Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
474z dziś
4291z ostatnich 7 dni
14886z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej stosowanej "na gorąco"

Przedmiot:

Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej stosowanej "na gorąco"

Data zamieszczenia: 2018-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: TESKO Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. w Zakopanem
ul. Szymony 17a
34-500 Zakopane
powiat: tatrzański
tel. 18 20 25 614, faks 18 20 25 637
mwalega@tesko.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Zakopane
Wadium: 5 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa drobnoziarnistej mieszanki mineralno-asfaltowej - warstwy ścieralnej AC 11 S 50/70 dla KR 3-4 produkowanej i wbudowywanej ,,na gorąco" z przeznaczeniem do wykonywania bieżących remontów nawierzchni jezdni, chodników oraz elementów prasa drogowego dróg publicznych oraz dróg osiedlowych dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Zakopane. Materiał odbierany będzie od Wykonawcy w partiach, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego. 2. Istotne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia: 2.1.Dane techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia i kontrola jakości: 1)Mieszanka mineralno - asfaltowa nawierzchniowa drobnoziarnista wytwarzana i wbudowywana na gorąco, winna posiadać znak CE i być produkowana wg recept zgodnie z obowiązującymi normami, tzn. zgodnie z normą PN-EN 13108 - 1 oraz spełniać wymagania warunków technicznych WD - 2010. 2)Mieszanka przeznaczona do wykonywania bieżących remontów nawierzchni jezdni, chodników oraz elementów prasa drogowego dróg publicznych oraz dróg osiedlowych dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Zakopane kat. ruchu KR 3-4. 3)Temperatura mieszanki mineralno - asfaltowej dostarczonej przez Wykonawcę w momencie wydania nie może być niższa niż 140 stopni Celsjusza. 4)Dostarczona mieszanka winna posiadać certyfikat zgodności CE - potwierdzający zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi. Wykonawca będzie zobowiązany na każde wezwanie Zamawiającego przedstawić kserokopię (potwierdzoną ,,za zgodność z oryginałem" przez uprawnioną osobę) certyfikatu zgodności potwierdzającego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi. 5)Zamawiający zastrzega sobie prawo kontrolowania temperatury dostarczonej mieszkanki przy każdej dostawie. 6)Dodatkowo Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli jakości mieszanki mineralno - asfaltowej, w niezależnym ośrodku badawczym, kontrola odbywać się będzie nie więcej niż 10 razy w okresie obowiązywania umowy i zostanie przeprowadzona na koszt Wykonawcy. 7)W przypadku dwukrotnego zaistnienia sytuacji, gdy jakość mieszanki mineralnej będzie budziła zastrzeżenia i wynik przeprowadzonych badań potwierdzi, iż jest niezgodna z odpowiednimi wymaganiami wobec warstwy ścieralnej, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, a także obciążyć go obowiązkiem zapłaty kar umownych za nienależyte wykonanie umowy. 8)Wykonawca do każdej dostawy ma obowiązek dostarczyć odpowiednią ,,Kartę charakterystyki preparatu niebezpiecznego" dla dostarczanego materiału, zgodną z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz. Urz. U.E. Nr L 353 z 30.12.2008, s. ze. zm.; dalej rozporządzenie CLP); 2.2.Ilość, sposób transportu oraz termin realizacji: 1)Zakup drobnoziarnistej mieszanki mineralno - asfaltowej w ilości max 1 600 Mg, min 600 Mg; 2)Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości zamówionej drobnoziarnistej mieszanki mineralno - asfaltowej do wartości mniejszych niż wartości minimalne określone w § 1 umowy (załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, której Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 3)Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości zamówionej drobnoziarnistej mieszanki mineralno - asfaltowe do wartości większych niż wartości maksymalne określone w § 1 umowy (załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, której Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 4)Mieszankę należy przewozić pojazdami samowyładowczymi z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. Niniejszy warunek potencjalny Wykonawca winien traktować jako obowiązek dostarczenia mieszanki za pośrednictwem samochodu samowyładowczego wyposażonego w przykrycie zapewniające utrzymanie temperatury mieszanki w czasie transportu oraz podczas oczekiwania na rozładunek. 5)Zamawiający dopuszcza dostawę mieszanki w inny niż określonych w pkt. 4) powyżej sposób wykonania dostawy mieszanki z zastosowaniem samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system ogrzewczy. 6)Zamawiający będzie składał zamówienia na sukcesywną dostawę mieszanki z 24 godzinnym wyprzedzeniem. 7)Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć mieszankę w ciągu 8 godzin od chwili złożenia zamówienia przez Zamawiającego. 8)Dostępność zamówionej masy przez Zamawiającego na terenie Miasta Zakopane co najmniej 8 godzin od momentu rozpoczęcia robót drogowych w danym dniu. 9)Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć drobnoziarnistą mieszankę mineralno - asfaltową na teren Gminy Miasto Zakopane. Zamawiający, każdorazowo podczas składania zamówienia na partię mieszanki, wskaże plac budowy, na który Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć zamówiony materiał. 10)Transport mieszanki mineralno - asfaltowej: a)Drobnoziarnista mieszanka mineralno - asfaltowa, będzie dostarcza przez Wykonawcę na miejsce wbudowania w zależności od postępu robót, tak aby zapewnić ciągłość wbudowania mieszanki przez Zamawiającego. b)Drobnoziarnista mieszanka mineralno - asfaltowa podczas transportu i postoju przed wbudowywaniem powinna być zabezpieczona przed ostygnięciem i dopływem powietrza (przykrycie, pojemnik termoizolacyjny lub ogrzewany itp.). c)W przypadku, gdy odbiór mieszanki mineralno - asfaltowej będzie niemożliwy z powodu awarii otaczarni, Wykonawca zobowiązany będzie wskazać w czasie do 4 godzin inne miejsce odbioru materiału zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. d)Dla każdej partii odbieranego towaru powinien być dostarczony kwit wagowy oraz dokument wydania z otaczarni. e)Przyjmowane partie mieszanki muszą być ważone na legalizowanej wadze Bazy ,,TESKO" Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. ul. Wojdyły 25 przy udziale pracownika Zamawiającego, celem weryfikacji dokumentów dostawy (np. WZ) o których mowa w § 2 pkt. 7 umowy. f)Ważenie przy udziale pracownika Zamawiającego odbywać się będzie: - poniedziałek - piątek w godzinach: 07:00 - 17:00, - sobota w godzinach: 07:00 - 13:00, - w innych godzinach termin ważenia należy wcześniej ustalić telefonicznie z koordynatorem ds. przedmiotu zamówienia Pan Robert Grzyb (tel. kom. 695 802 603); g)Zważoną partię mieszanki należy przetransportować na miejsce wbudowywania zgodnie ze złożonym Zamówieniem. h)Dowodem dostawy na podstawie którego Wykonawca będzie wystawiał Fakturę VAT jest podpisany czytelnie przez przedstawiciela Wykonawcy oraz opieczętowany pieczątką Wykonawcy dokument wydania np. WZ, zawierający wagę brutto, wagę netto, wagę tary, datę i miejscowość załadunku, nr rejestracyjny samochodu dostawczego, imię i nazwisko kierowcy. i)Dowód dostawy mieszanki przedstawiany przez Wykonawcę winien być zgodny z wydrukiem (kwit wagowy) z legalizowanej wagi Zamawiającego. W przypadku niezgodności pomiędzy dowodem dostawy przedstawianym przez Wykonawcy a wydrukiem (kwit wagowy) z legalizowanej wagi Zamawiającego, decydujące znaczenie podczas weryfikacji faktury VAT Wykonawcy ma kwit wagowy z wagi Zamawiającego 2.3.Gwarancja. 1)Wykonawca udzieli na przedmiot umowy 12 miesięcy gwarancji (liczone od daty wbudowania mieszanki). 2)W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wady materiału, Wykonawca wymieni wadliwy materiał w całości (pod pojęciem wymiany rozumie się koszty usunięcia wadliwego materiału, dostawy wolnego od wad oraz jego wbudowanie), w terminie do 14 dni od momentu komisyjnego stwierdzenia wady materiału (w skład komisji musi wchodzić decyzyjny przedstawiciel Wykonawcy), jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym - uzgodnionym w terminie do usunięcia wad - terminie. 3)Wyznaczenie przedstawiciela Wykonawcy i oględziny komisji muszą nastąpić do 3 dni roboczych od momentu pisemnego powiadomienia Wykonawcy o podejrzeniu zaistnienia wady materiału. 4)W sprawach spornych Wykonawca ma prawo zażądać opinii uprawnionego rzeczoznawcy. 5)Rzeczoznawcę powołuje Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy. W przypadku potwierdzenia stanowiska Zamawiającego koszt ekspertyzy rzeczoznawcy obciąża Wykonawcę. 2.4.Cena jednostki obmiarowej. Jednostką obmiarową jest dostawa 1 Mg drobnoziarnistej mieszanki mineralno - asfaltowej produkowanej i wbudowywanej ,,na gorąco". 2.4.1.Cena dostawy 1 Mg obejmuje: a)wyprodukowanie drobnoziarnistej mieszanki mineralno - asfaltowej w otoczarni, b)transport drobnoziarnistej mieszanki mineralno - asfaltowej na plac budowy wskazany przez Zamawiającego znajdujący się na terenie Gminy Miasto Zakopane. 3.Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w SIWZ opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry techniczne i eksploatacyjne, zastosowanie, nie gorsze niż opisane w SIWZ. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. W sytuacji, gdy Wykonawca zamierza zastosować równoważne materiały lub urządzenia zobowiązany jest dołączyć do oferty wykaz oferowanych odpowiedników wraz z charakterystykami i dokumentami potwierdzającymi taką samą lub lepszą ich jakość np. specyfikacje jakościowe, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty, itp., które potwierdzą w sposób niebudzący wątpliwości równoważność zaproponowanych materiałów lub urządzeń. 4.Wykonawca składając ofertę na dostawę mieszanki określonej w pkt. 5.1 SIWZ musi posiadać wytwórnie mas bitumicznych produkującą mieszankę lub mieć zawartą umowę na zakup mieszanki od wytwórni mas bitumicznych. 5. Wykonawcy winni zapoznać się z należytą starannością z treścią dokumentacji przetargowej oraz uzyskać wiarygodne informacje odnośnie warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość, charakter oferty lub realizację zamówienia. 6.Wykonawca gwarantuje realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej specyfikacji. 7.Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty oraz wszelkich dokumentów z tym związanych; 8.Wykonawca ma obowiązek wyjaśnić z Zamawiającym wszystkie wątpliwości przed złożeniem oferty

CPV: 44113700-2,44113700-2,60100000-9

Dokument nr: 555268-N-2018, 6-ZP/2018

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.tesko.pl/index.php/zamowienia-publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną.
Adres:
34-500 Zakopane, ul. Szymony 17a, Sekretariat I piętro

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-05-17, godzina: 11:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-12-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy wobec których nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12 - 23 Ustawy PZP oraz w pkt. 8. 2 SIWZ oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. 22 ust. 1 b Ustawy PZP dotyczące: a)posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, b)sytuacji ekonomicznej lub finansowej, c)posiadania zdolności technicznej lub zawodowej. 2. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia następujących warunków określonych w art. 22 ust. 1 b Ustawy PZP, dotyczących: 2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - w zakresie powyższego warunku Zamawiający odstępuje od opisywania sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Ocena spełniania tego warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
Informacje dodatkowe 3.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków udziału określonych w postepowaniu winien spełniać, co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy Ci wykonawcy wspólnie. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. 4.Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 aa Ustawy PZP, dokona najpierw oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 5.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy PZP tj. 1) spełnienie warunków udziału w postepowaniu, 2) spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowalne wymagań, 3) brak podstaw wykluczenia, określonych przez Zamawiającego. 6.Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków (pkt. 7.2 powyżej) zostanie dokonana zgodnie z formułą ,,spełnia / nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach przedłożony przez Wykonawcę w trakcie trwania niniejszej procedury. Z treści załączonych dokumentów oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż wyżej wymienione warunki są przez Wykonawcę spełnione. 7.Niespełnienie przez Wykonawcę jakiegokolwiek z wyżej wymienionych warunków, spowoduję wykluczeniem go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 Ustawy PZP. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą (art. 24 ust. 4 Ustawy PZP). 8.Zgodnie z art. 26 ust. 2f Ustawy PZP Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 9. Niespełnienie jakiegokolwiek z wyżej wymienionych wymagań spowoduje wykluczenia z postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy wobec których nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12 - 23 Ustawy PZP oraz w pkt. 8. 2 SIWZ oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. 22 ust. 1 b Ustawy PZP dotyczące: a)posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, b)sytuacji ekonomicznej lub finansowej, c)posiadania zdolności technicznej lub zawodowej. 2. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia następujących warunków określonych w art. 22 ust. 1 b Ustawy PZP, dotyczących: 2.3.sytuacji ekonomicznej i finansowej w zakresie w zakresie powyższego warunku Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna wymaganą przez Zamawiającego (nie mniejszą niż 500 000,00 zł, słownie: pięćset tysięcy złotych i 00/100).
Informacje dodatkowe 3.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków udziału określonych w postepowaniu winien spełniać, co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy Ci wykonawcy wspólnie. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. 4.Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 aa Ustawy PZP, dokona najpierw oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 5.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy PZP tj. 1) spełnienie warunków udziału w postepowaniu, 2) spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowalne wymagań, 3) brak podstaw wykluczenia, określonych przez Zamawiającego. 6.Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków (pkt. 7.2 powyżej) zostanie dokonana zgodnie z formułą ,,spełnia / nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach przedłożony przez Wykonawcę w trakcie trwania niniejszej procedury. Z treści załączonych dokumentów oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż wyżej wymienione warunki są przez Wykonawcę spełnione. 7.Niespełnienie przez Wykonawcę jakiegokolwiek z wyżej wymienionych warunków, spowoduję wykluczeniem go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 Ustawy PZP. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą (art. 24 ust. 4 Ustawy PZP). 8.Zgodnie z art. 26 ust. 2f Ustawy PZP Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 9. Niespełnienie jakiegokolwiek z wyżej wymienionych wymagań spowoduje wykluczenia z postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy wobec których nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12 - 23 Ustawy PZP oraz w pkt. 8. 2 SIWZ oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. 22 ust. 1 b Ustawy PZP dotyczące: a)posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, b)sytuacji ekonomicznej lub finansowej, c)posiadania zdolności technicznej lub zawodowej. 2. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia następujących warunków określonych w art. 22 ust. 1 b Ustawy PZP, dotyczących: 2.2.zdolności technicznej i zawodowej, zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia: a) w zakresie powyższego warunku Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postepowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie co najmniej dwie dostawy (odrębne umowy) mieszanki mineralno-asfaltowej - warstwy ścieralnej AC 11 S 50/70 dla KR 3-4 produkowanej i wbudowywanej "na gorąco" z przeznaczeniem do wykonywania bieżących remontów nawierzchni jezdni, każda o wartości co najmniej 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100). b) w zakresie powyższego warunku Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jednym samochodem samochodu samowyładowczego wyposażonego w przykrycie zapewniające utrzymanie temperatury mieszanki w czasie transportu oraz podczas oczekiwania na rozładunek.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: 3.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków udziału określonych w postepowaniu winien spełniać, co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy Ci wykonawcy wspólnie. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. 4.Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 aa Ustawy PZP, dokona najpierw oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 5.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy PZP tj. 1) spełnienie warunków udziału w postepowaniu, 2) spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowalne wymagań, 3) brak podstaw wykluczenia, określonych przez Zamawiającego. 6.Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków (pkt. 7.2 powyżej) zostanie dokonana zgodnie z formułą ,,spełnia / nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach przedłożony przez Wykonawcę w trakcie trwania niniejszej procedury. Z treści załączonych dokumentów oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż wyżej wymienione warunki są przez Wykonawcę spełnione. 7.Niespełnienie przez Wykonawcę jakiegokolwiek z wyżej wymienionych warunków, spowoduję wykluczeniem go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 Ustawy PZP. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą (art. 24 ust. 4 Ustawy PZP). 8.Zgodnie z art. 26 ust. 2f Ustawy PZP Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 9. Niespełnienie jakiegokolwiek z wyżej wymienionych wymagań spowoduje wykluczenia z postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie (art. 26 ust. 2 Ustawy PZP ), aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy PZP tj. 1) spełnienie warunków udziału w postępowaniu, 2) spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań, 3) brak podstaw wykluczenia, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w pkt. 7 SIWZ ,,Warunki udziału w postępowaniu": 1)odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy PZP. Uwaga! - jeżeli Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a Ustawy PZP, zobowiązany jest złożyć w odniesieniu do tych podmiotów dokument wymieniony w pkt. 11.9 lit. f) SIWZ. - jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22 a Ustawy PZP, zobowiązany jest złożyć w odniesieniu do tego Podwykonawcy dokument wymieniony w pkt. 11.9 lit. f) SIWZ. 2) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 Ustawy PZP oraz odnośnie skazania z wykroczenie, na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 Ustawy PZP Wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 4) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 5) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłaty tych należności - w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt. 15 Ustawy PZP - sporządzone według wzoru druku - załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ 6) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt. 22 Ustawy PZP - sporządzone według wzoru druku - załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ 7) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.) - sporządzone według wzoru druku - załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie (art. 26 ust. 2 Ustawy PZP ), aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy PZP tj. 1) spełnienie warunków udziału w postępowaniu, 2) spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań, 3) brak podstaw wykluczenia, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w pkt. 7 SIWZ ,,Warunki udziału w postępowaniu": a) wykaz dostaw (sporządzony według wzoru druku - załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu. Przez dostawy w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia Zamawiający rozumie wykonanie co najmniej dwóch dostaw mieszanki mineralno-asfaltowej - warstwy ścieralnej AC 11 S 50/70 dla KR 3-4 produkowanej i wbudowywanej ,,na gorąco" z przeznaczeniem do wykonywania bieżących remontów nawierzchni jezdni, każda o wartości co najmniej 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100). b) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacja o podstawie do dysponowania tymi zasobami sporządzony według wzoru druku - załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ c) dokument potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna wymaganą przez Zamawiającego (nie mniejszą niż 500 000,00 zł, słownie: pięćset tysięcy złotych i 00/100).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie (art. 26 ust. 2 Ustawy PZP ), aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy PZP tj. 1) spełnienie warunków udziału w postępowaniu, 2) spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań, 3) brak podstaw wykluczenia, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w pkt. 7 SIWZ ,,Warunki udziału w postępowaniu": a) wykaz dostaw (sporządzony według wzoru druku - załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu. Przez dostawy w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia Zamawiający rozumie wykonanie co najmniej dwóch dostaw mieszanki mineralno-asfaltowej - warstwy ścieralnej AC 11 S 50/70 dla KR 3-4 produkowanej i wbudowywanej ,,na gorąco" z przeznaczeniem do wykonywania bieżących remontów nawierzchni jezdni, każda o wartości co najmniej 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100).
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Zgodnie z SIWZ, kompletna oferta musi zawierać: a)Wypełniony Formularz Ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, b)Oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego oraz nie podlega Wykluczeniu w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4), 5), 6) i 8) do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i 3 do SIWZ. c)Zobowiązanie innego podmiotu o oddaniu Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ. d)Pełnomocnictwo w przypadku podpisania oferty przez Pełnomocnika oraz w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. e)Potwierdzenie wniesienia wadium. f)Uzasadnienie zastrzeżenia informacji jaki tajemnicy przedsiębiorstwa - jeżeli dotyczy. g)inne dokumenty wymagane przez przepisy ustawy, np. oświadczenie o powierzeniu podwykonawcom części zamówienia.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Kryterium nr 1 - cena brutto dostawy 1Mg mieszanki 80,00
Kryterium nr 2 - termin płatności 20,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.