Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
204z dziś
3959z ostatnich 7 dni
14600z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2018-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Żelechów
ul. Rynek 1
08-430 ŻELECHÓW
powiat: garwoliński
tel./fax: +48 (025) 75-41-144
zelechow@interia.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: ŻELECHÓW
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji
zadania inwestycyjnego pn. ,,Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechów".
Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje:
o ocieplenie ścian zewnętrznych,
o ocieplenia stropodachów, stropów nad wejściem i stropów pod balkonami,
o wymiana okien ze starych na okna PCV,
o wymiana bram zewnętrznych,
o wymiana drzwi zewnętrznych,
o wymiana źródła ciepła,
o montaż paneli fotowoltaicznych.
2. Szczegółowy zakres rzeczowy prac, dla których sprawowany ma być nadzór
inwestorski zawarty jest w przetargu na roboty budowlane zamieszczony na stronie
internetowej http://www.bip.zelechow.akcessnet.net/index.php?
idg=5&id=484&x=4&v=84
i oznaczony numerem WP.ZPI.271.7.2018.
3. Wykonanie przedmiotu zamówienia, objętego niniejszym zapytaniem, będzie polegało
na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych, w szczególności:
1) nad zakresem robót budowlanych wykonywanych w ramach niniejszego zadania,
2) uporządkowaniem terenu po zakończonych pracach,
3) opracowaniem dokumentacji powykonawczej,
4) sporządzeniem protokołów sprawdzeń i badań,
5) uzyskaniem wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami szczegółowymi, niezbędnych do uzyskania zgody na
użytkowanie i eksploatację obiektu.
4. Szczegółowy zakres obowiązków inspektora nadzoru:
1) Zakres obowiązków inspektora nadzoru wynika z art. 25 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane, w szczególności obejmuje:
a) reprezentowanie inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
b) zweryfikowanie dokumentacji projektowej, sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbiorów częściowych, odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,
d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia, wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.
2) Ponadto inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do:
a) informowania Zamawiającego o wadach dokumentacji projektowej oraz sprawowanie kontroli nad właściwym usunięciem tych wad, w terminach umożliwiających zakończenie kontraktu bez opóźnień,
b) kontrolowania prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót,
c) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów budowy,
d) składanie raportów o stanie zaawansowania inwestycji na wezwanie Zamawiającego oraz występujących trudnościach w realizacji budowy, niezwłocznie informowanie o odstępstwach od umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą,
e) uczestniczenie przy przeprowadzeniu wszystkich prób, pomiarów i sprawdzeń,
f) udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji przedmiotowej budowy,
g) uczestnictwo w komisji odbioru końcowego inwestycji oraz komisjach odbiorów gwarancyjnych,
h) inspektor powinien nadzorować budowę (roboty budowlane) w takich odstępach czasu aby zapewniona była skuteczność nadzoru, oraz zależnie od potrzeb Wykonawcy i Inwestora,
i) zlecenie Wykonawcy robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwości co do ich jakości,
j) żądanie dokonania przez Wykonawcę, na jego koszt, odkrywek elementów robot budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem,
k) wstrzymać roboty, jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz
w przypadku gdy, Wykonawca nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością i wiedzą techniczną.
Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.2. Efektywność energetyczna, typ projektów -Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

CPV: 71.52.00.00-9

Dokument nr: WP.ZPI.271.9.2018

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres: zelechow@interia.pl w terminie do dnia 16.05.2018 r. do godz. 12:00 lub złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Żelechowie (pokój nr 6), ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów.

Miejsce i termin realizacji:
1. Od dnia podpisania umowy do dnia 14.09.2018 r. - miejsce wykonywania robót budowlanych dla zadania pn.: ,,Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechów" - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żelechowie, ul. Traugutta 5, 08-430 Żelechów.

Wymagania:
2. Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się datę podpisania protokołu
odbioru końcowego zadania (robót budowlanych).
IV. WYMAGANE WARUNKI DO SPEŁNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ
Wykonawca musi wykazać posiadanie następujących uprawnień do nadzorowania robót w przedmiotowym zakresie:
- uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub inne tożsame uprawnienia wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dniu wydania uprawnień,
- uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
o cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
o elektrycznych i elektroenergetycznych
lub inne tożsame uprawnienia wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dniu wydania uprawnień.
V. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty będzie decydować kryterium ceny - 100%.
2. Sposób oceny ofert:
a) cena: 100%, liczone wg wzoru:
Cmin
C =-x 100
Cx
C - ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę, Cmin - najniższa zaoferowana cena, Cx - cena rozpatrywanej oferty. Podana przez oferenta cena wykonania zamówienia stanowić będzie max. 100 pkt.
W temacie e-maila lub na kopercie prosimy o wpisanie informacji:
Oferta na nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym pn.: ,,Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechów".
2. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy - wg załączonego wzoru formularza ofertowego - załącznik nr 1,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
0 działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty cenowej - w postaci oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty,
VII. Opis sposobu obliczania ceny
1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę netto
1 brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz podać wysokość stawki podatku VAT.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
IX. Informacje o formalnościach
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia drogą mailową.
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Kontakt:
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w jest Michał Szymaniuk, tel. (25)75-41-244, e-mail: michal.szymaniuk@zelechow.pl.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzjelenia zamówienia w godzinach pracy urzędu, tj.: od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 16.00.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.