykonawcy w czasie określonym w godzinach (minimalny termin realizacji dostawy od momentu zgłoszenia zapotrzebowania wynosi 24 godziny, maksymalny termin realizacji dostawy od momentu zgłoszenia zapotrzebowania wynosi 48 godzin), przekazywanego telefonicznie, faxem lub drogą e-mailową przez Zamawiającego. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie do dnia 31.10.2018 r. partiami - w zależności od potrzeb Zamawiającego (pojedyncza dostawa - w uzgodnieniu z Wykonawcą). Rozładunek emulsji (w ilości jednorazowej dostawy nie przekraczającej 10 ton) będzie możliwy w godzinach od 7.00 do 15.00. Emulsja asfaltowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w warunkach technicznych wydanych przez IBDiM oraz odpowiedniej aprobacie technicznej wydanej przez uprawnioną jednostkę i wg PN-EN 13808:2010. Podana ilość określa maksymalne zapotrzebowanie Zamawiającego w okresie trwania umowy. Oznacza to, że Zamawiający nie jest zobowiązany do realizacji pełnego zakresu przedmiotu zamówienia

CPV: 44113600-1

Dokument nr: 553755-N-2018, Siwz nr 4/2018

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zdimplonsk.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności
Adres:
ul. Zajazd 8, 09-100 Płońsk, Sekretariat

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-05-17, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-10-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-10-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów: 6.3.2.1 oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca, składa do Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do siwz).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
7.5. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego: a) Wypełniony druk OFERTA, stanowiący załącznik nr 1 do siwz, b) Formularz cenowy, wg załącznika nr 3 do siwz.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin realizacji dostawy od momentu zgłoszenia zapotrzebowania 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.