Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3818z ostatnich 7 dni
15171z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Świadczenie kompleksowej obsługi technicznej systemów instalacji sanitarnej i...

Przedmiot:

Świadczenie kompleksowej obsługi technicznej systemów instalacji sanitarnej i wodno-kanalizacyjnej

Data zamieszczenia: 2018-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centrum Informatyki Resortu Finansów w Radomiu
ul. Samorządowa 1
26-601 Radom
powiat: Radom
tel. 22 694 51 46, faks 48 367 36 73
agnieszka.markiewicz@mf.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Radom
Wadium: 5 800 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Świadczenie kompleksowej obsługi technicznej systemów instalacji sanitarnej i wodno-kanalizacyjnej zainstalowanych w Centrum Informatyki Resortu Finansów
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej obsługi technicznej systemów instalacji sanitarnej i wodno-kanalizacyjnej zainstalowanych w Centrum Informatyki Resortu Finansów w Radomiu zwanej dalej ,,Usługą". 2. Zakres wyżej wymienionej obsługi obejmuje: 2.1. konserwacje systemów instalacji sanitarnej i wodno-kanalizacyjnej wyszczególnionych poniżej: 2.1.1. Zbiorniki PD1,2,3 oraz Osadniki wirowe; 2.1.2. Instalacje zewnętrzne przepompownie; 2.1.3. Przepompownie zieleni; 2.1.4. Zestaw do odzysku ciepła DK - wymienniki na dachu technicznym, zbiornik w łączniku; 2.1.5. Zmiękczacz wody 2.1.6. Instalacja liczników 2.1.7. zestaw hydroforowy VILO 2.2. naprawy, które będą realizowane w przypadku faktycznego wystąpienia awarii. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zakresem czynności konserwacyjnych dla poszczególnych systemów oraz terminami ich wykonania zawiera Załącznik nr 1 do Wzoru Umowy stanowiącej Załącznik C do SIWZ

CPV: 50700000-2,50500000-0

Dokument nr: 554440-N-2018, PN/7/18/GKYR

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://www.cirf.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/powyzej-30000-eur

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W formie pisemnej
Adres:
Centrum Informatyki Resortu Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-05-16, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2021-12-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które: a) posiadają potwierdzoną certyfikatem lub innym dokumentem wiedzę w zakresie konserwacji pomp Grundfos, sterowników Jazz oraz pomp Vilo; b) posiadają ważne na dzień składania ofert świadectwa kwalifikacyjne, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003r., nr 89 poz. 828 z późniejszymi zmianami) uprawniające do wykonywania czynności eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV. Zamawiający nie wskazuje liczby osób, którymi musi dysponować Wykonawca w obszarze opisanym wyżej. Oznacza to, że powyższe wymagania mogą być spełnione przez kilka osób, z których każda posiada wymagane uprawnienia w węższym zakresie, a wszystkie razem posiadają pełny zakres uprawnień, lub przez jedną osobę posiadającą wszystkie wymagane uprawnienia. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia kilku uprawnień i funkcji przez jedną osobę, przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymagań dla poszczególnych uprawnień i funkcji.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy; c) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; d) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; e) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); f) oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co wykonawcy, którzy złożyli odrębne oferty w postępowaniu. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Zaleca się użycie wzoru stanowiącego Załącznik B do SIWZ - o ile Wykonawca nie przesłał ich Zamawiającemu zgodnie z postanowieniem ROZDZIAŁU XXIV ust 3 SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Załącznik B do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. b) Formularz oferty z załącznikami. c) Pełnomocnictwo (o ile dotyczy). d) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania . Jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji innych podmiotów - załącza do oferty zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto oferty 60,00
Czas reakcji na zgłoszenie Awarii 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.