Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
748z dziś
4627z ostatnich 7 dni
13522z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie funkcji wielobranżowego Inspektora Nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie funkcji wielobranżowego Inspektora Nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2018-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Białobrzegi
Plac Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
powiat: białobrzeski
tel. 48 613 24 72
e.gp@bialobrzegi.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Białobrzegi
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pełnienie funkcji wielobranżowego Inspektora Nadzoru inwestorskiego poprzez zapewnienie osób z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi i uprawnieniami do nadzorowania nad robotami budowlanymi w ramach zadania ,,Przebudowa boiska na boisko piłkarskie oraz budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na Stadionie Miejskim w Białobrzegach".
Nadzorowane roboty stanowią pierwszy etap przebudowy infrastruktury Stadionu Miejskiego w Białobrzegach wg projektu opracowanego przez Pracownię Projektową Joanna Okraska z Łodzi i obejmować będą zagospodarowanie terenu dla modernizowanego stadionu polegające na budowie boiska treningowego i do rozgrywek piłkarskich o wymiarach 110,Om x 68,0m (z wybiegami) z nawierzchnią ze sztucznej trawy, w zakres zamówienia wchodzą także ciągi piesze i jezdne oraz budowa budynku zaplecza o powierzchni zabudowy 866,90m2 - nad częścią budynku trybuna częściowo zadaszona - dla klubu sportowego obejmująca szatnie, zaplecza sanitarne, magazyny i pomieszczenia klubowe, z podłączeniem kanalizacji sanitarnej z instalacji wewnątrz działki, przyłączeniem wody z instalacji wewnątrz działki, energią elektryczną z instalacji wewnątrz działki, przyłączem gazu do kotłowni oraz wewnętrznymi instalacjami wod.-kan., co, wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, klimatyzacją i instalacją wewnętrzną elektryczną oraz oświetlenia terenu. Szczegółowy zakres robót podlegających nadzorowi opisują przedmiary robót a także dokumentacja techniczna - wersja elektroniczna do pobrania pod linkiem http://bip. bialobrzegi.pl/bia/zamowienia- publiczne/przetargi/13566J27192018- Przebudowa- boiska-na- boisko- pilkarskie-ora -budowa-zaplecza-sanitarno -.html
Zakres sprawowanego nadzoru został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2 zapytania ofertowego - projekt umowy:
1) zapewnienie w niezbędnym zakresie obecności nadzoru na budowie, min 2 razy w tygodniu,
2) kontrolę standardów i jakości robót realizowanych w oparciu o projekt,
3) kontrolę realizacji wytycznych Zamawiającego,
4) kontrolę realizacji umów zawartych przez Zamawiającego z Wykonawcą robót objętych nadzorem,
5) koordynację wszystkich robót przewidywanych do realizacji w ramach realizowanego zadania,
6) udział w naradach koordynacyjnych z Wykonawcą robót i Zamawiającym,
7) przybycie na teren robót lub w inne miejsce uzgodnione z Zamawiającym na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót objętych nadzorem w terminie wskazanym przez Zamawiającego, a w razie zagrożenia życia, zdrowia lub mienia niezwłocznie,
8) zobowiązanie Wykonawcy do udzjelenia na żądanie Zamawiającego informacji o stanie realizacji robót w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
9) odbiory częściowe i końcowe robót,
10) sprawdzanie i zatwierdzanie kosztorysów powykonawczych,
11) sprawdzanie i potwierdzanie do wypłat częściowych zestawień wartości wykonanych robót zgodnie ze stanem faktycznym, a także wypłat końcowych zgodnie ze stanem faktycznym i warunkami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót,
12) opiniowanie, a następnie przedkładanie do akceptacji Zamawiającego wszelkich zmian w realizacji robót, w szczególności dotyczących:
a) pominięcia danej roboty,
b) wykonania robót dodatkowych,
c) wykonania robót zamiennych,
d) wykonania robót uzupełniających,
e) konieczności zmiany kolejności robót,
f) konieczności zmiany terminu wykonania robót,
g) konieczności przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych,
h) konieczności przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych, o ile ich wprowadzenie będzie konieczne dla zgodnej z umową realizacji robót,
13) przedstawienie opinii w ważnych sprawach finansowych i prawnych.

Składanie ofert:
Ofertę złożyć można osobiście u Zamawiającego - w sekretariacie (pok. 23) Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach, ul. Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi, pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres e.gp@bialobrzegi.pl.
do dnia 14 maja 2018r. do godz. 10:00

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do końca lipca 2019r.

Wymagania:
4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.
5. Wynagrodzenie zostanie określone na zasadzie wynagrodzenia ryczałtowego zgodnie z Kodeksem cywilnym.
6. Inne istotne warunki zamówienia: Zamawiający wymaga:
1). aby Wykonawca wykazał się osobistym doświadczeniem w ciągu ostatnich 8 lat w nadzorowaniu lub budowie co najmniej jednego boiska sportowego o nawierzchni ze sztucznej trawy i powierzchni co najmniej 5.000 m2 oraz obiektu budowlanego wraz z instalacjami o powierzchni zabudowy co najmniej 600 m2;
2). aby Wykonawca dysponował osobą z uprawnieniami budowlanymi do nadzorowania robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, należącą do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie uprawnienia wydane obywatelom innych
Państw, z zastrzeżeniem art.l2a. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U. 2016.290 j.t. z późn. zm);
3). aby Wykonawca dysponował osobą z uprawnieniami budowlanymi do nadzorowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych należącą do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie uprawnienia wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art,12a. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U. 2016.290 j.t. z późn. zm);
4). aby Wykonawca dysponował osobą z uprawnieniami budowlanymi do nadzorowania robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, należącą do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie uprawnienia wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art.l2a. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity -Dz.U. 2016.290 j.t. z późn. zm).
7. Warunki płatności: płatności częściowe każda w terminie 21 dni od dnia otrzymania rachunku/faktury.
8. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych.
9. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku ,,OFERTA" (Załącznik nr 1) Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis >Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania ,,Przebudowa boiska na boisko piłkarskie oraz budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na Stadionie Miejskim w Białobrzegach "<.
11. Propozycja umowy, która będzie wiązała strony, stanowi Załącznik nr 2.
12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania bez podawania przyczyn.
13. Zamawiający informuje, że nie dopuszcza uzupełniania ofert - oferty niekompletne będą przez Zamawiającego odrzucane.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.