Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
578z dziś
2938z ostatnich 7 dni
11360z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa dróg na obszarach wiejskich

Przedmiot:

Budowa dróg na obszarach wiejskich

Data zamieszczenia: 2018-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15
48-300 Nysa
powiat: nyski
tel : 48 77 4080500 fax : 48 77 4332705
Województwo: opolskie
Miasto: Nysa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa i opis przedmiotu zamówienia.
Budowa dróg na obszarach wiejskich - Goświnowice, ul. Szkolna - III etap
Wykonanie robót oznaczono na załączniku graficznym kolorem czerwonym .
Szczegółowy zakres robót jest ujęty w projekcie i przedmiarze robót.

Otwarcie ofert: Miejsce oraz termin otwarcia ofert -
Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15 w pokoju nr
230 (II piętro) w dniu 16.05.2018r. o godzinie 12;15.

Składanie ofert:
1. Miejsce oraz termin składania ofert -
Urząd Miejski Nysa ul. Kolejowa 15; sekretariat
Burmistrza Nysy pok. nr 102 (I piętro) - do dnia
16.05.2018 r. do godziny 12;00
Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę
(paczkę) należy opisać następująco:

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia : 03.08.2018r

Wymagania:
Przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy.
Przed złożeniem oferty wyceny należy dokonać wizji w terenie i uwzględnić roboty, które mogą
wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.
5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków.
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą spełniać warunki, udziału w
postępowaniu dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana
będzie w oparciu o załączone oświadczenie.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia.
Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o dotychczasowe realizowane
zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat wykonał minimum

3 roboty budowlane polegające na budowie lub remoncie obiektów sportowych o wartości minimum
50 000 zł. brutto - każda robota.*
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zobowiązany jest
wykazać, że do realizacji zamówienia wskaże osoby odpowiedzialne za wykonawstwo robót
(przewidzianych do pełnienia funkcji kierownika budowy i robót), posiadające uprawnienia w branży:
konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej oraz instalacje i sieci kanalizacyjne.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana
będzie w oparciu o załączone oświadczenie.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona
w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia, wg formuły ,,spełnia - nie spełnia".
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt.5 Wykonawca
zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w zaproszeniu.
3) wykaz robót budowlanych wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z
dowodami_określającymi, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi czy
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
4) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia*.
7. Termin związania ofertą.
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
8. Opis sposobu przygotowywania oferty.
1. Wymagania podstawowe.
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.
2) Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania
ofert częściowych i wariantowych .
3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z
dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub
pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów)
upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być
podpisane przez wszystkie te osoby.
4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie
czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby.
6) Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone
przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne
podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te
przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
2. Zawartość oferty.
Kompletna oferta musi zawierać:
1) formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego
zaproszenia,
2) dokumenty wymienione w pkt 6 niniejszego zaproszenia
3) kosztorys ofertowy
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający, bez ujawniania źródła zapytania, zamieszcza
na stronie internetowej na której udostępnione zostało zaproszenie
12. Informację o udzieleniu zamówienia:
Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający udzieli Wykonawcy zamówienia w formie
pisemnej.

Kontakt:
Sposób porozumiewania się z Wykonawcami
1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.
2. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Jacek
Krzywoń , email: zp nysa@op.onet.pl fax. 77/ 4080553.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.