Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3857z ostatnich 7 dni
14286z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usunięcie skutków pożaru

Przedmiot:

Usunięcie skutków pożaru

Data zamieszczenia: 2018-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku
ul. Sandomierska 1
37-400 Nisko
powiat: niżański
Tel. 158412506
zamowienia@rceznisko.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Nisko
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
3. Przedmiot zamówienia
Usunięcie skutków pożaru:
Roboty budowlane - demontaż i montaż okładzin z płyt gipsowo - kartonowych ścian
Gruntowanie i malowanie farbami emulsyjnymi, wymiana opraw świetlówkowych, osadzenie okien w połaci
dachowej, wymiana wykładzin z tworzyw sztucznych, lakierowanie powierzchni drewnianych i metalowych
stolarki okiennej, wymiana elementów konstrukcyjnych w ścianach drewnianych, czyszczenie i mycie posadzek
z tworzyw sztucznych i wykładzin mineralnych oraz ścian i sufitów korytarza i balkonu, malowanie farbami
emulsyjnymi, czyszczenie i malowanie klatki schodowej, mycie mebli i ruchomości.
termin zakończenia robót: 15 czerwca 2018 r.
Przed złożeniem oferty dostępne jest dokonanie oględzin pomieszczeń i dokonanie pomiarów.

Dokument nr: SAG 26.13.2018

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 maja 2018r. o godz. 10 00 w gabinecie Dyrektora.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć do godziny 10.00 dnia 15 maja 2018 r.
Oferty mogą być złożone pisemnie:
a. w siedzibie Zamawiającego - w sekretariacie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, ul.
Sandomierska1, 37-400 Nisko
b. Dopuszczalne jest złożenie drogą elektroniczną na e-mail: zamówienia@rceznisko.pl
Uwaga!
W przypadku przesyłania oferty mailem prosimy o wyraźne oznaczenie oferty tak aby nie została ona
odczytana przez Zamawiającego jako spam. Dla bezpieczeństwa skutecznego przekazania informacji w
przypadku składania oferty e-mailem prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem w celu
wydrukowania oferty.
a) Zaleca się, aby ofertę sporządzić na załączonym druku ,,Formularz oferty".
b) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert nie zostanie rozpatrzona.
c) Ofertę sporządzić należy w języku polskim.

Wymagania:
4. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia, w tym projekt umowy.
1. Wykonawca zapewni najniższą cenę na rynku, wykona powierzone prace zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania tego rodzaju robót, przepisami prawa
budowlanego, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
5. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:
Cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia - zaproponowana cena uwzględniać powinna wszelkie koszty
związane z realizacją zamówienia.
6. KRYTERIUM WYBORU OFERTY
1. Cena ofertowa (waga kryterium) 60%
2. Termin płatności (waga kryterium) 40%
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która zdobędzie największą liczbę punktów, w
których:
ad. 1 cena ofertowa:
Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę otrzyma 60 pkt, pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów,
według wzoru:
cena oferty najniższej
liczba punktów = ----------------------------- x 100 x 60%
cena oferty badanej
ad. 2 termin płatności - 40%
Oferta z najdłuższym terminem płatności otrzyma 40 pkt, pozostałe oferty odpowiednio mniej punktów, według
wzoru:
termin płatności podany w badanej ofercie
liczba punktów = ------------------------------------------------------------ x 100 x 40%
najdłuższy termin płatności spośród wszystkich ofert
Uwaga! Termin płatności należy podać w pełnych dniach - nie krócej niż 14 dni i nie dłużej niż 30 dni.
7. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
a) Cena w ofercie musi być wyrażona cyfrowo i słownie jako cena brutto.
b) Wszystkie wartości powinny być liczone do dwóch miejsc po przecinku.
c) Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia.
d) Cena może być tylko jedna.
e) Cena podana przez wykonawcę nie będzie podczas wykonywania umowy podlegały waloryzacji,
stosownie do postanowień zawartych w treści umowy.
f) Cena ofertowa musi zawierać wszelkie wydatki oraz ryzyko związane z koniecznością
zrealizowania przedmiotu zamówienia.
9. WYBÓR WYKONAWCY REALIZUJĄCEGO ZLECENIE:
Zamawiający wybierze wykonawców na podstawie złożonych ofert, Wykonawca, którego oferta zostanie
wybrana, zostanie powiadomiony przez Zamawiającego o jego decyzji. Od decyzji Zamawiającego nie
przysługują środki odwoławcze.
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami).
Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) zakończenia postępowania bez wyłonienia najkorzystniejszej oferty na każdym etapie
postępowania bez podania przyczyn,
b) udzielenia zamówienia wybranemu Wykonawcy w postępowaniu ofertowym, po ustaleniu
wszystkich istotnych dla Zamawiającego elementów zamówienia,
c) braku odpowiedzi na ofertę, co nie może zostać odczytane jako przyjęcie oferty,
d) odrzucenia oferty w następujących sytuacjach:
jej treść nie odpowiada treści określonej w zapytaniu ofertowym,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jest nieważna,
wpłynęła do Zamawiającego po terminie przewidzianym na wpływ oferty.
e) zaproszenia Wykonawców, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, do złożenia ofert
dodatkowych lub do negocjacji w terminach określonych przez Zamawiającego.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe lub biorący udział w negocjacjach, nie mogą zaoferować cen wyższych
niż zaoferowane w pierwszych złożonych ofertach, a także nie mogą zaoferować innych warunków oferty
podlegających ocenie zgodnie z kryteriami oceny ofert, gorszych niż w pierwszych złożonych ofertach.
W przypadku złożenia ofert dodatkowych lub przeprowadzenia negocjacji, Zamawiający wybiera ofertę
najkorzystniejszą uwzględniając nowe oferty, o których mowa w ust.9e).

Kontakt:
Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:
Mirosława Rogowska
Tel. 158412506

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.