Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3818z ostatnich 7 dni
15171z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ŻWIROWANIE DRÓG GMINNYCH

Przedmiot:

ŻWIROWANIE DRÓG GMINNYCH

Data zamieszczenia: 2018-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Michałowo
ul. Białostocka 11
16-050 Michałowo
powiat: białostocki
85 7131777
Województwo: podlaskie
Miasto: Michałowo
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie żwirowania dróg gminnych. Prace będą polegać na wyrównaniu i wyprofilowaniu podłoża oraz ułożeniu nowej nawierzchni żwirowej. Konstrukcja jezdni będzie wykonana z warstwy żwiru o grubości ok 20 cm po zagęszczeniu.

Wykonanie żwirowania dróg gminnych w ramach bieżącego utrzymania dróg na terenie Gminy Michałowo do realizacji w miejscowościach: Topolany1 - 400m3, Topolany2 - 400m3, Kobylanka - 150m3, Tylwica Majątek - 400m3, Nowa Wola - 300m3, Majdan - 150m3, Odnoga - Saki - 300m3, Tanica Górna - 300m3, Potoka - 300m3. Roboty drogowe polegać będą na wyrównaniu istniejącej nawierzchni drogowej, zakupie i dowozie żwiru wielofrakcyjnego, wyprofilowaniu i zagęszczeniu nawierzchni poprzez walcowanie. Grubość warstwy żwiru po zagęszczeniu - 20 cm na szerokości 3,0m - 4,0 m. Łączna długość remontowanych dróg gminnych - 6660,00mb. Prace należy wykonać zgodnie z prawem budowlanym i polskimi normami.

Zamawiający ma prawo zażądać badań uziarnienia mieszanki żwirowej oraz badań zagęszczenia nawierzchni żwirowej.

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania kosztorysu ofertowego na podstawie załączonego do zapytania przedmiaru robót i dołączenie do formularza ofertowego.

Dokument nr: IG.7031.33.2018.EW

Specyfikacja:
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem realizacji robót oraz ich zakresem, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji ponosi Wykonawca.

Składanie ofert:
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Miejski w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo do dnia 16.05.2018r. godz. 12.00. - biuro podawcze

Miejsce i termin realizacji:
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przewidywany okres realizacji zadania do dnia 31.08.2017r. płatność odbędzie się po zakończeniu i odbiorze prac.

Wymagania:
Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres, co najmniej 1 roku od dnia odbioru przedmiotu zamówienia.
III. WYMAGANIA ODNOŚNIE WYKONAWCY:

Udzielenie co najmniej 1 roku gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia,
W celu potwierdzenia spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, Wykonawca winien wykazać się zrealizowaniem robót drogowych, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zamówienie odpowiadające swoim rodzajem robotom drogowych stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości zamówienia min.: 30.000,00 zł brutto, (dołączyć dokument potwierdzający wykonanie robót).
V. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna zawierać:

- datę sporządzenia,

- adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpis przez wykonawcy,

Do oferty należy dołączyć:

- podpisany kosztorys ofertowy,

- dokument określony w rozdziale III pkt b,

- dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Zapytanie ofertowe zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

VII. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

- Cena brutto 100 %

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Kontakt:
IX. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Emilia Wawreniuk pod numerem telefonu 85 7131777.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.