Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3857z ostatnich 7 dni
14286z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie poziomów i pionów wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania

Przedmiot:

Wykonanie poziomów i pionów wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania

Data zamieszczenia: 2018-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
ul. Okrzei 14
06-400 Ciechanów
powiat: ciechanowski
tel. (023) 672 52 76 fax. 672 38 18
Województwo: mazowieckie
Miasto: Ciechanów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie poziomu i pionów wewnętrznej instalacji centralnego
ogrzewania, przystosowanie pomieszczenia na węzeł cieplny i wykonanie wewnętrznej instalacji
centralnego ogrzewania w 8 lokalach mieszkalnych w budynku mieszkalnym przy
ul. 17 Stycznia 48 w Ciechanowie, w zakresie szczegółowo określonym w projekcie
budowlanym, przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
Zakres robót obejmuje:
1. Wykonanie pionów i poziomów centralnego ogrzewania z rur stalowych cienkościennych o połączeniach zaciskowych w pomieszczeniach piwnicznych i na klatkach schodowych.
2. Montaż otulin termoizolacyjnych na rurociągach j.w.
3. Wykonanie niezbędnych przebić w ścianach i stropach dla przeprowadzenia rurociągów.
4. Naprawa miejsc po wykonanych przebiciach.
5. Przystosowanie pomieszczenia piwnicznego na węzeł cieplny zgodnie z opracowanym projektem budowlanym, przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.
6. Badanie sprawności przewodów wentylacyjnych i nawiewnych w pomieszczeniu węzła z wystawieniem protokołu kominiarskiego.
7. Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w 8 lokalach mieszkalnych - lok. nr 1a,1b,1c,2,3a,3b,4b i 5, zgodnie z opracowanym projektem budowlanym, przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Do wyceny przyjąć grzejniki aluminiowe żeberkowe dla podanych mocy w projekcie budowlanym.
8. Wykonanie prób szczelności i płukanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z wystawieniem stosownych protokółów w zakresie w/w zamówienia oraz wszystkie inne roboty nie wyszczególnione wyżej a wyszczególnione w projekcie budowlanym, przedmiarze robót i specyfikacji wykonania i odbioru robót.
Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej na w/w obiekcie po ustaleniu terminu
z Zamawiającym oraz zapoznać się z dokumentacją projektową. Do obowiązków Wykonawcy
należy organizacja pracy, naprawa ewentualnych szkód powstałych z winy Wykonawcy oraz
nadzór nad całością prowadzonych prac.

Dokument nr: 48/2018

Specyfikacja:
4. Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego: TBS Sp. z o.o.- DRI ul. Wyzwolenia 10a
Ciechanów pok. nr 1 lub ze strony internetowej Zamawiającego www.tbsciechanow.pl
Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej
szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: j.w.,
tel. (023)672-23-04

Składanie ofert:
12. Miejsce i termin złożenia ofert: oferty należy złożyć do dnia 17.05.2018 roku, do godziny 10,00
w kancelarii zamawiającego Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie
ul. Okrzei 14 pokój nr 3, parter.

Miejsce i termin realizacji:
3. Wymagany okres wykonania zamówienia 60 dni od daty przekazania budynku do wykonania
robót.

Wymagania:
6. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie analizy złożonych ofert.
Zastrzega się możliwość swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania
przyczyny.
7. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia :
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie
z wymaganiami ustawowymi,
b) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub
czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
c) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem
ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania
danego zamówienia,
d) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
Dokumenty wymagane do złożenia oferty:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
ewidencji działalności gospodarczej albo inny dokument uprawniający Wykonawcę do
występowania w obrocie prawnym, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert,
b) wypełniony i podpisany formularz ofertowy - zał. nr 1,
c) wyceniony i podpisany przedmiar robót - zał. nr 2,
d) oświadczenie podpisane przez osobę uprawnioną o braku zaległości podatkowych
i regularnym płaceniu składek ubezpieczeniowych,
e) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat robót o podobnym zakresie i charakterze,
f) referencje potwierdzające, że roboty o których mowa wyżej zostały wykonane z należytą
starannością.
8. Warunki umowy:
- o miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem, - umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego
zapytania oraz danych zawartych w ofercie.
9. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz formę jego
wniesienia (jeżeli jest wymagany): od wykonawcy, którego oferta zostanie wyłoniona w przetargu
będzie wymagane wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w wysokości: 5% ceny ofertowej brutto przedstawionej w formularzu ofertowym
Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy przed jej podpisaniem jednak nie później niż w dniu jej podpisania w
w jednej lub kilku następujących formach: - w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy zamawiającego z adnotacją ,,zabezpieczenie
należytego wykonania umowy - Instalacja centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym
przy ul. 17 Stycznia 48 w Ciechanowie ".
- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,
z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, - w gwarancjach bankowych, - w gwarancjach ubezpieczeniowych, - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z
2007 r. Nr 42, poz. 275).
Dopuszcza się również: - w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo -
kredytowej, - przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub
jednostkę samorządu terytorialnego, - przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawów. 10. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na zakres objęty niniejszym zamówieniem na okres nie
krótszy niż 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego całego zakresu robót.
11 Sposób przygotowania ofert:
ofertę należy sporządzić na załączonym druku formularza ofertowego (zał. nr 1).
Cenę oferty należy obliczyć w oparciu o załączony projekt budowlany, przedmiar robót
(zał. nr 2), specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót i dokonaną wizję lokalną obiektu.
Ofertę należy przygotować w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,
nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób:
nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, z adnotacją "Zapytanie ofertowe
nr sprawy 48/2018r. - wykonanie poziomów i pionów centralnego ogrzewania oraz
przystosowanie pomieszczenia na węzeł cieplny i wykonanie wewnętrznej instalacji c.o.
w 8 lokalach mieszkalnych w budynku mieszkalnym przy ul. 17 Stycznia 48 w Ciechanowie".

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.