Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
748z dziś
4627z ostatnich 7 dni
13522z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie usługi polegającej na pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego w branży...

Przedmiot:

Wykonanie usługi polegającej na pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego w branży drogowej, elektrycznej, sanitarnej, architektonicznej i konstrukcyjnej

Data zamieszczenia: 2018-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Zamość Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych
Rynek Wielki 1
22-400 Zamość
powiat: Zamość
84 677 23 36 lub 84 677 23 07
annagnap@zamosc.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1109716
Województwo: lubelskie
Miasto: Zamość
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie usługi polegającej na pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego w branży drogowej, elektrycznej, sanitarnej, architektonicznej i konstrukcyjnej, nad realizacją zadania inwestycyjnego ,,Wykonanie węzła komunikacyjnego integrującego transport publiczny: miejski, PKP, BUS, samochody osobowe i rowery przy ul. Peowiaków w Zamościu (tereny od ronda Rady Europy do ul. Partyzantów)"
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi polegającej na pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego w branży drogowej, elektrycznej, sanitarnej, architektonicznej i konstrukcyjnej, nad realizacją zadania inwestycyjnego ,,Wykonanie węzła komunikacyjnego integrującego transport publiczny: miejski, PKP, BUS, samochody osobowe i rowery przy ul. Peowiaków w Zamościu (tereny od ronda Rady Europy do ul. Partyzantów)" w zakresie robót wykonywanych przez Wykonawcę inwestycji.
Zadanie inwestycyjne realizowane jest w ramach projektu pn. ,,Budowa zrównoważonego systemu transportu publicznego na terenie Miasta Zamość, Gminy Zamość oraz gmin ościennych" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego w branży drogowej, elektrycznej, sanitarnej, architektonicznej i konstrukcyjnej, nad realizacją zadania inwestycyjnego ,,Wykonanie węzła komunikacyjnego integrującego transport publiczny: miejski, PKP, BUS, samochody osobowe i rowery przy ul. Peowiaków w Zamościu (tereny od ronda Rady Europy do ul. Partyzantów)" w zakresie robót wykonywanych przez Wykonawcę inwestycji.
Załączniki od nr 4 do nr 12 ze względu na ograniczenia objętościowe załączanych załączników znajdują się pod następującym adresem:
https://drive.google.com/open?id=1JlWNg-zzrjYbRjZPU4fj0FK7Xbm8lCOW
Przedmiot zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi polegającej na pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego w branży drogowej, elektrycznej, sanitarnej, architektonicznej i konstrukcyjnej, nad realizacją zadania inwestycyjnego ,,Wykonanie węzła komunikacyjnego integrującego transport publiczny: miejski, PKP, BUS, samochody osobowe i rowery przy ul. Peowiaków w Zamościu (tereny od ronda Rady Europy do ul. Partyzantów)" w zakresie robót wykonywanych przez Wykonawcę inwestycji w branży:
a) drogowej,
b) elektrycznej,
c) sanitarnej,
d) architektonicznej i konstrukcyjnej
Szczegółowy opis i warunki wykonania przedmiotu zamówienia, a także obowiązki i zobowiązania Inspektora Nadzoru, zawiera projekt umowy, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

CPV: 71520000-9

Dokument nr: 1109716, RM-FZ.042.20.16.2018.AG

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 17-05-2018
Miejsce i sposób składania ofert
Miejsce składania oferty:
Urząd Miast Zamość
Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych
ul. Rynek Wielki 1
22-400 Zamość
(parter)
Sposób składania oferty:
Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarcie kopercie. Kopertę należy opisać w następujący sposób:
Urząd Miasta Zamość
Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych
ul. Rynek Wielki 1
22-400 Zamość
z dopiskiem: Oferta na wykonanie usługi polegającej na pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego w branży drogowej, elektrycznej, sanitarnej, architektonicznej i konstrukcyjnej, nad realizacją zadania inwestycyjnego ,,Wykonanie węzła komunikacyjnego integrującego transport publiczny: miejski, PKP, BUS, samochody osobowe i rowery przy ul. Peowiaków w Zamościu (tereny od ronda Rady Europy do ul. Partyzantów)"

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: lubelskie Powiat: Zamość Miejscowość: Zamość
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin wykonania usługi ustala się do dnia 31 stycznia 2019 r. (Termin wykonania robót objętych nadzorem inwestorskim - do dnia 31.12.2018 r.).

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie
Wiedza i doświadczenie
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.
Potencjał techniczny
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędną zdolność techniczną lub zawodową, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania zamówienia publicznego.
Szczegółowy opis potencjału technicznego znajduje się w Zapytaniu ofertowym pkt 2 Warunki udziału w postępowaniu.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
W celu oceny spełniania przez Wykonawcę ww. warunków, należy przedłożyć wykaz osób (wg wzoru załącznika nr 3 do zapytania ofertowego).
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości, co najmniej 80.000,00 zł brutto.
Warunki zmiany umowy
Warunki zmiany umowy określa załącznik nr 1 - Projekt umowy.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Dokumenty, które składają się na ofertę:
1) formularz ofertowy (wg wzoru załącznika nr 2 do zapytania ofertowego),
2) wykaz osób (wg wzoru załącznika nr 3 do zapytania ofertowego),
3) kopie uprawnień budowlanych wraz z zaświadczeniem opłacenia składek osób które będą pełniły obowiązki Inspektorów Nadzoru,
4) kalkulacja potwierdzającą, że wynagrodzenie za pracę przekracza wartość minimalnej stawki godzinowej wynagrodzenia wynikającego z ustawy z dnia 10.10.2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz.U 2017 poz. 847),
5) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryterium:
Nazwa kryterium: Cena oferty brutto
Znaczenie kryterium (%): 100%
Liczba możliwych do uzyskania punktów: 100
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryterium oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
Punkty zostaną policzone wg wzoru:
Cena oferty najtańszej x 100 = liczba punktów
Cena oferty badanej
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
Jeżeli w toku oceny złożonych ofert okaże się, że nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty w związku ze złożeniem najkorzystniejszych ofert na taką samą kwotę brutto, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia
w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, uwzględniających nową cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych już ofertach.
Wykluczenia
Nie dotyczy.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
MIASTO ZAMOŚĆ
Adres
Rynek Wielki 13
22-400 Zamość
lubelskie , Zamość
Numer telefonu
84-6772337
Fax
84-5300338
NIP
9222697472
Tytuł projektu
Budowa zrównoważonego systemu transportu publicznego na terenie Miasta Zamość, Gminy Zamość oraz gmin ościennych
Numer projektu
RPLU.05.04.00-06-0002/17-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Anna Gnap (annagnap@zamosc.pl), Paulina Winiarska (paulinawiniarska@zamosc.pl)
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
84 677 23 36 lub 84 677 23 07

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.