Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3818z ostatnich 7 dni
15171z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie dokumentacji projektowej

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2018-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Szczecinek
Plac Wolności 13,
78-400 Szczecinek
powiat: szczecinecki
673-00-10-209, tel. 0-94 3714129, faks 0-94 3740254, tel. 94 37 141 65.
urzad@um.szczecinek.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecinek
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej budowy następujących obiektów:
1.1 oświetlenie terenu parkingu i chodnika przy ul. Zamkowej w Szczecinku - Zał.l. (działki nr 411, 328 obr. 13) 2 nowymi słupami oświetlenia ulicznego z 4 pojedynczymi wysięgnikami oraz 4 nowymi oprawami typu LED i podłączeniem do istniejącej sieci oświetleniowej przy ul. Zamkowej, której właścicielem jest Miasto Szczecinek;
1.2 oświetlenie drogi przy ul. Strażackiej 3 w Szczecinku -Zał. 2. (działka nr 401/9 obr. 13) 1 latarnią oświetlenia ulicznego pochodzącą z demontażu, w tym wykonania projektu oświetlenia oraz podłączeniem do istniejącej sieci oświetleniowej przy ul. Strażackiej lub przy Pl. Sowińskiego, których właścicielem jest Miasto Szczecinek;
1.3 oświetlenie terenu chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Jagiełły 56 a-e w Szczecinku na odcinku o długości ok. 80 m - Zał. 3. (działki nr 513/1, 505/7, 539, 569 obr. 7) 3 latarniami oświetlenia ulicznego pochodzącymi z demontażu oraz podłączeniem do istniejącej sieci oświetleniowej przy ul. Karlińskiej, której właścicielem jest Miasto Szczecinek;
1.4 oświetlenie terenu placu zabaw i śmietnika przy ul. Limanowskiego 20 w Szczecinku -Zał. 4. (działki nr 781/3,781/2 obr. 13) 1 latarnią oświetlenia ulicznego pochodzącą z demontażu i podłączeniem do istniejącej sieci oświetleniowej przy ul. Limanowskiego, której właścicielem jest Miasto Szczecinek;
1.5 oświetlenie terenu projektowanego wybiegu dla psów przy ul. Wodociągowej w Szczecinku oraz terenu części drogi osiedlowej przy ul. Wodociągowej 1 - Zał. 5. (działki nr 4/4, 4/2, 3/13, 3/14, 3/3 obr. 13) 5 latarniami oświetlenia ulicznego pochodzącymi z demontażu zasilanych z nowego przyłącza, którego właścicielem będzie Miasto Szczecinek;
1.6 oświetlenie terenu wybiegu dla psów przy ul. Kościuszki w Szczecinku - Zał. 6. (działka nr 6 obr. 12) 2 słupami oświetlenia ulicznego z podwójnymi wysięgnikami oraz 4 oprawami pochodzącymi z demontażu i podłączeniem do istniejącej sieci
oświetleniowej przy ul. Kościuszki lub przy ścieżce biegnącej wzdłuż Jez. Trzesiecko, których właścicielem jest Miasto Szczecinek;
1.7 oświetlenie terenu chodnika i drogi przy ul. Kopernika w Szczecinku na odcinku o długości ok. 90 m przy Niepublicznym Przedszkolu ,,Słoneczko" w Szczecinku - Zał. 7. (działka nr 529 obr. 13) 3 latarniami oświetlenia ulicznego pochodzącymi z demontażu, w tym wykonanie projektu oświetlenia, zasilanych z nowego przyłącza, którego właścicielem będzie Miasto Szczecinek;
1.8 oświetlenie terenu przebudowanego chodnika przy ul. Bagiennej w Szczecinku na odcinku o długości ok. 220 m, od ul. Winnicznej do garaży przy ul. Wyszyńskiego -Zał. 8a, 8b, 8c (działka nr 498 obr. 13) 8 latarniami oświetlenia ulicznego pochodzącymi z demontażu oraz podłączeniem do istniejącej sieci oświetleniowej przy ul. Winnicznej, której właścicielem jest Miasto Szczecinek;
1.9 oświetlenie terenu drogi przy ul. Krajobrazowej w Szczecinku od skrzyżowania z ul. Turystyczną na odcinku o długości ok. 130 m - Zał. 9. (działki nr 231/2, 231/3 obr. 28) 4 latarniami oświetlenia ulicznego pochodzącymi z demontażu, w tym wykonanie projektu oświetlenia oraz podłączeniem do istniejącej sieci oświetleniowej przy ul. Turystycznej, której właścicielem jest Miasto Szczecinek;
1.10 oświetlenie terenu chodnika i drogi przy ul. Warszawskiej w Szczecinku na odcinku o dług. ok. 130 m od ul. Klasztornej do ul. Warcisława IV - Zał. 10 (działka nr 154 obr. 20) 4 nowymi słupami i 4 nowymi oprawami oświetleniowymi typu LED, w tym wykonanie projektu oświetlenia oraz podłączeniem do istniejącej sieci oświetleniowej przy ul. Klasztornej, której właścicielem jest Miasto Szczecinek;
1.11 oświetlenie terenu drogi osiedlowej przy ul. Polnej 33a-g w Szczecinku o długości ok. 160 m - Zał. 11. (działka nr 28/24 obr. 7) 5 lataniami oświetlenia ulicznego pochodzącymi z demontażu, w tym wykonanie projektu oświetlenia, zasilanych z nowego przyłącza, którego właścicielem będzie Miasto Szczecinek.
2. Zakres wykonania dokumentacji projektowej dla w/w obiektów obejmuje:
2.1 uzyskanie kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego niezbędnej do wykonania projektu budowlanego;
2.2 opracowanie projektu budowlanego wraz z projektem wykonawczym - 5 egz.;
2.3 uzgodnienia projektu budowlanego;
2.4 opracowanie przedmiaru robót w/g KNR - 3 egz.;
2.5 opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów - 5 egz.;
2.6 opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych -3 egz.;
2.7 opracowanie szczegółowego kosztorysu inwestorskiego - 2 egz.;
2.8 spisanie ewentualnych umów o udostępnienie terenu z wszystkimi właścicielami działek;
2.9 uzyskanie ewentualnych warunków technicznych;
2.10 sporządzenie wniosku o pozwolenie na budowę;
2.11 uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji i uzgodnień.
3. Dokumentacja projektowa powinna zostać opracowana w formie pisemnej - papierowej w ilości egzemplarzy jak w ust. 2 oraz w 4 egz. w formie elektronicznej na płycie CD, po 2 egz. z możliwością oraz bez możliwości edycji: pliki tekstowe w formacie doc i pdf, fotografie w formacie tif lub jpg, rysunki w formacie dwg i pdf, przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie w formacie ath i pdf.
4. Przy projektowaniu oświetlenia w/w obiektów należy zastosować pochodzące z odzysku słupy oświetleniowe i wysięgniki wykazane w Zał. 12. oraz n/w oprawy oświetleniowe:
- oprawa JET1 70W - 8 szt.,
- oprawa CIVIC 1 100W - 4 szt.,
- oprawa CMC 1 150W - 116 szt.,
- oprawa SPG 340/100W - 6 szt.,
- oprawa SPG 340/150W - 15 szt.,
- oprawa SGS 101/70W - 11 szt.,
- oprawa Lunoida 150W - 6 szt.,
- oprawa stylowa (gwint gazowy 34 mm) Nerine 70W - 5 szt.,
- oprawa stylowa (gwint gazowy 34 mm) Nerine 150W - 37 szt.
5. W przypadku gdy Zamawiający wskazał wykonanie oświetlenia przy zastosowaniu nowych słupów i opraw oświetleniowych typu LED, powinny one spełniać następujące wymagania:
- Projektowane słupy winny być słupami stalowymi ocynkowanymi, stożkowymi, okrągłymi, przystosowanymi do posadowienia bezpośrednio w gruncie i montażu wysięgników lub opraw.
- Jako projektowane źródła światła należy stosować lampy LED o temperaturze barwowej ok. 4 000 K. Oprawy powinny spełniać możliwość oświetlenia dróg i placów zgodnie z odpowiednio dobranymi klasami oświetlenia przy współczynniku utrzymania 0,7. Oprawy powinny posiadać wbudowany układ zasilający z możliwością indywidualnej redukcji strumienia o 25% w godz. 21-5, posiadać min. IP65, być wykonane w II klasie ochronności, mieć wbudowane zabezpieczenie przepięciowe min 6 kV. Trwałość źródeł światła powinna być nie mniejsza niż 50 000 h. Przykładowy typ oprawy do zastosowania: Philips UniStreet typ BGP.

Dokument nr: K.7013.9.2.2018

Składanie ofert:
VIII. Miejsce oraz termin składania ofert.
Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecinka, Plac Wolności 13, 78-400 Szczecinek w terminie do dnia 14.05.2018 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin wykonania zamówienia.
1. Rozpoczęcie - maj 2018 r.
2. Zakończenie - 31.07.2018 r.
Terminem zakończenia prac jest termin przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz złożenie wniosków o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego w Szczecinku.
Zapłata wynagrodzenia należnego wykonawcy za wykonane prace nastąpi fakturą VAT wystawioną na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego opracowania, płatną w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

Wymagania:
IV. Termin związania ofertą.
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 14 dni.
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
1. Spełnienie warunków art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
2. Niepodleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 Pzp Prawa zamówień publicznych.
Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania tych warunków na podstawie dostarczonych oświadczeń lub dokumentów. Warunki będą oceniane wg formuły spełnia-nie spełnia.
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
4. Wypełniony formularz ofertowy.
VII. Opis sposobu przygotowywania ofert.
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania.
3. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy.
4. Do oferty należy załączyć dokumenty wymienione w sekcji VI.
5. Ofertę złożyć w zamkniętej kopercie, która powinna być opatrzona napisem ,,Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia 11 obiektów na terenie miasta Szczecinek" oraz identyfikacją wykonawcy.
IX. Opis sposobu obliczenia ceny.
Wykonawca podaje cenę ryczałtową brutto w zł w formularzu ofertowym, za całe zadanie objęte zamówieniem, zawierającą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i niezbędne do jego zakończenia bez możliwości jej zmiany w trakcie trwania umowy, /wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego zgodnie z art. 632 K. c./.
X. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty kryterium:
Cena oferty brutto - waga 100 %
Oferty oceniane będą punktowo. O wyborze najkorzystniejszej oferty zdecyduje największa liczba zdobytych punktów.
XI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.
Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

Kontakt:
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami ze strony zamawiającego jest: Jan Zaremba - Inspektor Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta Szczecinek, tel. 94 37 141 65.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.